Dataset

Part. huishoudens met (langdurig) laag inkomen/rond sociaal minimum, 2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal huishoudens met een (langdurig) laag inkomen en het aantal huishoudens met een (langdurig) inkomen onder of rond het sociaal minimum, uitgesplitst naar samenstelling van het huishouden. De cijfers zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

De gegevens komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2005 van het CBS. De peildatum is 1 januari 2006; de inkomensgegevens hebben betrekking op het onderzoeksjaar 2005. Het betreft nader voorlopige cijfers.

Wijzigingen ten opzicht van de vorige versie

Wijzigingen november 2008: Aan de tabel is informatie toegevoegd over huishoudens die ook in de voorafgaande drie jaar behoorden tot de doelpopulatie, een laag inkomen hadden en/of een inkomen onder of rond het sociaal minimum hadden.

Frequentie: eenmalig Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks kan veranderen worden de uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71713ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71713ned

Part. huishoudens met laag inkomen / rond sociaal minimum per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71713ned

Part. huishoudens met laag inkomen / rond sociaal minimum per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.