Dataset

Personen met re-integratie-/participatievoorzieningen; persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen met (een) re-integratie-/participatievoorziening(en) op grond van de Participatiewet. Het gaat in deze tabel om het aantal personen met (een) re-integratie-/participatievoorziening(en) die in de verslagperiode zijn aangeboden, en lopend zijn aan het einde van de verslagperiode, of beëindigd zijn in de verslagperiode. Vanaf verslagjaar 2023 gaat de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) over van een registratiesysteem naar een transactiesysteem. Bij een transactiesysteem vindt teruglegging van administratief vertraagde informatie plaats. Dit betekent dat de registergegevens die voor de verslagmaand zijn ontvangen, worden aangepast op basis van registergegevens uit latere verslagmaanden. Voor de SRG is het aantal maanden dat teruggelegd wordt, vastgelegd op drie maanden. Dit betekent dat als er in de drie maanden na de verslagmaand nieuwe informatie wordt aangeleverd over de begin- of einddatum van een voorziening, deze informatie wordt teruggelegd. Door toepassing van het transactiesysteem is er een trendbreuk tussen december 2022 en januari 2023. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, type re-integratie-/participatievoorziening, status van de persoon aan het einde van de verslagperiode (‘Met lopende voorziening(en)’ of ‘Uitstroom’), herkomstland en perioden. Het doel van de tabel is weer te geven hoeveel personen in de verslagperiode een re-integratie- of participatievoorziening ontvangen hebben en of ze aan het einde van de verslagperiode nog een lopende voorziening hebben of niet. In dat laatste geval is er sprake van uitstroom.

Een persoon kan meerdere voorzieningen hebben. Dit maakt dat de optelling van het aantal personen naar type voorziening groter dan of gelijk is aan het totaal aantal personen met re-integratie-/participatievoorzieningen. Alle voorzieningen die de persoon in de verslagperiode ontvangt, worden beschouwd als één voorziening. Als begindatum wordt genomen de begindatum van de voorziening die het meest ver terug ligt in de tijd. Als einddatum wordt genomen de einddatum van de voorziening die het verst in de tijd ligt. Als een uitsplitsing gemaakt wordt naar type voorziening, wordt per type voorziening alle voorzieningen van een persoon als één voorziening beschouwd.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2023.

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 juni 2024:

  • Toegevoegd zijn de definitieve cijfers van oktober t/m december 2023.
  • Vanaf het tweede kwartaal van 2023 is er een nieuw label ‘Aow leeftijd’ toegevoegd aan de categorie ‘Leeftijd’. Dit betekent dat er een kleine verschuiving plaatsvindt van leeftijd ‘Onbekend’ naar ‘Aow leeftijd’. Daarnaast is er een minimale verschuiving binnen de cijfers van het eerste kwartaal van 2023 door het gebruik van een recentere versie van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in september 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85589NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85589NED

Personen met re-integratie- en/of participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85589NED

Personen met re-integratie- en/of participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening