Dataset

Jongeren in bijstandsgezinnen; 0 tot 25 jarigen, regio 2023

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het aantal jongeren van 0 tot 25 jaar dat in een bijstandsgezin leeft. Voor de afbakening van een bijstandsgezin is gekeken naar bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet of bijstandgerelateerde uitkeringen in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en de Wet Werk en inkomen kunstenaars (WWIK).

Uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zijn niet meegenomen in deze tabel. De Tozo voorziet zelfstandigen in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

In deze tabel zijn standcijfers (31 december van het referentiejaar) voor jongeren die opgroeien in een bijstandsgezin of bijstandsgezinnen weergegeven, waarbij een uitsplitsing mogelijk is naar regio (o.a. gemeenteniveau), type huishouden en de leeftijd van het jongste kind in het huishouden.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers De cijfers van alle jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 18 juli 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel.

De methode om bijstandsgezinnen af te bakenen is in 2021 gereviseerd. Voorheen werden alleen personen met algemene bijstand en BBZ meegenomen. In de nieuwe afbakening worden ook de bijstandgerelateerde uitkeringen IOAZ, IOAW en WWIk meegenomen. Daarnaast wordt in de nieuwe afbakening preciezer vastgesteld dat het gaat om de ouder van het kind die een bijstandsuitkering krijgt. Voorheen werd van een persoon, onafhankelijk van de positie in het huishouden, vastgesteld dat hij/zij in een bepaald huishouden woont. Had iemand in dat huishouden een bijstandsuitkering, dan behoren de kinderen in hetzelfde huishouden tot een bijstandsgezin. In de nieuwe afbakening is gekeken of er een ouder-kind relatie binnen een huishouden is en op basis daarvan is bepaald of een kind tot een bijstandsgezin behoort. De cijfers zijn via deze nieuwe afbakening met terugwerkende kracht berekend voor de voorgaande jaargangen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden in het derde kwartaal van 2024 verwacht.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20332NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20332NED

Jongeren, leeftijd, bijstandsgezinnen, regio, 0 tot 25 jaar, eenouder aantal kinderen, leeftijd jongste kind, type huishouden, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20332NED

Jongeren, leeftijd, bijstandsgezinnen, regio, 0 tot 25 jaar, eenouder aantal kinderen, leeftijd jongste kind, type huishouden, regio