Dataset

Ondern. klimaat; hoogopgeleide werkenden in wetenschap en techn. 1994-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Entrepreneurship
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van het aantal hoogopgeleide werkenden in wetenschap en technologie (HRST-kern) naar land, bedrijfstak en periode. Deze indicator omvat alle personen met een afgeronde universitaire of hbo-opleiding (of vergelijkbaar niveau) op het gebied van wetenschap en technologie, die ook een baan hebben op het gebied van wetenschap en technologie. Het gaat hierbij niet alleen om 'bètaberoepen', maar ook om banen in bijvoorbeeld de geneeskunde, sociale wetenschappen en het onderwijs. Kennisopbouw en de verspreiding van kennis zijn belangrijke pijlers voor economische groei. Hoe hoger het kennisniveau van het bedrijfsleven des te hoger de kwaliteit van het ondernemingsklimaat en des te beter de economie is toegerust om innovaties te realiseren.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruik gemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1994 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De externe bronnen voor deze tabel leveren regelmatig bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. Zo komt het regelmatig voor dat landen alsnog cijfers leveren over oudere jaren. Het omgekeerde, dat oudere cijfers worden teruggetrokken, gebeurt ook nu en dan. Deze bijgestelde gegevens worden in de tabel niet als zodanig gekenmerkt.

Wijzigingen per 22 december 2017: Geen, tabel is stop gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71287ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71287ned

HRST - kern: hoogopgeleide werkenden in wetenschap en technologie. Bedrijfstakken/branches, Landen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71287ned

HRST - kern: hoogopgeleide werkenden in wetenschap en technologie. Bedrijfstakken/branches, Landen