Dataset

Voortijdig schoolverlaters versus schoolverlaters met een startkwalificatie en personen die in het onderwijs blijven (definitieve cijfers) (vanaf 01-10-2004)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Education and science
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

In dit bestand zijn alle personen opgenomen die op 1 oktober van een schooljaar staan ingeschreven in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo). Van deze personen is informatie beschikbaar over de opleiding die ze op dit moment volgen en over hun onderwijspositie een jaar later: uit onderwijs zonder startkwalificatie, door in onderwijs of uit onderwijs met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma op ten minste mbo-niveau 2. Personen die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie worden voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) genoemd.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

  • De methode die gebruikt wordt om de populatie te bepalen is veranderd. Het definitieve bestand VSV2012TABV3 en het voorlopige bestand VSV2013TABV1 zijn de laatste bestanden die zijn gemaakt volgens de oude methode. De definitieve bestanden VSV2012TABV4 en VSV2013TABV2 en alle bestanden daarna zijn gemaakt volgens de nieuwe methode. In de oude methode werden personen die op 1 oktober van het bestemmingsjaar een inschrijving hadden in het praktijkonderwijs, Engelse Stroom, Internationaal Baccalaureaat of (voortgezet) speciaal onderwijs of die op dat moment een vrijstelling van de leerplicht hadden niet uitgesloten van de populatie.
  • Van de personen die in verschillende onderwijssoorten stonden ingeschreven, heeft de mbo-inschrijving voorrang gekregen boven die in het vo en vo-inschrijving boven die in het vavo.
  • Registers over het vavo zijn pas beschikbaar vanaf schooljaar 2005/'06. Het bestand van 2004 bestaat dus alleen uit vo- en mbo-leerlingen.
  • In schooljaar 2004/'05 ontbreekt informatie over leerlingen op de vmbo-afdelingen van de Agrarische Opleidingscentra. Hierdoor is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in de sector landbouw kleiner dan in de volgende schooljaren.
  • Vanaf schooljaar 2005/'06 zijn de mbo-bestanden volledig gevuld. In het bestand over 2004/'05 ontbreekt ongeveer 9% van de inschrijvingen.

Populatie

Alle personen die op 1 oktober staan ingeschreven in het door de overheid bekostigd vo, mbo of vavo en die op 1 oktober van zowel het betreffende schooljaar (basisjaar) als van het schooljaar daarop (bestemmingsjaar) staan ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister. Personen die op 1 oktober van het basisjaar of bestemmingsjaar een inschrijving hebben in het praktijkonderwijs, Engelse Stroom, Internationaal Baccalaureaat, (voortgezet) speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie worden uitgesloten van de populatie*. Ook personen die op 1 oktober van het bestemmingsjaar een vrijstelling van de leerplicht hebben, maken geen deel uit van de populatie.

  • Behalve als zij ook een inschrijving hebben in een ander type door de overheid bekostigd onderwijs (in het basisjaar: vo, mbo of vavo; in het bestemmingsjaar: vo, mbo, vavo of hoger onderwijs) of als zij op 1 oktober van het basisjaar beschikken over een startkwalificatie.

-Ter verduidelijking: bestand VSV2014TABV1 betreft personen die op 1 oktober 2014 (schooljaar 2014/'15) ingeschreven staan en op 1 oktober 2015 (schooljaar 2015/'16) aangemerkt zijn als doorstromer of (voortijdig) schoolverlater.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080201fd4

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier