Dataset

Boomkwekerij en vaste planten, naar bedrijfsomvang en regio, 2000-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond en onder glas. Voor alle onderscheiden gewassen en de verschillende teeltwijzen wordt zowel het teeltoppervlak als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd. Alle gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en regio.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gebruikt wordt voor ondermeer de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

Gegevens beschikbaar van: 2000-2009.

Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid); met ingang van 2010 wordt dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Als gevolg daarvan is deze tabel stopgezet.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 25 maart 2010: de cijfers van 2009 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Tabel stopgezet per 9 februari 2011.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80110ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80110ned

Teelt boomkwekerijgewassen en vaste planten, naar bedrijfsomvang en regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80110ned

Teelt boomkwekerijgewassen en vaste planten, naar bedrijfsomvang en regio