Toelichting bij overige kolommen in downloadbare lijst

Veldnaam Toelichting

Nr.

Opvolgend lijst nummer, uniek per departement

Naam en Organisatie Samengestelde aanduiding met de titel en naam van de organisatie die "data-eigenaar" is. Soms worden organisatieonderdelen of afdelingsnamen genoemd. Het departement is in principe de data-eigenaar waar een dataverzoek aan kan worden gericht. 
Status  Zie "Status en Actielinks". Dit is de status van de dataset bij inleveren van de inventarisatie eind april 2015. 
Actielink Zie "Status en Actielinks". Klikbare link naar data, dataverzoek of reden van gesloten zijn.
Actie/besluit Zie "Status en Actielinks". Optionele kolom die aangeeft of en welke actie open staat. 

Data kenmerken

Optionele aanduiding bij een dataset om specificke kenmerken van data aan te geven. Mogelijke waarden zijn bijvoorbeeld: 

 • Ruwe data
 • Authenticatie noodzakelijk
 • Geagregreerde data
 • Geanonimiseerde data
 • Waardelijst
 • Registratie (basisregistratie, kernregistratie)
 • ...

Het volledige overzicht van mogelijke waarden voor dit veld is te vinden in de Lijst - data kenmerken [concept]. Dit veld wordt nog niet gebruikt voor datasets in het register van data.overheid.nl. Het veld staat op de lijst om te worden toegevoegd aan het datamodel van het register. 

URL op data.overheid

Indien de status = beschikbaar van een dataset, dan wordt hier de link naar de betreffende dataset opgenomen op data.overheid.nl. Hiervoor wordt de "permanente link" opgenomen zoals deze bij elke dataset is te vinden in de linkerkolom van data.overheid.nl. 

Status vanuit departement

De door het departement aangegeven status van de data op dit moment (peildatum 31-12-2014), meest voorkomende waarden: 

 • Open: de data is als open data beschikbaar
 • Geslotendata is (nog) niet beschikbaar als open data. 

Door de redactie van data.overheid.nl wordt op basis van o.a. deze waarde, de "Data status" ingevuld.

Op data.overheid.nl

Indien de data "open" is, staat deze dataset dan vermeld op data.overheid.nl. Mogelijke waarden:

 • Ja. Indien de data status=beschikbaar, dan staat hier de klikbare link naar de dataset op data.overheid.nl 
 • Nee/onbekend/<geen waarde>: de dataset is niet opgenomen op data.overheid.nl 
Formaat Indien een dataset "open" is, in welk formaat/formaten is deze beschikbaar. Voorbeelden: JSON, XML, CSV, etc...
Toelichting Toelichting bij de status van een dataset
Metadata op orde Indien een dataset "open" is, en is opgenomen op data.overheid.nl, is de metadata die op data.overheid.nl is opgenomen volledig op orde? Ja/Nee. 
Voorwaardenvrij Geef aan of een dataset "vrij" is van gebruiksvoorwaarden, dat wil zeggen dat er als licentie CC0 of CC-BY kan worden gehanteerd. 
Versiebeleid

Geef aan of er beleid over het beschikbaar houden en stellen van historische en nieuwe versies is. Deze informatie moet duidelijk kenbaar zijn, bijvoorbeeld via de URL met toelichting (verplicht metadataveld).

Bewerking

Geef kort aan of en zo ja, of de dataset ten behoeve van het hergebruik bewerkt is. Bijvoorbeeld: verwijderde attributen in verband met het waarborgen van privacy of omzetting naar een standaardformaat. Indien gegevens zijn weggelaten, moet kenbaar zijn om welke gegevens het gaat. Dat kan bijvoorbeeld via de URL met toelichting (verplicht metadataveld)

Opmerkingen

Geef eventuele aanvullende opmerkingen. Bijvoorbeeld afwijkingen van overige condities waaronder de data ter beschikking worden gesteld