Ontwikkeling nieuw DCAT-NL profiel

In het kader van het verbeteren van de uitwisseling van metadata binnen Nederland, heeft KOOP het initiatief genomen om samen met andere datacatalogi partijen zoals o.a. het CBS, NGR en Dataplatform een Nederlands toepassingsprofiel te ontwikkelen, genaamd: DCAT-AP-NL 1.1.

Waar komen we vandaan?

DCAT is oorspronkelijk ontwikkeld door het W3C en vanuit de Europese Unie is er vervolgens een toepassingsprofiel opgesteld: DCAT-AP-EU 1.0. Momenteel wordt er gewerkt aan een update van DCAT-AP-EU, waarin ook de mapping naar ISO 19115, de metadatastandaard voor geo-datasets wordt meegenomen.

De Nederlandse overheid heeft het DCAT-AP-EU vertaald naar een Nederlands profiel: DCAT-AP-NL, ook wel het IPM (Informatie Publicatie Model) genoemd. De Nederlandse overheid kent meer IPM's voor de uitwisseling van andere soorten overheidsinformatie.

Wat is de behoefte?

Als het gaat om data-uitwisseling bestaan er veel vragen en onduidelijkheden over metadatering. Het DCAT-AP-EU model omvat veel vrije mogelijkheden en is ingewikkeld om rechtstreeks op Nederland toe te passen. Daarom is er behoefte binnen Nederland aan een vereenvoudigd model, waarbij gezamenlijk de uit te wisselen entiteiten worden vastgelegd in waardenlijsten. Een belangrijke succesfactor in deze is dat het een breed draagvlak heeft bij de verschillende datacatalogi. Naar aanleiding van deze behoefte is het project DCAT-AP-NL 1.1 gestart.

Toegepaste metadata standaard DCAT-NL-DONL 1.1

Naast een overkoepelend Nederlands profiel, is KOOP tegelijkertijd ook bezig met een specifiek toegepaste metadata standaard voor data.overheid.nl. Deze standaard krijgt de benaming: DCAT-NL-DONL 1.1. Hiervoor moet met alle aanleverende centrale en decentrale registers overeenstemming komen over te gebruiken waardenlijsten, zodat de data-uitwisseling zal worden vereenvoudigd. Data.overheid.nl is in gesprek met de diverse partijen. Mocht uw organisatie hier ook bij betrokken willen zijn en dit nog niet zijn, dan kunt u contact opnemen met data@koop.overheid.nl.

Wat is de planning?

Aangaande de DCAT-AP-NL 1.1 is er inmiddels al een conceptversie beschikbaar. Het streven is om per 1 juli 2018 een definitieve versie hiervan te kunnen publiceren. Intussen wordt er ook gewerkt aan de DCAT-NL-DONL 1.1 standaard. Streven is om deze versie ook per 1 juli 2018 geïmplementeerd te hebben op data.overheid.nl.

Verdere informatie, updates en projectbestanden zijn te vinden via deze link.

Heeft u verdere vragen over dit project? Neem dan contact op met data@koop.overheid.nl.

Congres 'De Informatiegestuurde Overheid'

Datum: donderdag 22 maart 2018
Locatie: Congrescentrum 1931 | 's-Hertogenbosch
Kosten: Kosteloos voor eindgebruikers
 

Het informatie en netwerk event voor de Informatiemanagers, I&A managers, Beleidsadviseurs, Big Data managers, Projectmanagers en Programma-managers.

De transformatie naar een informatiegedreven overheid
Tijdens het congres De Informatiegestuurde overheid geven wij u graag de bouwstenen om uiteindelijk te komen tot het ultieme doel: succesvolle digitale transformatie. Een transitie waarbij uw organisatie verschillende fases doorloopt. Maar hoe staat het met uw digitale transformatie, waar begint uw transitie en hoe ziet uw ambitie eruit? 

Wilt u hands-on aan de slag met deze vraagstukken? Meld u dan vandaag nog kosteloos aan!
Daarnaast is er veel aandacht voor het onderling uitwisselen van ervaringen en expertise. Alle informatie over het congres en de programma-onderwerpen vindt u op de website.

Thema Anders kijken is scherper zien!

Zonder informatie bent u als overheid stuurloos. Deze editie staat het thema “Anders kijken is scherper zien!” centraal. Kijkt u wel goed en ziet u wel scherp? Vaak kijken we op dezelfde manier naar informatie, maar door informatie te delen, te vergelijken en/of te koppelen komen we tot nieuwe inzichten.

Informatie is cruciaal voor de kwaliteit van besluitvorming en het verantwoordingsproces. Overheden moeten weten wat er speelt in de samenleving. Voor u als overheid is informatie een hoofdzaak. Toch zien we in de praktijk dat veel overheidsinstanties worstelen met grote hoeveelheden data en informatie.

Na het congres weet u:

• … de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement binnen de overheid;

• … hoe u kunt voldoen aan de AVG / GDPR en hoe u dit organiseert binnen uw organisatie;

• … wat de meerwaarde is van de blockchain technologie binnen de overheid;

• … hoe u alles over informatiebeveiliging en privacy;

• … hoe u informatie koppelt uit verschillende bronnen.

Nederland op derde plaats in Open Data Maturity Report 2017

Filipijnen_iStock_19375693.jpg

Nederland scoort aanzienlijk hoger dan het Europees gemiddelde op de kwaliteit van het Open Data beleid. Dit komt mede doordat Nederland dagelijks metadata ophaalt bij andere overheidsorganisaties, doordat er een beleid is op hoe ervoor te zorgen dat metadata altijd zo up-to-date mogelijk wat belangrijk is om hergebruik van data te stimuleren, doordat er prioriteit wordt gegeven aan de publicatie van data in de voor Nederland meest populaire domeinen en doordat er veel Open Data evenementen worden georganiseerd. Ten opzichte van 2016 is Nederland vooruit gegaan op de indicator ‘gebruik van data’.

Nederland scoort daarnaast voornamelijk een stuk hoger op de impact van Open Data. De impact is gemeten op drie manieren:

  • Economische impact: alhoewel het EU gemiddelde marginaal omhoog is gegaan van 61% in 2016 naar 65% in 2017, is Nederland van 75% naar 100% gegaan doordat verschillende studies zijn gepubliceerd in de afgelopen 2 jaar die de economische impact van Open Data op de maatschappij hebben onderzocht. 
  • Sociale impact: in 2016 werd deze impact nog niet gemeten in Nederland. In 2017 schat het portaal de impact op zowel het milieu als het beter betrekken van de zwakkeren in de samenleving op medium. 
  • Politieke impact: in 2016 scoorde Nederland maar 33,3% en in 2017 100%. Dit komt voornamelijk omdat er in 2017 wel activiteiten hebben plaatsgevonden die deze impact meten en omdat zowel de impact op de efficientie als ook de transparantie van de overheid omhoog is gegaan van medium naar hoog. 

In termen van portal maturity is Nederland marginaal omhoog gegaan maar wel nog altijd ruim boven het EU gemiddelde. Dit komt omdat het nationale portaal veel features heeft die de gebruiksvriendelijkheid van het portaal en het hergebruik van de data stimuleren, zoals de mogelijkheid om feedback te geven, ruim 90% van de data is machine leesbaar, API toegang, nieuwssectie, gebruikersbijeenkomsten en het portaal heeft een speciale sectie met voorbeelden van hoe Open Data kan worden hergebruikt.

 

Denk mee over conceptstandaarden open datasets

header1.jpg

Onlangs plaatste KING een update over de publicatie en standaardisatie van open datasets door gemeenten. Vooralsnog ontbrak het aan een gedragen set van afspraken over andere inhoud, techniek en context van open-datasets om te komen tot landelijke open-datasets. Inmiddels zijn in werksessies met gemeenten de inhoudelijke criteria voor vijf van de conceptstandaarden van deze open datasets opgesteld. Vanaf vandaag zijn deze criteria beschikbaar gesteld ter consultatie.

Waarom standaardisatie?     
De ontwikkelingen op het gebied van open data leiden tot de vraag hoe lokale overheden hieraan betekenis geven. Datakwaliteit en goed gegevensmanagement zijn nog niet bij elke gemeentelijke organisatie op orde, bleek onder meer uit de onlangs verschenen Nulmeting Open Data Standaarden. Daarnaast is slechts een kwart van de gemeentelijke open data vindbaar op data.overheid.nl.  Tevens worden de data hier in verschillende vormen gepubliceerd.

Belang van eenheid
Om de waarde van gemeentelijke open datasets te verhogen is het van belang eenheid te krijgen in de vorm waarin open data worden gepubliceerd. Samen met gemeenten ondersteunt KING, onder meer met de Praktijkbeproeving Open Data Standaarden, de ontwikkeling van het standaardiseren en publiceren van open datasets voor en door gemeenten.

Meedenken over de opgestelde criteria voor standaardisatie?

Dankzij intensieve samenwerking met gemeenten zijn nu de eerste inhoudelijke criteria voor conceptstandaarden van vijf open datasets ontwikkeld. Deze criteria zijn vanaf nu ter consultatie. KING nodigt u uit voor kennisdeling en deelname aan de discussie hierover. Op het KING discussieplatform kunt u van 1 tot en met 15 november 2017 reageren op deze criteria van de open datasets. Na sluiting van deze consultatie volgen onder meer de verwerking van alle reacties en de vaststelling van de standaarden voor implementatie.

 

Overzicht dataknooppunten Nederland

header_blauw.jpg

Nederland kent een aantal ‘dataknooppunten’; diverse plekken en portalen op internet waar open data wordt aangeboden en dat als knooppunt fungeert. Het woord ‘dataknooppunt’ is nog een begrip dat veel kan omvatten en nog weinig gedefinieerd is. Dit vraagt om een betere definiëring. Het 'overzicht dataknooppunten' van data.overheid.nl brengt de diverse dataknooppunten in in beeld en geeft aan welke samenwerkingen er (mogelijk) zijn.

 

Resultaten data-inventarisatie 2017 beschikbaar op data.overheid.nl

header1.jpg

Begin 2017 is door het team van data.overheid.nl een data-inventarisatie uitgevoerd onder alle data-eigenaren op data.overheid.nl. De resultaten van de inventarisatie worden besproken in de Kamerbrief Uitvoering Open Data Beleid van 7 juni 2017. Dit jaar hebben naast de departementen ook gemeenten, provincies en waterschappen meegedaan aan de data-inventarisatie. Hierdoor is een breedschalige kwaliteitscontrole gekoppeld aan de uitvraag naar nieuwe datasets. Uit de inventarisatie blijkt dat in de periode 1 juni 2016 tot en met 1 maart 2017 het aantal beschikbare datasets van departementen met 9% is toegenomen van 2.072 tot 2.251 datasets, en in de periode 1 maart 2016 tot 1 maart 2017 dat van decentrale overheden van 1.432 tot 2.601 datasets (een stijging van 82%).

Resultaten

De resultaten van de data-inventarisatie zijn in het geheel of per organisatie te downloaden op data.overheid.nl. Nieuwe datasets die uit de inventarisatie zijn gekomen worden per departement aangemeld op data.overheid.nl. Op dit moment zijn de nieuwe datasets die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn geinventariseerd (gesloten, in onderzoek en gepland) al aangemeld op data.overheid.nl.

 

Stuiveling Open Data Award weer van start

soda 1.44.jpg

“Het wordt vaak gezegd: data is het nieuwe goud. En vanaf vandaag heeft u een gouden kans, als u iets met open data doet”. Met deze woorden opende Prins Constantijn van Oranje de nieuwe editie van de Stuiveling Open Data Award (SODA). Als ’Special Envoy’ bij Startup Delta riep hij in een videoboodschap  tijdens de Accountability Hack mensen op hun toepassingen met open data in te zenden.

De Stuiveling Open Data Award, vernoemd naar de onlangs overleden voormalig president van de Algemene Rekenkamer Saskia J. Stuiveling, is ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2015. Het kabinet stimuleert het gebruik van open data. De award onderstreept het belang van het gebruik van open data, bijvoorbeeld vanwege de economische, maatschappelijke en democratische waarde.

Doe mee

Van 9 juni tot en met 15 september kunnen deelnemers hun inzending doen via het deelnameformulier op www.soda2017.nl. De award staat open voor iedereen die een toepassing heeft gemaakt waarbij open data van publieke organisaties gebruikt wordt, zoals een website, app of visualisatie. De winnaar ontvangt een geldbedrag van €20.000 voor de verdere investering in en doorontwikkeling van de toepassing.

 

Nieuwe aansluitingen: Gemeente Amsterdam en RDW

1_0.PNG

Deze week zijn twee nieuwe datacatalogi aangesloten op data.overheid.nl. Er zijn automatische koppelingen gemaakt met de registers van de gemeente Amsterdam en de RDW. Vanuit de RDW worden nu 125 datasets automatisch geïmporteerd op data.overheid.nl. De volledige catalogus van RDW is hier te zien. Vanuit de gemeente Amsterdam komen nu 155 datasets automatisch door op data.overheid.nl, dit aantal zal de komende tijd nog met ongeveer 50 datasets toenemen. De catalogus van Amsterdam is hier te bekijken. Lees verder over het aansluiten van catalogi op data.overheid.nl.

 

Open Knowledge Foundation Benchmark

asdfasdfafasdf.PNG

09-05-2017 - Jaarlijks publiceert de Open Knowledge Foundation een benchmark van internationaal Open Data Beleid. Nederland scoort in deze benchmark lager dan in eerdere jaren, en lager dan in andere studies (eerder dit jaar rapporteerden wij nog een vierde plaats in de Europese Open Data benchmark van het European Dataportal). Op dit moment loopt er een actie om de uitkomsten van het onderzoek te verifiëren. 

Adviesrapport studiegroep Informatiesamenleving en Overheid

adfafd.PNG

18-04-2017 - Nederland heeft veel te winnen bij in de hoogste versnelling verdergaande digitalisering. De Nederlandse overheid kan daaraan in belangrijke mate bijdragen. In dit rapport wordt advies uitgebracht over omgang met dominante trends, de digitale basisinfrastructuur, dienstverlening aan inwoners en ondernemers, en hoe om te gaan met digitalisering. Bekijk het rapport.

Kosten-baten analyse open data

asdfasdfasdfa.PNG

20-03-2017 - In Opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de TU Delft onderzoek gedaan naar de kosten en baten van het openstellen van overheidsdata. Het onderzoek bestaat uit twee delen: (1) een internationaal vergelijkend literatuuronderzoek naar de kosten en maatschappelijke baten van het openen van overheidsdata en (2) een maatschappelijke kosten-batenanalyse van vijf overheidsdatasets. Bekijk het Rapport.

Rapport Dataportfoliomanagement OCW

asfdasfasfasdf.PNG

08-03-2017 - Over welke data beschikt het Ministerie van OCW? Vanuit het oogpunt van transparantie ligt het voor de hand dat het Ministerie van OCW inzichtelijk maakt over welke gegevens het beschikt, en een dergelijk overzicht, het dataportfolio of dataregister, komt ook van pas bij het organiseren van het beheer van deze data. VKA en Berenschot deden onderzoek naar het beheer en de vormgeving van dit dataportfolio en rondden dit af met dit rapport waarvan het overzicht in de bijlagen moeten worden gezien als ‘werk in uitvoering’ voor OCW.

Internationale vergelijking Governance i-Beleid

asdfadfa.PNG

01-03-2017 - Dit rapport is het resultaat van een vergelijking van hoe de governance ten aanzien van het i-Beleid in verschillende landen is ingericht en vormgegeven. Aanleiding was de start die binnen het ministerie van BZK heeft plaatsgevonden van een studiegroep Informatiesamenleving. Deze studiegroep heeft een advies uitgebracht over het functioneren van de digitale overheid.

Rapport Taskforce Publieke Verantwoording

Filipijnen_iStock_19375693.jpg

28-02-2017 - Op 13 februari 2017 heeft de minister van Financiën het rapport van de Taskforce Publieke Verantwoording inclusief bijlagen, aangeboden aan de meest betrokken ministers: de minster van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Wonen en Rijksdienst, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Hoe? Open Festival

soda 1.44.jpg
01-12-2016 - Op maandag 12 december overhandigt minister Plasterk de eerste Stuyveling Open Data-award. Zeven finalisten presenteren zich gedurende deze dag in diverse open data sessies, terwijl om 17.30 uur de winnaar bekend wordt gemaakt. De winnaar ontvangt een budget van €20.000 euro voor de doorontwikkeling van zijn/haar idee. Kennismaken met de kanshebbers op deze award kan hier. Gedurende de dag zijn diverse open data sessies en workshops. Ook aanwezig zijn bij deze feestelijke dag? Meld je dan nu aan!

 

Vierde plaats voor Nederland in EU Open Data Maturity Assessment 2016

Vierde Plaats NL.PNG

12-10-2016 - In de meest recente Europese Open Data Benchmark is Nederland vierde binnen de Europese Unie geworden in de uitvoer van open databeleid. Met bijzonder hoge scores op het geformuleerde beleid, de implementatie hiervan en het gebruik en hergebruik van open data, zijn we verzekerd van een plek in de Top5. Deze open data benchmark is uitgevoerd door het European Dataportal en geeft een overzicht van de score van landen op diverse punten in de uitvoer van het open databeleid. Lees meer en bekijk het volledige rapport.

 

Aankondiging werkgroep 'Open Data & Gemeenten' in november

Werkgroep Header gemeenten.jpg

12-10-2016 - Data.overheid.nl organiseert in november tweemaal een werkgroep 'High Value Datalijst': op dinsdag 1 november & dinsdag 29 november (10.00 - 12.00 uur, Beatrixpark Den Haag). In deze werkgroep gaan we samen met gemeenten om tafel om een aanpak te bedenken voor de opzet & uitvoer van open data beleid, en de aansluiting van meer gemeenten bij data.overheid.nl. Meedenken & opgeven via inger.waling@koop.overheid.nl.

Terugblik gebruikersbijeenkomst data.overheid.nl 7 oktober

header 7 okt.jpg

12-10-2016 - Bekijk de presentaties terug en lees de belangrijkte actiepunten en topics van deze bijeenkomst. Met een grote opkomst, sprekers met veschillende Open Data invalshoeken en interessante presentaties kijken we terug op een geslaagde ochtend. Lees ook alvast meer over het programma van 16 december en meld je daarvoor aan!

 

Van start: Stuiveling Open Data Award

soda 1.44.jpg

28-09-2016 - Sinds vandaag is Stuiveling Open Data Award (SODA) van start! Op www.soda2016.nl staat alle informatie over de wedstrijd en de award. Op de website kunnen inzendingen over bijzondere open data-initiatieven (website, app, visualisatie) worden gedaan. Een jury bepaalt de winnaar; deze ontvangt een wisselbeker en een geldbedrag van € 20.000 voor de verdere investering en ontwikkeling van de toepassing. Daarnaast is het natuurlijk ook een mooie gelegenheid om jouw toepassing in de schijnwerpers te zetten. De beste inzendingen presenteren zich op 12 december 2016 tijdens de awardbijeenkomst op het Hoe Open? Festival, waar de winnaar gekozen wordt. Houd www.soda2016.nl in de gaten!

Volgende gebruikersbijeenkomst 7 okt 2016

20-06-2016 | Elk kwartaal organiseert data.overheid.nl een bijeenkomst voor de gebruikers van data.overheid.nl. Op 7 oktober 2016 vindt de eerstvolgende bijeenkomst plaats, in de toren van het ministerie van Binnenlandse Zaken op de Turfmarkt in Den Haag. Op deze dag komen data-eigenaren, overheidsorganisaties en makers van toepassingen bij elkaar om samen te denken & te werken aan een betere nationale open data-infrastructuur. Om veiligheidsredenen kunnen wij alleen bezoekers toelaten die op de gastenlijst staan. Meer lezen over deze bijeenkomst en aanmelden kan hier!

Terugblik gebruikersbijeenkomst 10 juni 2016

20-06-2016 | Data.overheid.nl organiseert elk kwartaal een bijeenkomst voor alle gebruikers. Lees het verslag van de laatste bijeenkomst op 10 juni 2016.

High Value datasets

11-05-2016 | Bij de inventarisatie van 2016 hebben de departementen in totaal 27 datasets als 'high-value' dataset aangemerkt. Daarvan zijn er reeds negentien beschikbaar via data.overheid.nl en staan er vier gepland om met voorrang openbaar te maken. Daarnaast zijn er 4 datasets waarvan nog wordt onderzocht of ze als open data beschikbaar kunnen komen. Bekijk de high value datasets.

Trendrapportage Open Data Nederland

24-04-2016 | Wereldwijd en specifiek voor Europa wordt de inspanning van nationale overheden gemonitord. Nederland scoort afwisselend in de veschillende benchmarks, afhankelijk van welke indicatoren in de monitors worden gehanteerd. Bekijk de meest recente rapportage van de Rekenkamer.

Agenda

Bijeenkomst 16 maart 2018

Op vrijdag 16 maart 2018 is de eerstvolgende gebruikersbijeenkomst van data.overheid.nl. Deze bijeenkomst is interessant voor data-eigenaren, data-hergebruikers en iedereen die professioneel of uit interesse bezig is met (open)overheidsdata. Lees meer over het programma en meld u alvast aan, of neem contact op via data@koop.overheid.nl.