Dataset

Nationaliteitskenmerken van alle personen die in de bevolkingsregisters van Caribisch Nederland ingeschreven (hebben ge)staan (vanaf 01-01-1995)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Bevat van alle personen die vanaf 1 januari 2020 in de van personen die in de bevolkingsregisters van Caribisch Nederland ingeschreven (hebben ge)staan de eerste nationaliteit, indien van toepassing de tweede nationaliteit, de typering van de nationaliteiten op basis van aantal nationaliteiten met de datum aanvang en datum einde van elke nationaliteit.

Het bestand (component) maakt onderdeel uit van het Stelsel van Sociaal statistische Bestanden (SSB) van het CBS. De component is een gecoördineerde versie en bevat informatie over 1 januari 2010 tot en met 31 december JJJJ. Alleen de informatie over het laatste jaar is gecoördineerd.

Nationaliteit is het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap).

Personen kunnen meerdere nationaliteiten hebben. In de Wet BRP (Basisregistratie Personen), die is ingegaan op 6 januari 2014, is bepaald dat bij personen met de Nederlandse nationaliteit geen gegevens meer worden opgenomen over een tweede of volgende nationaliteit. Dit betekent dat vanaf 6 januari 2014 bij eerste inschrijving van Nederlanders in de BRP geen gegevens over eventuele niet-Nederlandse nationaliteiten meer worden vastgelegd. Bij Nederlanders die al ingeschreven stonden worden gegevens over niet-Nederlandse nationaliteiten sinds 31 januari 2015 niet meer bijgehouden. Dit betekent dat de variabelen PIVANATIONALITEIT2 en PIVATYPENATIONALITEIT vanaf 6 januari 2014 NIET MEER BRUIKBAAR zijn. Het gaat hier overigens om het niet meer registreren van een eventuele tweede of volgende nationaliteit in de BRP. Hierdoor lijkt het alsof de persoon de niet-Nederlandse nationaliteit heeft verloren. Dit is niet het geval. Met de invoering van de Wet BRP is er niets gewijzigd in de nationaliteit(en) van de ingeschrevenen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Wanneer gebruik je dit bestand? Het bestand wordt gebruikt om persoonskenmerken toe te voegen aan personen binnen populaties die uit andere bestanden afkomstig zijn.

Dit bestand is alleen in combinatie PIVAADRESOBJECTBUS geschikt om het jaarlijkse aantal nationaliteitswijzigingen te bepalen zoals door team demografie gepubliceerd wordt. Nationaliteieitswijzigingen worden alleen geteld als een persoon op het moment van de wijziging ingezetene van Caribisch Nederland is. Het bestand is een gecoördineerde versie van een levende bus. Dit betekent dat de informatie over alleen het laatste jaar definitief is en aansluit op de op StatLine gepubliceerde informatie van team Demografie. Veranderingen in het verleden die (veel) later bekend worden, worden alsnog op de feitelijke gebeurtenisdatum in de bus verwerkt. Hierdoor sluit de informatie over alle overige perioden binnen dezelfde component niet aan op de op StatLine gepubliceerde informatie van team Demografie.

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.

Indien peilmoment is 1 januari JJJJ+1 én de informatie moet aansluiten op de op StatLine gepubliceerde informatie van team Demografie dan gebruik je de gecoördineerde component van JJJJ (de component loopt tot 31 december JJJJ-1 00:00, dit is inclusief 1 januari JJJJ+1 00:00). De gecoördineerde component bevat weliswaar informatie over een reeks van jaren maar alléén het laatste jaar in de component is definitief. Dit betekent dat voor elk jaar output een andere versie (jaar) van de gecoördineerde component gebruikt dient te worden. In alle andere gevallen kan gebruik worden gemaakt van de niet-gecoördineerde versie. Ook kunnen dan met diezelfde component één analysebestand met meerdere perioden tegelijk worden gemaakt.

Enkele voorbeelden: Peilmoment Status cijfers Component 1-1-2015 volgens StatLine gecoördineerd, 2014 31-5-2012 volgens StatLine gecoördineerd, 2013 2012 volgens StatLine gecoördineerd, 2013

De publicatie van nationaliteiten moet volgens een standaard nationaliteitenpublicatielijst plaatsvinden. Deze lijst bevat per publicatiejaar de actuele nationaliteiten. De nationaliteitcodes kunnen worden omgecodeerd naar deze nationaliteitenlijst met behulp van het referentiebestand NATAKTUEELJJJJREFVV.

Populatie

Bevat alle personen die vanaf 1 januari 2010 in de van personen die in de bevolkingsregisters van Caribisch Nederland ingeschreven (hebben ge)staan.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410804ae0de

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier