Dataset

Mbo; sectorrendement, leerweg, opleiding, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft het aandeel personen dat een diploma heeft behaald aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en dat op peilmoment werkzaam is binnen zorg en welzijn naar leerweg, opleiding (wel of niet zorg en welzijn), woonregio en studiejaar. Van de personen die een diploma hebben behaald binnen zorg en welzijn wordt aangegeven voor welke kwalificatie zij een diploma hebben behaald. Peilmoment voor het wel of niet werkzaam zijn binnen zorg en welzijn is de laatste vrijdag voor Kerstmis na het studiejaar waarin het diploma behaald is. Voor bijvoorbeeld personen die in studiejaar 2015/’16 een mbo-diploma hebben behaald is het peilmoment de laatste vrijdag voor Kerstmis in 2016. Personen die in het studiejaar volgend op het studiejaar dat zij hun diploma behaald hebben een inschrijving hebben voor een voltijd opleiding aan een door de overheid bekostigde onderwijsinstelling worden niet meegenomen in de berekening van sectorrendement, omdat verondersteld wordt dat zij maar beperkt beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), zie ook paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11.

Status van de cijfers: De cijfers over 2010/'11 tot en met 2021/'22 zijn definitief en de cijfers over 2022/'23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 mei 2024: De definitieve cijfers over 2021/'22 en de voorlopige cijfers over 2022/’23 zijn toegevoegd.

Vanaf 2021/'22 zijn dossiers persoonlijk begeleider zorgboerderij en werkbegeleider zorgbedrijf dierhouderij samengevoegd tot het nieuwe dossier zorgboerderij. De kwalificaties die vielen binnen deze dossiers zijn overgegaan naar het nieuwe dossier.

Aan de tabel zijn daarnaast de volgende dossiers en kwalificaties met dezelfde naam toegevoegd:

  • Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn
  • Voeding- en leefstijladviseur
  • Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen
  • Gezondheidsprofessional

Per 1 september 2022 is de RegioPlus-Arbeidsmarktregio Rijnstreek van naam gewijzigd: de nieuwe naam is “Rijn Gouwe”. Deze naamswijziging is in deze tabel teruggelegd in de tijd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2025 komen de definitieve cijfers over 2022/’23 en de voorlopige cijfers over 2023/'24 beschikbaar.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24106NED

Sectorrendement, opleiding, regio Sectorrendement, leerweg, opleiding, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24106NED

Sectorrendement, opleiding, regio Sectorrendement, leerweg, opleiding, regio