Dataset

Wachtenden in de langdurige zorg; sector, kwartaal

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 11/30/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat kwartaalcijfers over het aantal wachtenden (korter en langer dan de Treeknorm) op langdurige zorg (zowel intramuraal als extramuraal) in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) met en zonder overbruggingszorg. De cijfers worden per kwartaal gemeten op de eerste dag van januari, april, juli en oktober en zijn beschikbaar voor de sectoren verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. De cijfers worden uitgesplitst naar wachtstatus. Cliënten met een Wlz-indicatie worden tot 2021 geregistreerd in de categorieën actief wachtenden en niet-actief wachtenden. Met ingang van 2021 zijn de nieuwe wachtstatussen actief plaatsen en urgent plaatsen ingevoerd, daarnaast wordt de wachtstatus niet-actief wachtend vervangen door de status wacht op voorkeur. Er is in het voorjaar van 2021 sprake van een tijdelijke overgangssituatie, waarin nog verschuivingen van oude naar nieuwe wachtstatussen kunnen plaatsvinden. Ook worden de cijfers in deze tabel uitgesplitst naar zorgzwaartepakket (zzp). De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Wachtlijsten Wlz (Informatiestandaard Wet langdurige zorg of iWlz) die door zorgkantoren zijn aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland (ZiNL). Door de invoering van de nieuwe release van het berichtenverkeer (iWlz 2.0) zijn geen gegevens over actief-wachtenden (korter dan Treeknorm) met peildatum 1 april 2018 opgenomen, en ontbreken de cijfers over actief- (korter en langer dan Treeknorm) en niet-actief wachtenden met peildatum 1 juli 2018. Door nieuwe aansluiting op administraties kunnen wachtlijstcijfers op 1 oktober afwijken van de cijfers met peildatum 1 april 2018.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De kwartaalcijfers van het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De overige kwartaalcijfers zijn definitief. Bij het verschijnen van het eerste kwartaal van een nieuw verslagjaar, worden de cijfers van alle voorgaande kwartalen definitief.

Wijzigingen per 30 november 2023: De voorlopige cijfers voor het 4e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers op peildatum 1 januari 2024 worden in het 1e kwartaal van 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40084NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40084NED

Wachtenden op langdurige zorg met/zonder overbruggingszorg verpleging/verzorg, gehandicapten-, geestelijke zorg

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40084NED

Wachtenden op langdurige zorg met/zonder overbruggingszorg verpleging/verzorg, gehandicapten-, geestelijke zorg