Dataset

Voortijdig schoolverlaters; verdieners huishoudkern, 2004/'05-2008/'09

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters (jaarlijkse aanwas) vanuit het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) naar herkomstgroepering, onderwijssoort, aantal verdieners in de huishoudkern en leeftijd.

Let op: In deze publicatie wordt inzicht gegeven in de achtergrondkenmerken van voortijdig schoolverlaters in vergelijking tot niet-voortijdig schoolverlaters. Deze publicatie heeft daarmee niet tot doel het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland weer te geven. Cijfers hierover zijn berekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Gegevens beschikbaar: Vanaf schooljaar 2004/'05 tot en met schooljaar 2008/'09.

Status van de cijfers: De cijfers voor alle schooljaren zijn definitief.

Wijzigingen per 8 april 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71297ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71297ned

Voortijdig schoolverlaters; aantal verdieners huishoudkern, onderwijssoort, herkomstgroepering, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71297ned

Voortijdig schoolverlaters; aantal verdieners huishoudkern, onderwijssoort, herkomstgroepering, leeftijd