Dataset

Archieven, kerngegevens

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie heeft tot doel cijfermatig inzicht te geven in de Nederlandse overheidsarchieven die vallen onder de Archiefwet 1995 en die worden beheerd door archiefdiensten of secretarieën van gemeenten of waterschappen. De publicatie geeft een beschrijving van de omvang en aard van deze archieven, het gebruik daarvan (o.a. bezoekersaantallen), de toegankelijkheid, de staat van onderhoud, de personeels- samenstelling en de financiën van archiefdiensten. Archieven worden onderscheiden in dynamische archieven en statische archieven. Dynamische archieven zijn recente archieven die beschikbaar zijn voor regelmatige raadpleging. Deze archieven bevinden zich meestal 'onder handbereik' van de gebruikers en buiten de wettelijke archief- bewaarplaatsen. Ze blijven als zodanig buiten deze statistiek. Statische archieven bewaren archiefstukken die onder de Archiefwet vallen en die na een termijn van 10 jaar van de (overheids)instanties waar ze ontstaan zijn naar archiefbewaarplaatsen zijn overgebracht. Deze stelt de archiefstukken na afloop van een bepaalde termijn beschikbaar voor historisch, genealogisch of ander onderzoek. De Archiefwet regelt het beheer van overheidsarchieven, onder meer de termijn waarna stukken naar een overheidsarchief moeten worden overgebracht. De Archiefwet 1962 en het Archiefbesluit 1968 zijn in 1995 vervangen door de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. Daarbij is de wettelijke overbrengingstermijn met ingang van 1 januari 1996 gewijzigd van 50 jaar naar 20 jaar. De overheidsarchieven zijn de archieven van het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en andere overheidsorganen. Deze archieven zijn in principe statische archieven: ze bevatten archiefstukken die volgens de Archiefwet bewaard moeten worden. De Archiefwet spreekt van archiefbescheiden; in deze statistiek wordt de term archiefstukken gebruikt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1980 Frequentie: stopgezet

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70001NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70001NED

In perioden van 5 jaar archieven naar soort, bezette planklengte, bezoekers en bezoeken, schriftelijke inlichtingen, personeel en

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70001NED

In perioden van 5 jaar archieven naar soort, bezette planklengte, bezoekers en bezoeken, schriftelijke inlichtingen, personeel en