Dataset

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2022)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
  • Work
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de arbeidsmarktsituatie van alle jongeren van 15 tot 27 jaar in Nederland die op 1 oktober van het referentiejaar geregistreerd stonden in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarbij wordt aangegeven of jongeren werken, of zij naar school gaan, of zij een uitkering ontvangen en of zij als werkzoekende geregistreerd zijn bij het UWV Werkbedrijf. Voor de werkzame jongeren wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse regionale indelingen (landsdeel, provincie, COROP, Arbeidsmarktregio en gemeente).

Het totaal aantal jongeren (15 tot 27 jaar) met een uitkering binnen deze tabel is hoger dan binnen andere StatLine tabellen over sociale zekerheid. Dat komt doordat het aantal uitkeringen over de gehele maand wordt geteld in plaats dat de situatie op de laatste vrijdag van de maand wordt gepresenteerd. Het gaat in deze tabel bovendien om alle uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid, ziekte, werkloosheid of bijstand.

De verslagperiode is de maand oktober van het referentiejaar. Of iemand naar school gaat wordt bepaald aan de hand van een inschrijving in het door de overheid bekostigd onderwijs op 1 oktober van het referentiejaar.

De gemeenten zijn ingedeeld naar de situatie op 1 januari 2022.

Gegevens beschikbaar vanaf 2005. Gegevens over het al dan niet geregistreerd zijn als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf zijn beschikbaar vanaf 2018. In voorgangers van deze tabel werd hiervoor gebruik gemaakt van gegevens van het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI). Omdat deze bron niet is voortgezet in 2019 is er een overstap gemaakt naar Geregistreerd Werkzoekenden UWV (GWU). Deze gegevens zijn echter niet beschikbaar voor de jaren 2005-2017. De cijfers hebben betrekking op de situatie in de maand oktober van het betreffende jaar. In vergelijking met de voorganger van deze tabel (zie paragraaf 3) is de berekeningswijze van uitkeringen en arbeidskenmerken verbeterd. Daardoor kunnen deze cijfers iets afwijken van voorgaande versies.

Status van de cijfers: De cijfers voor de jaren 2005 t/m 2020 in deze tabel zijn definitief. De cijfers voor 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 9 maart 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2022 verschijnen in het voorjaar 2024 in een nieuwe tabel met de regionale indeling van 2023.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85511NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85511NED

Arbeid Onderwijsdeelname, Uitkering, Geregistreerd bij UWV

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85511NED

Arbeid Onderwijsdeelname, Uitkering, Geregistreerd bij UWV