Dataset

Particuliere huish. met laag inkomen / rond soc. minimum, na revisie, 2002

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde cijfers over 2002 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4). In het verdere verloop van deze toelichting spreken we over 'nárevisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel, provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Frequentie: eenmalig Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71362ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71362ned

Part. huishoudens met laag inkomen / rond sociaal minimum per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71362ned

Part. huishoudens met laag inkomen / rond sociaal minimum per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.