Dataset

Milieubeschermingsgebieden voor stilte

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaarten vormen een onderdeel van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland en bevatten de milieubeschermingsgebieden voor stilte van de provincie.

Voor de productie van deze kaarten is uitgegaan van de vigerende milieubeschermingsgebieden voor stilte, zoals vastgesteld door Provinciale Staten in het kader van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland. De kaarten geven een overzicht van de milieubeschermingsgebieden voor stilte (stiltegebieden) op grond van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland, zoals deze geldt na de wijzigingen van de achtste tranche die op 1 mei 2013 van kracht werd. Een milieubeschermingsgebied voor stilte is een in de Provinciale milieuverordening aangewezen gebied als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, onder b, van de Wet Milieubeheer, waarvoor in de Provinciale milieuverordening regels zijn gesteld inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder.

De aangewezen gebieden zijn aangegeven op bij de Provinciale milieuverordening behorende kaarten. Het gebied is primair bepaald aan de hand van het criterium van de geluidbelasting, de 40db(A)-contour. Dit wordt echter niet als harde grens gehanteerd, de grenzen zijn soms mede bepaald door herkenbare elementen in het landschap (sloten, wegen en vaarwegen) met een duidelijke scheidende werking.

Landing page: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/120213/120213_2.html

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=milieu%3ABESCHERMINGSGEBIED_STILTE&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BESCHERMINGSGEBIED_STILTE

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Milieubeschermingsgebieden voor stilte

BESCHERMINGSGEBIED_STILTE

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Milieubeschermingsgebieden voor stilte

Data schemes

BESCHERMINGSGEBIED_STILTE feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name KAARTNAAM nvarchar type Naam van de kaart
name DATUM_GEL_ nvarchar type Datum geldig
name NR smallint type Kaartnummer
name ALT_NAAM nvarchar type Alternatieve naam
name HECTARE nvarchar type Oppervlak in hectare
name OMSCHR_1 nvarchar type Omschrijving 1
name OMSCHR_2 nvarchar type Omschrijving 2
name TIP nvarchar type Tip
name FOTO_1 nvarchar type Foto 1
name FOTO_2 nvarchar type Foto 2
name GlobalID uniqueidentifier type

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Milieubeschermingsgebieden voor stilte, Stiltegebieden SvZH

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Milieu/Milieu_overig/MapServer

accessPoint