Dataset

Covid-19 ziekenhuis- en Intensive care-opnames (IC) in Nederland per leeftijdsgroep per ziekenhuis- en IC-opnameweek en -meldingsweek (volgens NICE registratie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 21/10/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat:

  • het aantal COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames per leeftijdsgroep

in Nederland, per week van ziekenhuis- of IC-opname en per week waarop de gegevens zijn gemeld aan de NICE registratie (https://www.stichting-nice.nl). De aantallen betreffen COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020) tot en met de meest recente complete opnameweek. De registratie van het aantal COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames kan achterlopen. Dit kan als gevolg hebben dat de datum van opname en de datum van de melding in een andere kalenderweek vallen. Ziekenhuis- of IC-opnames uit de meest recente complete opnameweek kunnen wel in de huidige incomplete week gemeld zijn en zijn dan ook weergegeven in dit bestand. Ziekenhuis- en IC-opnames uit de meest recente incomplete week zijn niet opgenomen in dit bestand maar gecensureerd met de waard “NaN” (Not a number).

Het bestand is als volgt opgebouwd:

  • Een record per week van statistiek voor Nederland, ook als er op de betreffende week geen opname of meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). •  De genoemde datum voor statistiek kan betrekking hebben op een ziekenhuis- of IC-opnamedatum of de datum dat het ziekenhuis een ziekenhuis- of IC opname heeft gemeld aan de NICE registratie.

Beschrijving van de variabelen:

Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl).

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistics_week_start: De datum van de maandag - eerste dag van die week - waarvoor de aantallen per week worden gepresenteerd. Week van ziekenhuis opname (variabele Hospital_admission), week van IC opname (variabele IC_admission), de week waarop de ziekenhuisopname (variabele Hospital_admission_notification) of IC opname is gemeld (variabele IC_admission_notification) aan de NICE registratie.

Age_group: Leeftijdsgroep in jaren van de opgenomen of gemelde patiënten. Intervallen per vijf jaar worden gehanteerd met uitzondering van leeftijden onder de 15 jaar (0 - 14) of 90 jaar en hoger (90+). Patiënten met een onbekende leeftijd worden opgeteld bij ‘Unknown’.

Hospital_admission_notification: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen per leeftijdsgroep [Age_group] per week waarop de ziekenhuisopname is gemeld [Date_of_statistics_week_start].

Hospital_admission: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen per leeftijdsgroep [Age_group] per ziekenhuisopnameweek [Date_of_statistics_week_start].

IC_admission_notification: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat op de IC is opgenomen per leeftijdsgroep [Age_group] per week waarop de IC opname is gemeld [Date_of_statistics_week_start].

IC_admission: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat op de IC is opgenomen per leeftijdsgroep [Age_group] per IC opnameweek [Date_of_statistics_week_start].

Een patiënt kan meerdere keren in het ziekenhuis of op de IC worden opgenomen. In dit open databestand is alleen de eerste opname per patiënt opgenomen. RIVM en de NICE registratie hebben de methode om in dergelijke gevallen de meest relevante opnamedatum te bepalen zoveel mogelijk gelijk getrokken, maar de aantallen kunnen iets afwijken van de gegevens zoals gepresenteerd door de NICE registratie. Een patiënt opgenomen op de IC telt ook mee in de ziekenhuisopname cijfers.

Ondanks dat aan ziekenhuizen wordt gevraagd meerdere malen per dag de COVID-19 patiënten te registeren, kan de registratie van het aantal patiënten achterlopen. Dit heeft als gevolg dat de aantallen van de afgelopen kalenderweek nog onvolledig kunnen zijn (https://www.stichting-nice.nl).

Correcties die in meldingen in het bronsysteem van de NICE registratie worden gedaan door medewerkers van ziekenhuizen kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat op het moment van aanmaken en publicatie dus altijd de meest actuele gegevens volgens het bronsysteem van de NICE registratie na bewerking door het RIVM.

Let op: Vanaf 1 juli 2021 worden door sommige ziekenhuizen de aantallen geregistreerde ziekenhuisopnames en IC opnames 2x per week doorgegeven aan NICE, nl. op de dinsdag en de vrijdag. Deze registraties zullen in dit RIVM open data bestand op de woensdag en de zaterdag bijgewerkt zijn en dus zal dit bestand op de woensdag en de zaterdag het meest compleet zijn.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

COVID-19_ziekenhuis_ic_opnames_per_leeftijdsgroep.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_ziekenhuis_ic_opnames_per_leeftijdsgroep.csv

COVID-19_ziekenhuis_ic_opnames_per_leeftijdsgroep.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_ziekenhuis_ic_opnames_per_leeftijdsgroep.json