Dataset

Landbouw; arbeidskrachten, regio, 2000-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens op verschillende regionale niveau's over aantallen personen werkzaam op agrarische bedrijven, over het arbeidsvolume en over het aantal bedrijven met de verschillende soorten arbeidskrachten.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave van de landbouwbedrijven aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie gebruikt deze opgave voor ondermeer de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

In de landbouwtelling worden bedrijven van minder dan 3 NGE niet meegenomen. Bij bedrijven met minder dan 3 NGE moet men denken aan bijvoorbeeld een bedrijf met maximaal 2 melkkoeien of maximaal 2 are groene paprika.

Inhoudelijke verschillen 2006 ten opzichte van 2005:

  • De vraagstelling naar bedrijfshoofden in 2006 is gewijzigd ten opzichte van 2005: in plaats van naar maximaal vijf bedrijfshoofden wordt nog slechts naar één bedrijfshoofd gevraagd.

De cijfers van 2005 en 2006 zijn dus niet zonder meer vergelijkbaar. Dit geldt zowel voor de bedrijfshoofden als voor de overige categorieën arbeidskrachten. Door herberekening van de uitkomsten van 2005, volgens de vraagstelling 2006, is getracht de uitkomsten op hoofdlijnen toch vergelijkbaar te maken.

Bij de herberekening zijn de gegevens van het tweede tot en met vijfde bedrijfshoofd overgeheveld naar andere categorieën arbeidskrachten. Daarbij zijn de volgende regels gehanteerd:

  • bij 2 bedrijfshoofden: a) als het geslacht verschillend is en er is geen echtgenoot als arbeidskracht opgegeven, dan wordt het tweede bedrijfshoofd als echtgenoot aangemerkt (man-vrouw maatschap) b) als het geslacht gelijk is, of er is al een echtgenoot als arbeidskracht opgegeven, dan wordt het tweede bedrijfshoofd als meewerkende familie aangemerkt

  • bij 3 of meer bedrijfshoofden worden alle niet-eerste bedrijfshoofden naar de categorie meewerkende familie overgeheveld. Verder zijn echtgenoten van het tweede tot en met vijfde bedrijfshoofd overgeheveld naar de categorie meewerkende familie.

Er is bij deze herberekening geen verdere uitsplitsing naar geslacht gemaakt. Daarvoor zijn geen betrouwbare aannames te maken.

Gegevens beschikbaar: 2000-2009.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 november 2010: tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71459ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71459ned

Arbeidskrachten, arbeidsjaareenheden en bijbehorend aantal bedrijven, naar Corop, provincie, landsdeel en landbouwgebied.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71459ned

Arbeidskrachten, arbeidsjaareenheden en bijbehorend aantal bedrijven, naar Corop, provincie, landsdeel en landbouwgebied.