Rijksbrede inventarisatie 2016

Van februari tot mei 2016 is opnieuw een rijksbrede data-inventarisatie uitgevoerd. De departementen onderzoeken daarmee welke datasets binnen het departement aanwezig zijn en of deze als open data beschikbaar kunnen komen. De resultaten uit deze data-inventarisatie worden in onderstaande tabel per departement weergegeven.

Groei in open datasets

De resultaten van de rijksbrede data-inventarisatie worden besproken in de Kamerbrief van 22 juni 2016. Zoals minister Plasterk in deze brief aangeeft, neemt het aantal beschikbare datasets van departementen op data.overheid.nl gestaag toe: in de periode van 1 mei 2015 tot 1 juni 2016 is het aantal departementale datasets met 36% toegenomen (van 1523 tot 2072 datasets).  

Prioriteit: high value datasets

Naast de algemene resultaten, ligt de aandacht bij het inventariseren van data ook op high value datasets. High value datasets zijn datasets die in hoge mate bijdragen aan een transparante overheid. Uit de inventarisatie blijkt dat departementen tenminste 27 datasets aanmerken als high value dataset. Zeventien daarvan zijn al beschikbaar op data.overheid.nl. Bekijk het overzicht van de 'high value' datasets 2016 per departement.

Resultaten Rijksbrede Data-inventarisatie (2016)
 Departement Heden1) Beschikbaar2) Gepland 4) In onderzoek4) Gesloten4)
Min. AZ 10 10 - - -
Min. BZK 36 42 14 11 23
Min. BuZa 2 4 9 57 -
Min. Def 12 12 - - -
Min. EZ 103 109 3) 3 13 3
Min. Fin 35 36 1 17 -
Min. I en M 1528 1551 7 16 19
Min. OC&W 107 111 - 1 26
Min. SZW 174 174 3) - 2 -
Min. V en J 10 10 - - -
Min. VWS 55 57 3) 9 11 5
Totaal 2072 2116 43 128 76

Toelichting bij tabel

  1. heden = op dit moment beschikbaar op data.overheid.nl.
  2. beschikbaar = datasets heden + bij de inventarisatie gevonden datasets die beschikbaar zijn, of direct beschikbaar kunnen komen
  3. dubbeltelling = voor de departementen EZ, SZW en VWS worden respectievelijk 103, 174 en 55 datasets genoemd. Het gaat hier om een combinatie van datasets die door zowel door het CBS als door de departementen worden aangeboden op data.overheid.nl. Voor de registers van EZ, SZW en VWS geldt dat respectievelijk 2, 171 en 6 datasets overeenkomen met datasets die ook via het CBS worden aangeboden op data.overheid.nl. 
  4. minteken =  geen inventarisatie opgeleverd of het aantal datasets is 0.

 

Inventarisatie per departement

In onderstaande inventarisatie-sheets staan de resultaten van de data-inventarisatie uitgesplitst per departement.

Opmerkingen bij de inventarisatie resultaten

  • De resultaten van de inventarisatie zullen na de zomer van 2016 in het register van data.overheid.nl worden verwerkt. Alle datasets die zijn geïnventariseerd als beschikbaar, gepland en in onderzoek zijn dan vindbaar in het register. Er wordt tevens een overzicht van alle geplande datasets beschikbaar gemaakt, een data kalender. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de datasets van het Rijk versus de decentrale overheden en andere organisaties.
  • In sommige datasets zijn databronnen opgenomen die ook aan andere datasets zijn gelinkt. Op dit moment is bekend dat in de datasets van de departementen SZW, VWS en EZ tenminste een dubbeling aanwezig is met CBS datasets. Deze dubbeltelling zal in een volgende versie van data.overheid.nl inzichtelijk worden gemaakt in het register. 
  • Van de departementen AZ, Defensie en VenJ is nog geen inventarisatiesheet te downloaden.