Dataset

Bodemgeschiktheidskaart gesloten systemen Zeeland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De bodemgeschiktheidskaart voor bodemenergie geeft de technische geschiktheid voor bodemenergiesystemen weer voor zowel open (koude-/warmteopslag) als gesloten (bodemwarmtewisselaars) systemen. De geschiktheidskaarten geven aan voor bodemenergiesystemen of er: (1) in bodemtechnisch opzicht voldoende 'ruimte' in de bodem aanwezig is (2) of deze ruimte 'bereikbaar' is om warmte en koude in op te slaan en er weer uit te halen. De 'ruimte' wordt bepaald door de dikte van de bodemlagen, terwijl de 'bereikbaarheid' van de bodem bepaald wordt door de porositeit van de bodemlagen (hoe 'grover' het zand, hoe beter de toestroming is). In Zeeland blijkt er aanzienlijke variatie in de geschiktheid van de bodemlagen te zijn: in Schouwen-Duiveland en Tholen is de bodem geschikt tot een diepte van circa 220 m -NAP ten opzichte van een diepte van (slechts) 30 m -NAP in Zeeuws Vlaanderen. In enkele gebieden in Zeeuws Vlaanderen zijn de geschikte bodemlagen nog dunner. Daarnaast geldt hoe noordelijker in Zeeland hoe grofzandiger de bodemlagen zijn. Met name in de zuidelijkere delen van Zeeland is de grondwaterkwaliteit (redoxgrens en verzilting) een belangrijke aandachtspunt voor open systemen. In de geschiktheidskaarten zijn ook de juridische randvoorwaarden in Zeeland verwerkt. Dit betreffen vier gebieden waar de bodem gereserveerd is voor drinkwaterwinning. In deze gebieden is het verboden om - ook ten behoeve van bodemenergiesystemen - in de bodem te graven of te boren. Deze kaart geeft geen informatie over de geschiktheid van de ondergrond in Zeeland voor geothermie / aardwarmte.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/rasters_bodem/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=rasters_bodem:GEONAM_BDMGSH_GSSYS16BRST&styles=&bbox=-6232.498100770385,333043.3965692525,97650.81309993392,447374.55192636116&width=697&height=768&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GEONAM_BDMGSH_GSSYS16BRST

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/rasters_bodem/wms?request=GetCapabilities

Bodemgeschiktheidskaart gesloten systemen Zeeland

Downloads

GEONAM_BDMGSH_GSSYS16BRST

OGC:WCS CC-0 (1.0)

Bodemgeschiktheidskaart gesloten systemen Zeeland