Dataset

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; bedrijfsklasse (SBI'93), 1993-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens
over de zuivering van stedelijk afvalwater en over de particuliere
zuivering van afvalwater van voornamelijk industriële oorsprong.

Stedelijke ofwel openbare afvalwaterzuivering betreft het zuiveren van
afvalwater dat door huishoudens en bedrijven op het riool wordt geloosd.
Bij particuliere afvalwaterzuivering gaat het om bedrijven en instellingen
die over een eigen zuiveringsinstallatie beschikken.
In de zuiveringsinstallaties worden uit het aangevoerde afvalwater
(influent) de verontreinigingen verwijderd door middel van mechanische,
biologische en/of fysisch-chemische zuiveringstechnieken. Het gezuiverde
afvalwater (effluent) wordt op het oppervlaktewater geloosd.
Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib.
In zuiveringsslib afkomstig van biologische installaties kunnen de
organische stoffen nog verder worden afgebroken (slibgisting). Bij dit
proces komt biogas vrij, dat kan worden gebruikt voor energieopwekking.
Het zuiveringsslib wordt daarna eventueel ontdaan van het overtollige
water (ontwatering). Daarna kan het slib, afhankelijk van de kwaliteit,
worden hergebruikt (voor bijvoorbeeld compostbereiding) of wordt het
uiteindelijk gestort of verbrand.

Deze tabel bevat de uitkomsten van de jaarlijkse enquête
Afvalwaterzuiveringsslib van bedrijven en instellingen: de aantallen en
ontwerpcapaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van particuliere
bedrijven. Verder wordt de hoeveelheden en bestemming van het vrijkomende
zuiveringsslib weergegeven.


Gegevens beschikbaar van: 1993 - 2007


Wijziging per 29 april 2010:
In deze tabel zijn de gegevens van de tabellen 'Afvalwaterzuivering bij
bedrijven en instellingen; installaties' en 'Afvalwaterzuivering bij
bedrijven en instellingen; zuiveringsslib' samengevoegd. De uitkomsten
zijn uitgesplitst naar bedrijfsklasse SBI'93.
De tabel is stopgezet vanwege de overgang van de bedrijfsklasse-indeling
SBI'93 naar SBI2008.
In 2007 is door nieuwe informatie 1 bedrijf met een
afvalwaterzuiveringsinstallatie toegevoegd waardoor het totaal aantal
installaties met 1 is toegenomen. De totale capaciteit is voor 2007 niet
gewijzigd omdat de toegevoegde installatie behoort tot het type
mechanische installatie en niet bestemd is voor de verwijdering van
biologisch afbreekbare stoffen.
Voor de jaren 1996-2005 is van enkele bedrijven de SBI typering
gecorrigeerd. Door deze verschuiving zijn de cijfers over aantallen
installaties, capaciteit en hoeveelheden zuiveringsslib voor de categorie
'D industrie' voor de meeste jaren met maximaal 0,6% toegenomen. Voor 2002
bedraagt het verschil enkele procenten. De cijfers voor de categorie
"Overig, geen industrie" zijn door de verschuiving maximaal 5% afgenomen,
m.u.v. 2002 waar de afname 11% bedraagt voor het aantal installaties en 30%
voor de hoeveelheid zuiveringsslib. Voor alle onderwerpen zijn de
landelijke totalen niet gewijzigd.


Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80432NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80432NED

Aantal en capaciteit van particuliere zuiveringsinstallaties en afvoer van zuiveringsslib naar bestemming, per economische activiteit (SBI'93)

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80432NED

Aantal en capaciteit van particuliere zuiveringsinstallaties en afvoer van zuiveringsslib naar bestemming, per economische activiteit (SBI'93)