Dataset

Gemeenschappelijke regelingen 2017 onbewerkte Iv3-data

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De bron van de gegevens in deze tabel zijn gemeenschappelijke regelingen en het CBS biedt deze als service aan als open data.

Het CBS ontvangt de gegevens van gemeenschappelijke regelingen in het kader van de rapportages Informatie voor Derden (Iv3). De gegevens in de tabel zijn niet bewerkt door het CBS. Dit soort data wordt ook wel aangeduid met de term 'onbewerkte data'. Het CBS draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gegevens. De data in de eigen publicaties van het CBS hoeven daarbij niet één-op-één te herleiden zijn tot de gegevens in deze tabel.

De tabel bevat onbewerkte Iv3-data van alle verslagsoorten van één verslagjaar. De verslagsoorten zijn de vier kwartalen en de jaarrekening. In deze tabel zijn tenminste alle gemeenschappelijke regelingen opgenomen die behoren tot de steekproef van het CBS van grote gemeenschappelijke regelingen die moeten aanleveren; dit zijn de gemeenschappelijke regelingen waarbij in een eerder verslagjaar de totale baten of lasten in de exploitatierekening van de jaarrekening groter dan 20 miljoen euro waren. Daarnaast zijn alle gemeenschappelijke regelingen opgenomen die op vrijwillige basis voor tenminste één periode in het huidige verslagjaar hebben aangeleverd. NB. indien een gemeenschappelijke regeling wel in de tabel is opgenomen, maar voor een verslagsoort geen Iv3-gegevens heeft aangeleverd, dan heeft elke cel voor die verslagsoort de waarde '.', in de zin van ontbrekend.

De in de tabel gebruikte coderingen voor de categorieën enerzijds en de functies, kostenplaatsen en balansposten anderzijds, zijn evenals hun betekenis ontleend aan het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het BBV bevat onder meer de regelgeving voor de leveringen van Iv3-data aan het CBS.

Voor elke verslagsoort worden op twee momenten alle tot dan toe ontvangen rapportages tegelijkertijd gepubliceerd. De reden dat de data nog een tweede keer worden geplaatst, is dat het CBS de gemeenschappelijke regelingen de gelegenheid geeft een verbeterde Iv3-gegevensset aan te leveren. De data die de eerste keer worden geplaatst hebben in het onderwerp 'Plaatsing' de waarde '1ste plaatsing'. De data die de tweede keer worden geplaatst hebben de waarde '2de plaatsing'.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017.

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn bij publicatie definitief (d.w.z. behoudens uitzonderingen vindt er geen update meer plaats van eenmaal gepubliceerde data).

Wijzigingen per 24 september 2018: De cijfers van de tweede plaatsing van het jaar 2017 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het tijdstip van publiceren van nieuwe cijfers voor een verslagsoort is afhankelijk van de uiterste inzendtermijn aan het CBS die voor de betreffende verslagsoort geldt. Voor de kwartaalrekeningen is deze één maand na afloop van het kwartaal. Voor de jaarrekeningen van jaar j tot slot is deze datum 14 juli in het jaar volgend op het verslagjaar (j+1). Alle voor een verslagsoort ontvangen rapportages worden tegelijkertijd gepubliceerd. Dit publiceren gebeurt twee keer. De eerste keer is 10 dagen na de uiterste inzenddatum. Valt deze dag in het weekend of op een feestdag, dan worden de data op de eerstvolgende werkdag gepubliceerd. Bij deze plaatsing wordt voor elke berichtgever de laatst ontvangen rapportage gepubliceerd die uiterlijk 5 dagen na de uiterste inzendtermijn is ontvangen. De tweede keer is 70 dagen na de uiterste inzenddatum. Valt deze dag in het weekend of op een feestdag, dan worden de data op de eerstvolgende werkdag gepubliceerd. Bij deze plaatsing wordt voor elke berichtgever de laatst ontvangen rapportage gepubliceerd die uiterlijk twee maanden na de uiterste inzendtermijn is ontvangen. Het onderscheid tussen de eerste en de tweede plaatsing is te zien in het onderwerp.

Landing page: https://iv3statline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=IV3&tableId=45040NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/45040NED

Lasten, baten en balansstanden van gemeenschappelijke regelingen voor jaar- en kwartaalrekeningen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/45040NED

Lasten, baten en balansstanden van gemeenschappelijke regelingen voor jaar- en kwartaalrekeningen.