Dataset

Waterschappen 2015 onbewerkte Iv3-data

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Water authorities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de data die CBS heeft ontvangen van de waterschappen in het kader van de rapportages Informatie voor Derden (Iv3). In deze tabel is ook het Waterschapsbedrijf Limburg opgenomen. Het Waterschapsbedrijf Limburg is formeel een gemeenschappelijke regeling, maar voert uitsluitend taken uit voor waterschappen en levert ook aan in het formaat van de waterschappen.

De data in deze tabel zijn data die niet zijn bewerkt door CBS en waarop CBS geen kwaliteitscontroles heeft uitgevoerd. Dit soort data wordt ook aangeduid met de term 'onbewerkte data'.

De tabel bevat onbewerkte Iv3-data van alle verslagsoorten van één verslagjaar. De verslagsoorten zijn de vier kwartalen en de jaarrekening. Indien een waterschap voor een verslagsoort geen Iv3-gegevens heeft aangeleverd, dan is dit waterschap wel in de tabel opgenomen, maar heeft elke cel de waarde '.' (ontbrekend).

De in de tabel gebruikte coderingen voor de categorieën (kosten- en opbrengstensoorten en soorten balansmutaties) enerzijds en de functies (exploitatie of resultaatbestemming) en balansposten anderzijds, zijn evenals hun betekenis ontleend aan 'Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen' (RBVW) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het RBVW bevat onder meer de regelgeving voor de leveringen van Iv3-data aan CBS.

Voor elke verslagsoort worden op twee momenten alle tot dan toe ontvangen rapportages tegelijkertijd gepubliceerd. De reden dat de data nog een tweede keer worden geplaatst, is dat CBS de waterschappen de gelegenheid geeft een verbeterde Iv3-gegevensset aan te leveren. De data die de eerste keer worden geplaatst hebben in het onderwerp 'Plaatsing' de waarde '1ste plaatsing'. De data die de tweede keer worden geplaatst hebben de waarde '2de plaatsing'.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn bij publicatie definitief (d.w.z. behoudens uitzonderingen vindt er geen update meer plaats van eenmaal gepubliceerde data).

Wijzigingen per 26 september 2016: De cijfers van de tweede plaatsing van de jaarrekening 2015 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het tijdstip van publiceren van nieuwe cijfers voor een verslagsoort is afhankelijk van de uiterste inzendtermijn aan CBS die voor de betreffende verslagsoort geldt. Voor de kwartaalgegevens van het eerste, tweede en derde kwartaal van jaar j is deze één maand na afloop van het kwartaal. Voor aanlevering van het vierde kwartaal van jaar j geldt een uiterste inzenddatum van 14 februari in het jaar volgend op het verslagjaar (j+1). Voor de jaarrekeningen van jaar j tot slot is deze datum 14 juli in het jaar volgend op het verslagjaar (j+1). Alle voor een verslagsoort ontvangen rapportages worden tegelijkertijd gepubliceerd. Dit publiceren gebeurt twee keer. De eerste keer is 10 dagen na de uiterste inzenddatum. Valt deze dag in het weekend of op een feestdag, dan worden de data op de eerstvolgende werkdag gepubliceerd. Bij deze plaatsing wordt voor elke berichtgever de laatst ontvangen rapportage gepubliceerd die uiterlijk 5 dagen na de uiterste inzendtermijn is ontvangen. De tweede keer is 70 dagen na de uiterste inzenddatum. Valt deze dag in het weekend of op een feestdag, dan worden de data op de eerstvolgende werkdag gepubliceerd. Bij deze plaatsing wordt voor elke berichtgever de laatst ontvangen rapportage gepubliceerd die uiterlijk twee maanden na de uiterste inzendtermijn is ontvangen. Het onderscheid tussen de eerste en de tweede plaatsing is te zien in het onderwerp.

Landing page: https://iv3statline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=IV3&tableId=45023NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/45023NED

Lasten, baten en balansstanden van waterschappen voor jaar- en kwartaalrekeningen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/45023NED

Lasten, baten en balansstanden van waterschappen voor jaar- en kwartaalrekeningen.