Resultaten rijksbrede inventarisatie beschikbare datasets

De inventarisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 550 datasets opgeleverd die direct beschikbaar zijn voor hergebruik door publiek. Daarnaast zijn er nog bijna 300 gepland of in onderzoek. Ook is aangegeven welke niet beschikbaar kunnen komen, bijvoorbeeld omdat zij voornamelijk persoonsgegevens bevatten.

Teneinde zekerheid te kunnen bieden over het open of gesloten blijven van data heeft een aantal departementen aangegeven meer tijd nodig te hebben voor besluitvorming teneinde tot goede inventarisatieoverzichten te komen. In het najaar van 2015 kunt u daarom een update van deze inventarisatie verwachten. 

Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan het verzoek tot rijksbrede inventarisatie van het Kamerlid mevrouw Voortman van GroenLinks. 

Links: Persbericht (rijksoverheid.nl, 10 juli 2015) en Brief met inventarisatie resultaten (rijksoverheid.nl, 10 juli 2015)

Overzicht inventarisatie

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de inventarisatie per departement. Naast deze tabel is per departement een downloadbare lijst met gedetailleerde resultaten van de inventarisatie beschikbaar. Dit overzicht wordt bijgewerkt zodra de status van datasets verandert, bijvoorbeeld wanneer een dataset "in onderzoek" was en beschikbaar is gekomen. 

In het najaar van 2015 worden de resultaten van de inventarisatie toegevoegd aan het register van data.overheid.nl zodat op elk moment een actueel overzicht van beschikbare, geplande, in onderzoek zijnde en gesloten datasets kan worden getoond.  

De inventarisatie resultaten per departement:

Overzicht aantallen per departement (bijgewerkt 23 juni 2015):

  HEDEN NA INVENTARISATIE - kwartaal 1 2015
Totaal 945 datasets geinventariseerd
Departement Nu op
data.overheid.nl
Totaal
Beschikbaar
Gepland In
onderzoek
Gesloten
MinAZ 9 9 - - -

MinBZK

23 41
 
18 50 21

MinBuZa

1 3
 
1 6 47
MinDef 8 8 - - -

MinEZ

81 95
 
3 17 2

MinFin

10 10
 
7 7 1

MinIenM

1256 1300
 
35 14 16

MinOCenW

92 317
 
- 106 12

MinSZW

15 38
 
5 - 13

MinVenJ

1 1
 
- - -

MinVWS

27 27
 
15 - -
TOTAAL 1523 1849 84 200 112
 

Conclusies inventarisatie:

 • In de inventarisatie zijn totaal 945 datasets gevonden; hiervan zijn 549 datasets geinventariseerd als beschikbaar;
 • Van de 549 beschikbare datasets zijn 223 datasets al eerder op data.overheid.nl aangemeld. Er zijn dus 326 datasets geinventariseerd die wel beschikbaar zijn voor hergebruik, en nog niet op data.overheid.nl staan; het totaal aantal beschikbare datasets na inventarisatie komt daarmee op 1849;
 • In de inventarisatie is gekeken naar datasets die (nog) niet beschikbaar zijn:
  • In 2015 komen nog 84 datasets beschikbaar (status = gepland);
  • Van 200 datasets moet nog worden bepaald OF en WANNEER deze beschikbaar komen (status=in onderzoek);
  • Van 112 datasets is zeker dat deze gesloten blijven niet voor publiek hergebruik beschikbaar komen (status=gesloten);
 • Op data.overheid.nl waren al 1523 datasets van departementen vindbaar. Er zijn in de inventarisatie 326 dataset nieuw bijgekomen die direct beschikbaar zijn. Deze datasets worden komende tijd aangemeld op data.overheid.nl waarmee het totaal van beschikbare datasets van departementen op data.overheid.nl op 1849 zal komen. 

Zie detailoverzicht voor meer aantallen uit de inventarisatie

Nadere toelichting bij tellingen:

 • Totaal aantal beschikbaar = aantal reeds op data.overheid.nl + (aantal beschikbaar inventarisatie - aantal reeds op data.overheid inventarisatie). Zie detailoverzicht van de inventarisatie voor alle getallen.
 • Een aantal datasets hebben op data.overheid.nl als data-eigenaar "CBS" in plaats van het betreffende departement. De datasets zijn op data.overheid.nl daarom niet op naam van departement terug te vinden. Dit geldt tenminste voor het ministerie van VWS en voor het ministerie van SZW. In de inventarisatie zijn deze datasets bij aan de departementen geteld. 
 • In de inventarisatie zijn datasets van organisatieonderdelen van departementen meegenomen, zoals de Belastingdienst of DUO. Deze datasets zijn op data.overheid.nl meestal onder de naam van het organisatieonderdeel te vinden, en niet onder de naam van het departement. 
 • Enkele datasets op data.overheid.nl bevatten meerdere databronnen die in de inventarisatie als aparte dataset zijn benoemd. Hierdoor kunnen meer datasets in de inventarisatie worden genoemd dan direct op data.overheid.nl vindbaar zijn. 
 • In de inventarisatie zijn niet alle beschikbare datasets die al op data.overheid.nl opnieuw benoemd. Dit gedlt in ieder geval voor ministerie van IenM, OCenW en EZ.  

Toelichting bij downloadbare lijsten: