Dataset

Bouw; toegevoegde waarde (SBI 2008) , volumemutaties en -index 2005 = 100

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid. Dit is een productie-indicator voor de bouwnijverheid. Deze indicator beoogt de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde in basisprijzen van de bedrijfstak bouwnijverheid (SBI 2008: 41, 42 en 43) weer te geven. De cijfers zijn aangepast aan de Nationale rekeningen 2011 en de Kwartaalrekeningen. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. De volumemutaties zijn mutaties ten opzichte van dezelfde periode voorgaand jaar. De volume-indexcijfers hebben als basis 2005 = 100.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2000 tot en met december 2012.

Status van de cijfers De cijfers sluiten aan op de cijfers over de toegevoegde waarde in de Kwartaalrekeningen en de Nationale (jaar-)rekeningen. Hierdoor hebben de cijfers geruime tijd een voorlopig karakter. De aansluiting op de Nationale jaarrekeningen betreft achtereenvolgens de Voorlopige, Nader Voorlopige en Definitieve raming. Voor de kwartaalcijfers betreft het aansluiting bij de uitkomsten van zowel de eerste ('flash') raming van de Kwartaalrekeningen, 6 weken na afloop van een verslagkwartaal en van de tweede ('reguliere') raming, die circa 3 maanden na afloop van een verslagkwartaal gepubliceerd wordt. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw maandcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Wijzigingen per 29 maart 2013: Deze tabel is gestopt per 29 maart 2013 en voortgezet als "Bouwnijverheid; volume-index (2010=100) toegevoegde waarde in basisprijzen". Zie ook paragraaf 3. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Na het stopzetten van deze tabel worden de cijfers niet meer aangepast, daarom blijven de cijfers van de laatste twee jaren (nader) voorlopig. De overige perioden zijn definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81114ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81114ned

Procentuele volumemutatie bouwnijverheid t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, volume-indexcijfers 2005 = 100.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81114ned

Procentuele volumemutatie bouwnijverheid t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, volume-indexcijfers 2005 = 100.