Dataset

Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen_zorgzv (29-12-2003 - 04-01-2010)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

In dit bestand zijn zijn de gegevens opgenomen van alle personen van 18 jaar of ouder die in het zorgjaar minimaal 1 keer zorg zonder verblijf hebben ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (vanaf 2007) komen en waarvoor men een eigen bijdrage betaald heeft.

Personen van 18 jaar of ouder, die zorg zonder verblijf ontvangen voor de functies huishoudelijke verzorging (tot en met 2006) persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding (vanaf 2011) waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen, zijn wettelijk verplicht mee te betalen aan de kosten van die zorg. Dat wordt de eigen bijdrage AWBZ genoemd. Op 1 januari 2007 is de WMO ingevoerd. Door de invoering van deze wet wordt de huishoudelijke hulp geregeld door de gemeente. Afhankelijk van de gemeente moet er ook voor deze hulp een eigen bijdrage betaald worden.

De afgenomen zorg voor de regeling zorg zonder verblijf wordt in de systemen van het CAK per week geregistreerd. Het jaar waarin zorg wordt geleverd, het zorgjaar, wijkt af van het kalenderjaar. Een zorgjaar wordt niet ingedeeld in 12 maanden maar in 13 perioden van 4 weken. De zorg gaat altijd in op een maandag en eindigt altijd op een zondag. Als een cliënt vóór zorgjaar t reeds zorg heeft afgenomen, wordt de eerste maandag van zorgjaar t als eerste dag van zorgafname gerapporteerd. Als een cliënt ook ná verslagjaar t zorg heeft afgenomen, wordt de laatste zondag van zorgjaar t als laatste dag van zorgafname gerapporteerd. De periode van zorgafname tussen de eerste dag van zorgafname en de laatste dag van de zorgafname wordt over gehele zorgjaar gemeten. Eventuele "gaten" in de zorgafname van een cliënt in deze periode worden buiten beschouwing gelaten.

De component bevat het aantal minuten zorg per functie (huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding) dat werd ontvangen in het onderliggende zorgjaar.

Met ingang van zorgjaar 2008 worden de variabelen AANTMINZORGZV (totaal aantal minuten zorg zonder verblijf per zorgjaar), AANVZORGZV (datum aanvang zorg zonder verblijf) en EINDZORGZV (datum eind zorg zonder verblijf) niet meer geleverd.

Met ingang van zorgjaar 2011 worden de variabelen AANTMINBGIZZV (aantal minuten begeleiding individueel) en AANTMINBGGZZV (aantal minuten groepsbegeleiding) geleverd.

Voor het gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Deze toestemming is te verkrijgen door een mail met het analyseplan of de offerte te sturen naar het Centrum voor Beleidsstatistiek: [mailadres verborgen - neem contact op met het CBS]. Het Centrum voor Beleidsstatistiek neemt vervolgens contact op met de dataleverancier voor het regelen van toestemming.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

Personen van 18 jaar of ouder die minimaal 1 keer zorg zonder verblijf hebben ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ of WMO (vanaf 2007) komen en waarvoor een eigen bijdrage is betaald.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410802170da

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier