Dataset

Covid-19 ziekenhuis- en Intensive care-opnames (IC) in Nederland per leeftijdsgroep per ziekenhuis- en IC-opnameweek en -meldingsweek (volgens NICE registratie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 09/09/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
 • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

For English, see below

Dit bestand bevat:

 • het aantal COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames per leeftijdsgroep in Nederland, per week van ziekenhuis- of IC-opname en per week waarop de gegevens zijn gemeld aan de NICE registratie (https://www.stichting-nice.nl). De aantallen betreffen COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020) tot en met de meest recente complete opnameweek. De registratie van het aantal COVID-19 ziekenhuis- en IC-opnames kan achterlopen. Dit kan als gevolg hebben dat de datum van opname en de datum van de melding in een andere kalenderweek vallen. Ziekenhuis- of IC-opnames uit de meest recente complete opnameweek kunnen wel in de huidige incomplete week gemeld zijn en zijn dan ook weergegeven in dit bestand. Ziekenhuis- en IC-opnames uit de meest recente incomplete week zijn niet opgenomen in dit bestand maar gecensureerd met de waard “NaN” (Not a number).

Het bestand is als volgt opgebouwd:

 • Een record per week van statistiek voor Nederland, ook als er op de betreffende week geen opname of meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). -De genoemde datum voor statistiek kan betrekking hebben op een ziekenhuis- of IC-opnamedatum of de datum dat het ziekenhuis een ziekenhuis- of IC opname heeft gemeld aan de NICE registratie.

Beschrijving van de variabelen: Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (Https://data.rivm.nl). Versie 2 update (9 augustus 2022):

 • Vanaf 9 augustus 2022 zijn nieuwe opnames van personen met een SARS-CoV-2 besmetting die tijdens een eerdere COVID-19 episode ook opgenomen zijn geweest, toegevoegd aan dit open databestand. Om deze reden valt het aantal opnames met terugwerkende kracht hoger uit dan in onze voorgaande bestanden. De onderschatting van het aantal opnames sinds het begin van de pandemie tot 9 augustus 2022 is minder dan 1%. Een opname wordt geteld als een nieuwe opname wanneer een persoon met een SARS-CoV-2 besmetting een opname datum heeft die meer dan 90 dagen na de voorgaande opname. Versie 3 update (1 september 2022):
 • Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere woensdag geüpdatet, maar op dinsdag.
 • Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag geüpdatet. Versie 4 update (24 november 2022):
 • Vanaf 24 november 2022 zal de leeftijdsgroep 0-14 jaar worden opgesplitst in de leeftijdsgroepen 0-4, 5-9 en 10-14 jaar. Dit wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de gehele pandemie. Versie 5 update (4 april 2023):
 • Vanaf 4 april 2023 zal dit bestand wekelijks op dinsdag worden geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen.

Vanaf 6 september 2023 wordt dit bestand wekelijks op woensdag geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen.

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistics_week_start: De datum van de maandag - eerste dag van die week - waarvoor de aantallen per week worden gepresenteerd. Week van ziekenhuis opname (variabele Hospital_admission), week van IC opname (variabele IC_admission), de week waarop de ziekenhuisopname (variabele Hospital_admission_notification) of IC opname is gemeld (variabele IC_admission_notification) aan de NICE registratie.

Age_group: Leeftijdsgroep in jaren van de opgenomen of gemelde patiënten. Intervallen per vijf jaar worden gehanteerd met uitzondering van 90 jaar en hoger (90+). Patiënten met een onbekende leeftijd worden opgeteld bij ‘Unknown’.

Hospital_admission_notification: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen per leeftijdsgroep [Age_group] per week waarop de ziekenhuisopname is gemeld [Date_of_statistics_week_start].

Hospital_admission: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen per leeftijdsgroep [Age_group] per ziekenhuisopnameweek [Date_of_statistics_week_start].

IC_admission_notification: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat op de IC is opgenomen per leeftijdsgroep [Age_group] per week waarop de IC opname is gemeld [Date_of_statistics_week_start].

IC_admission: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat op de IC is opgenomen per leeftijdsgroep [Age_group] per IC opnameweek [Date_of_statistics_week_start]. Een patiënt kan meerdere keren in het ziekenhuis of op de IC worden opgenomen (zie versie 2 update). RIVM en de NICE registratie hebben de methode om in dergelijke gevallen de meest relevante opnamedatum te bepalen zoveel mogelijk gelijk getrokken, maar de aantallen kunnen iets afwijken van de gegevens zoals gepresenteerd door de NICE registratie. Een patiënt opgenomen op de IC telt ook mee in de ziekenhuisopname cijfers. Ondanks dat aan ziekenhuizen wordt gevraagd meerdere malen per dag de COVID-19 patiënten te registeren, kan de registratie van het aantal patiënten achterlopen. Dit heeft als gevolg dat de aantallen van de afgelopen kalenderweek nog onvolledig kunnen zijn (https://www.stichting-nice.nl).

Correcties die in meldingen in het bronsysteem van de NICE registratie worden gedaan door medewerkers van ziekenhuizen kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat op het moment van aanmaken en publicatie dus altijd de meest actuele gegevens volgens het bronsysteem van de NICE registratie na bewerking door het RIVM.

Het aantal ziekenhuisopnames in de NICE COVID-19 registratie is sinds april 2023 steeds minder compleet, vergeleken met het aantal ziekenhuisopnames gerapporteerd door het LCPS (https://lcps.nu/datafeed/). Voor de weekcijferupdate is de afname in de compleetheid van de NICE COVID-19 ziekenhuis registratie reden om voor het monitoren van trends in het aantal ziekenhuisopnames over te gaan op de opnamecijfers gerapporteerd door LCPS (zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/weekcijfers). Voor het monitoren van de impact van vaccinatie en het monitoren van achtergrondkenmerken van opgenomen patiënten, zoals leeftijd, zijn de data van LCPS niet bruikbaar en blijft de NICE COVID-19 registratie op patiëntniveau onmisbaar.


Covid-19 hospital and intensive care unit (ICU) admissions in the Netherlands by age group by hospital and ICU admission week and reporting week (according to NICE registration)

This file contains:

 • the number of COVID-19 hospital and ICU admissions by age group in the Netherlands, per week of hospitalization or ICU admission and per week on which the data were reported to the NICE registry (https://www.stichting-nice.nl). The numbers concern COVID-19 hospital and ICU admissions since the first report in the Netherlands (27/02/2020) up to and including the most recent complete week of admission. The registration of the number of COVID-19 hospital and ICU admissions may be lagging behind. This may result in the date of recording and the date of the report falling in a different calendar week. Hospital or ICU admissions from the most recent complete week of admission may have been reported in the current incomplete week and are therefore shown in this file. Hospital and ICU admissions from the most recent incomplete week are not included in this file but are censored with the value “NaN” (Not a Number).

The file is structured as follows:

 • A record per week of statistics for the Netherlands, even if there are no recordings or reports on the week in question. The numbers are then 0 (zero). -The stated date for statistics may relate to a hospital or ICU admission date or the date on which the hospital reported a hospital or ICU admission to the NICE registry.

Description of the variables: Version: version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (Https://data.rivm.nl). Version 2 update (August 9, 2022):

 • From August 9, 2022, new admissions of persons with a SARS-CoV-2 infection who were also admitted during a previous COVID-19 episode have been added to this open data file. For this reason, the number of withdrawals with retroactive effect is higher than in our previous files. The underestimation of admissions since the start of the pandemic to August 9, 2022 is less than 1%. A recording is counted as a new recording when a person with a SARS-CoV-2 infection has a recording date that is more than 90 days after the previous recording. Version 3 update (September 1, 2022):
 • From September 1, 2022, the data will no longer be updated every Wednesday, but on Tuesdays.
 • As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic till October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday. Version 4 update (November 24, 2022):
 • From November 24, 2022, the age group 0-14 years will be split into age groups 0-4, 5-9 and 10-14 years. This will be retroactively updated for the entire pandemic. Version 5 update (April 4, 2023):
 • From April 4, 2023, this file will be updated weekly on Tuesdays. The data is retroactively updated for the other days.

From September 6, 2023, this file will be updated weekly on Wednesdays. The data is retroactively updated for the other days.

Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM.

Date_of_statistics_week_start: The date of the Monday - first day of that week - for which the numbers per week are presented. Week of hospital admission (variable Hospital_admission), week of ICU admission (variable IC_admission), the week on which the hospital admission (variable Hospital_admission_notification) or ICU admission was reported (variable IC_admission_notification) to the NICE registry.

Age_group: Age group in years of the admitted or reported patients. Five-year intervals are used with the exception of 90 years and above (90+). Patients with an unknown age are added to 'Unknown'.

Hospital_admission_notification: The number of new COVID-19 patients admitted to the NICE registry per age group [Age_group] per week on which the hospital admission was reported [Date_of_statistics_week_start].

Hospital_admission: The number of new COVID-19 patients admitted to hospital per age group [Age_group] per hospital admission week [Date_of_statistics_week_start] reported to the NICE registry.

IC_admission_notification: The number of new COVID-19 patients reported to the NICE registry who were admitted to the ICU per age group [Age_group] per week on which the ICU admission was reported [Date_of_statistics_week_start].

IC_admission: The number of new COVID-19 patients reported to the NICE registry who have been admitted to the ICU per age group [Age_group] per ICU admission week [Date_of_statistics_week_start]. A patient can be hospitalized or admitted to ICU multiple times (see version 2 update). The RIVM and the NICE registry have aligned the method for determining the most relevant admission date in such cases as much as possible, but the numbers may differ slightly from the data presented by the NICE registry. A patient admitted to the ICU also counts in the hospital admission figures. Despite the fact that hospitals are asked to register COVID-19 patients several times a day, the registration of the number of patients may lag. As a result, the numbers for the past calendar week may still be incomplete (https://www.stichting-nice.nl).

Corrections made in reports in the source system of the NICE registration by employees of hospitals can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may differ from the numbers in this database. At the time of creation and publication, this file therefore always contains the most up-to-date data according to the source system of the NICE registration after processing by the RIVM.

Since April 2023, the number of hospital admissions reported in the NICE COVID-19 registry has been less complete, compared to the number of hospital admissions reported by the LCPS (https://lcps.nu/datafeed/). Due to the decrease in the completeness of the NICE COVID-19 hospital registration data, our weekly update will include the admission figures reported by LCPS for monitoring trends in the number of hospital (see: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/weekcijfers). However, the data from LCPS are not appropriate for monitoring the impact of vaccination and monitoring background characteristics of admitted patients, for which the NICE COVID-19 registration at patient level will remain indispensable.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

COVID-19_ziekenhuis_ic_opnames_per_leeftijdsgroep.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_ziekenhuis_ic_opnames_per_leeftijdsgroep.csv

COVID-19_ziekenhuis_ic_opnames_per_leeftijdsgroep.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_ziekenhuis_ic_opnames_per_leeftijdsgroep.json

COVID-19_ziekenhuis_ic_opnames_per_leeftijdsgroep_tm_03102021.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_ziekenhuis_ic_opnames_per_leeftijdsgroep_tm_03102021.csv

COVID-19_ziekenhuis_ic_opnames_per_leeftijdsgroep_tm_03102021.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_ziekenhuis_ic_opnames_per_leeftijdsgroep_tm_03102021.json