Dataset

Financiële verantwoording: Materiële vaste activa

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 04/16/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Hier vindt u de materiële vaste activa afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/05-materiele-vaste-activa

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

05-materiele-vaste-activa; Gebouwen

CSV CC-BY (4.0)

De waarde van de gebouwen voor bedrijfsmatig gebruik.

Preview

05-materiele-vaste-activa; Inventaris en apparatuur

CSV CC-BY (4.0)

De waarde van inventaris en apparatuur bestemd voor bedrijfsmatig gebruik.

Preview

05-materiele-vaste-activa; Niet aan de bedrijfsuitoefening

CSV CC-BY (4.0)

De waarde van de materiële vaste activa die geen functie vervullen in de bedrijfsvoering en buiten gebruik zijn gesteld

Preview

05-materiele-vaste-activa; Overige materiële vaste aciva

CSV CC-BY (4.0)

De waarde van vaste bedrijfsmiddelen die niet onder andere categorieën ingedeeld kunnen worden

Preview

05-materiele-vaste-activa; Terreinen

CSV CC-BY (4.0)

De waarde van de terreinen voor bedrijfsmatig gebruik.

Preview

05-materiele-vaste-activa; Totaal materiële vaste activa

CSV CC-BY (4.0)

Totale geactiveerde kosten van materiële vaste activa.

Preview

05-materiele-vaste-activa; Vaste bedrijfsactiva in uitvoer

CSV CC-BY (4.0)

De waarde van de bedrijfsmiddelen die door de rechtspersoon worden geproduceerd maar nog niet afgerond of in gebruik zijn, evenals de gedane vooruitbetalingen op de aanschaf van materiële vaste activa.

Preview