Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt Data.overheid.nl alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Data.overheid.nl aan de privacywetgeving.

Hoe gaat de Data.overheid.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u informatie aanvragen? Of een dataverzoek doen? Dan kunt u uw persoonsgegevens in een formulier invullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens Data.overheid.nl gebruikt en met welk doel.

Data.overheid.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en emailadres ingevuld om een dataverzoek te doen en op de hoogte te blijven? Dan gebruikt Data.overheid.nl deze gegevens niet om u ook andere informatie toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. 

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan. 

Data.overheid.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is, voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.