Verslag gebruikersbijeenkomst 16 maart  (20-03-2018)

Op vrijdag 16 maart 2018 organiseerde data.overheid.nl de eerste gebruikersbijeenkomst van 2018. Een bijeenkomst waar veel animo voor was, gezien de vele aanmeldingen die er waren. De goede opkomst laat zien dat er veel belangstelling is voor de ontwikkelingen in het (open) data landschap. Er stonden dan ook interessante onderwerpen op het programma!

Ontwikkelingen data.overheid.nl

Hayo Schreijer opende de bijeenkomst met het programma van de middag en vervolgens gaf Jelle Verburg inzicht in de recente ontwikkelingen van data.overheid.nl. Vanuit data.overheid.nl gaat er vanaf april weer een kwaliteitscontrole worden uitgevoerd onder de data-eigenaren op data.overheid.nl. Begin juni worden de resultaten hiervan verwerkt in het register. Data.overheid.nl heeft sinds januari een nieuwe datamanager: Marlin den Boer. Marlin is de vervanger van Inger Waling die eind 2017 data.overheid.nl verliet voor een nieuwe uitdaging. Terugkijkend op Q1 2018 zagen we o.a. een sterke stijging in het aantal dataverzoeken en aanvragen voor ondersteuning bij het aansluiten op het platform.

In 2018 staan er belangrijke ontwikkelingen op het programma rondom data.overheid.nl. Er gaan resultaten uit de opgestelde gemeentelijke ‘High Value Datalijst’ toegevoegd worden op het platform. Dit zijn datasets die gezamenlijk essentieel worden gevonden en dit speciale ‘label’ ontvangen. Data.overheid.nl zal ook gezamenlijk met provincies overgaan tot het opstellen van een ‘High Value Datalijst’. Daarnaast krijgt het dataportaal een nieuw ‘jasje’ en gaat de Rijksoverheid huisstijl in de huisstijl van www.overheid.nl veranderen. Op de achtergrond zal er in 2018 ook het nodige technische onderhoud plaatsvinden en wordt er ook gewerkt aan een nieuwe metadata standaard DCAT 1.1. Last but not least zijn we ook, in samenwerking met het CBS en het Kadaster, bezig met het ontwikkelen van referentiedatasets. Dit zijn datasets met essentiële informatie die nodig zijn om andere datasets te kunnen gebruiken.

DCAT 1.1

Een belangrijk traject in Q1 en Q2 is het ontwikkelen van een nieuwe DCAT-metadata standaard voor Nederland en specifiek voor data.overheid.nl. Dit is van groot belang om op een goede manier datasets te kunnen uitwisselen. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Ontsluiting van Financiële data in Drechtsteden

Joop Bruurs, Projectleider Open Data en Peter van Wijngaarden, Senior Adviseur Financiën bij de gemeente Drechtsteden lieten zien wat zij met open data doen en toonden voorbeelden van wat zij o.a. hebben gedaan met open data. Bijvoorbeeld het plotten van stembureau- en verkiezingsdata op de kaart en het openstellen van financiële data. De presentatie kunt u hier vinden.

European Data Portal: Open Data Maturity Report

Sem Enzerink van het Europees Data Portaal vertelde dat het Europese portaal de vindplaats is van publieke instellingen in heel Europa. Dit portaal haalt o.a. alle data op van de nationale open data portalen. Daarnaast publiceren zij jaarlijks een ‘Open Data Maturity Report’ waarmee ze inzicht geven in de volwassenheid van de nationale portalen in Europa. Klik hier voor de presentatie.

Doorontwikkeling databeleid in Nederland

Arie Scheer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vertelde wat de plannen op korte termijn zijn betreffende data.overheid.nl. Daarna gaf Arie een doorkijkje richting het databeleid voor de lange termijn. Dit gebeurd ten behoeve van het actiepunt uit het actieplan Open Overheid: de Nationale (open) Data Agenda. Daarbij werd er ook om input gevraagd vanuit de aanwezigen uit de zaal. Mocht u de bijeenkomst hebben gemist, maar toch input willen leveren. Dan kunt u contact opnemen via data@koop.overheid.nl.  

Real time data in Dataplatform

Arjen Hof van Civity liet zien hoe open data innovatief gebruikt kan worden voor slimme meldingen in de stad. Door verschillende datasets te combineren en gebruik te maken van sensordata ontstaat er zeer waardevolle informatie op een heel inzichtelijke manier. Klik hier voor de presentatie.

Driebit: linked (open) data in de praktijk

Als slotstuk van deze informatieve middag gaven Bram Opdam (Co-founder & strateeg) en Vincent Jacobs (Business Developer) een presentatie over wat Driebit als Creatief Digitaal Bureau doet met o.a. Musea en Erfgoed collecties in combinatie met Linked Open Data. Klik hier voor de presentatie.

Traditioneel werd er afgesloten met een borrel op de 36e verdieping, waar door de mist het uitzicht helaas beperkt was, maar veel bezoekers van de gebruikersmiddag genoten van een hapje en een drankje. Er werd van de mogelijkheid om te netwerken goed gebruik gemaakt en we kunnen dan ook spreken van een geslaagde gebruikersbijeenkomst.

Hier kunt u het volledige programma van deze middag bekijken en zijn alle presentaties als download beschikbaar.

Wilt u zich aanmelden voor de volgende gebruikersbijeenkomst op 22 juni 2018? Klik dan hier om u aan te melden.

Ontwikkeling nieuw DCAT-NL profiel (02-03-2018)

In het kader van het verbeteren van de uitwisseling van metadata binnen Nederland, heeft KOOP het initiatief genomen om samen met andere datacatalogi partijen zoals o.a. het CBS, NGR en Dataplatform een Nederlands toepassingsprofiel te ontwikkelen, genaamd: DCAT-AP-NL 1.1.

Waar komen we vandaan?

DCAT is oorspronkelijk ontwikkeld door het W3C en vanuit de Europese Unie is er vervolgens een toepassingsprofiel opgesteld: DCAT-AP-EU 1.0. Momenteel wordt er gewerkt aan een update van DCAT-AP-EU, waarin ook de mapping naar ISO 19115, de metadatastandaard voor geo-datasets wordt meegenomen.

De Nederlandse overheid heeft het DCAT-AP-EU vertaald naar een Nederlands profiel: DCAT-AP-NL, ook wel het IPM (Informatie Publicatie Model) genoemd. De Nederlandse overheid kent meer IPM's voor de uitwisseling van andere soorten overheidsinformatie.

Wat is de behoefte?

Als het gaat om data-uitwisseling bestaan er veel vragen en onduidelijkheden over metadatering. Het DCAT-AP-EU model omvat veel vrije mogelijkheden en is ingewikkeld om rechtstreeks op Nederland toe te passen. Daarom is er behoefte binnen Nederland aan een vereenvoudigd model, waarbij gezamenlijk de uit te wisselen entiteiten worden vastgelegd in waardenlijsten. Een belangrijke succesfactor in deze is dat het een breed draagvlak heeft bij de verschillende datacatalogi. Naar aanleiding van deze behoefte is het project DCAT-AP-NL 1.1 gestart.

Toegepaste metadata standaard DCAT-NL-DONL 1.1

Naast een overkoepelend Nederlands profiel, is KOOP tegelijkertijd ook bezig met een specifiek toegepaste metadata standaard voor data.overheid.nl. Deze standaard krijgt de benaming: DCAT-NL-DONL 1.1. Hiervoor moet met alle aanleverende centrale en decentrale registers overeenstemming komen over te gebruiken waardenlijsten, zodat de data-uitwisseling zal worden vereenvoudigd. Data.overheid.nl is in gesprek met de diverse partijen. Mocht uw organisatie hier ook bij betrokken willen zijn en dit nog niet zijn, dan kunt u contact opnemen met data@koop.overheid.nl.

Wat is de planning?

Aangaande de DCAT-AP-NL 1.1 is er inmiddels al een conceptversie beschikbaar. Het streven is om per 1 juli 2018 een definitieve versie hiervan te kunnen publiceren. Intussen wordt er ook gewerkt aan de DCAT-NL-DONL 1.1 standaard. Streven is om deze versie ook per 1 juli 2018 geïmplementeerd te hebben op data.overheid.nl.

Verdere informatie, updates en projectbestanden zijn te vinden via deze link.

Heeft u verdere vragen over dit project? Neem dan contact op met data@koop.overheid.nl.

Congres 'De Informatiegestuurde Overheid' (28-02-2018)