Dataset

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik, 1995-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aanbod, de omzetting en het verbruik van energie weer in balansvorm. Energie komt onder andere vrij bij de verbranding van bijvoorbeeld aardgas, aardolie, steenkool en biobrandstoffen. Energie kan ook worden verkregen uit elektriciteit of warmte of worden onttrokken aan de natuur, bijvoorbeeld windkracht of zonne- energie. In de energiestatistiek heten al deze bronnen waaruit energie kan worden gebruikt 'energiedragers'. Energie kan ook worden overgedragen van de ene energiedrager naar de andere. In de energiestatistieken noemen we dat 'omzetting'.

Aan de aanbodkant van de balans staan de winning van energie, de in- en uitvoer, bunkering en de voorraadmutatie. De verbruikskant staat het verbruik bij de omzetting in andere energiedragers en het finaal verbruik. Finaal verbruik is het door gebruik opmaken van energie. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager.

Over de energieomzetting worden in de tabel zowel cijfers vermeld over de inzet van energiedragers voor omzetting (de hoeveelheid energie die is gebruikt om er andere energiedragers van te maken) als over de productie van energie nà de omzetting (de hoeveelheid energie die is geproduceerd uit andere energiedragers).

De energiebalans beschrijft de situatie voor vijf hoofdsectoren, te weten de energiesector, de nijverheid, het vervoer, de huishoudens en de landbouw, visserij en dienstverlening, en voor meerdere subsectoren hiervan. Er is een verschil tussen de energiebalans van Nederland en de energiebalans per sector. Per sector is niet bekend hoe groot invoer en uitvoer zijn. Wel is bekend wat de aanvoer en afleveringen per sector zijn. De energiebalans laat daarom het saldo van aanvoer en aflevering zien. Dit is gelijk aan het saldo van invoer, uitvoer en bunkers.

Bedrijven en instellingen zijn uitgesplitst naar bedrijfstak op basis van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Sectoren beginnend met een letter of getal zijn bedrijfstakken volgens SBI 2008.

Gegevens beschikbaar: Van 1995 tot en met 2013.

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 2013 zijn definitief.

Wijzigingen per 28 juli 2015: Geen, deze tabel is stopgezet omdat er een revisie voor alle jaren is doorgevoerd. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik '. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

NB Bij de publicatie van nader voorlopige jaarcijfers behouden de onderliggende maandbalansen nog wel hun voorlopige karakter. De maandbalansen van de energiedragers aardgas, steenkool, elektriciteit, aardolieproducten, aardoliegrondstoffen en motorbrandstoffen zijn weergegeven in afzonderlijke StatLinetabellen (zie bij 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen). Bij publicatie van de definitieve jaarcijfers worden de maandbalansen ook definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70846ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70846ned

Energiedragers in petajoule (PJ) en in fysieke eenheden naar energieverbruikers en naar balansposten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70846ned

Energiedragers in petajoule (PJ) en in fysieke eenheden naar energieverbruikers en naar balansposten.