Inventarisatie - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

U treft hier de lijst van geinventariseerde datasets van het departement, verzameld in het eerste kwartaal van 2015.

Volledige lijst
U kunt de volledige lijst geinventariseerde datasets van het deparement direct downloaden voor hergebruik: 

Samenvatting lijst met links

 

 

Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nr. Naam en orgainsatie Actielink Status mei 2015 Actie / besluit
1 Onderwijsinstellingen (van DUO aan Instellingen van onderwijs ) dataset Beschikbaar -
2 Onderwijsaanbod (van DUO aan Instellingen van onderwijs ) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
3 Onderwijsdeelname - en resultaat (van DUO aan instellingen van onderwijs, CBS en schoolinfo) link naar data Beschikbaar* Beperkt herbruikbaar
4 Jaarrekening onderwijsinstellingen (van DUO aan instellingen van onderwijs, Beleids Departement) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
5 Studiefinanciering (van DUO aan CBS) dataverzoek doen in onderzoek Onderzoeken
6 Leraren (van DUO aan schoolinfo en OCW /Beleids Departement  ) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
7 Kinderopvang en peuterspeelzalen (van DUO aan gemeenten) dataset Beschikbaar -
8 01. Hoofdvestigingen basisonderwijs (DUO) dataset Beschikbaar -
9 02. Hoofdvestigingen speciaal (basis)onderwijs (DUO) dataset Beschikbaar -
10 03. Alle vestigingen basisonderwijs (DUO) dataset Beschikbaar -
11 04. Alle vestigingen speciaal (basis)onderwijs (DUO) dataset Beschikbaar -
12 05. Bevoegde gezagen basisonderwijs (DUO) dataset Beschikbaar -
13 06. Bevoegde gezagen speciaal (basis)onderwijs (DUO) dataset Beschikbaar -
14 07. Bevoegde gezagen basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs (DUO) dataset Beschikbaar -
15 01. Leerlingen basisonderwijs naar leerlinggewicht en per vestiging het schoolgewicht en impulsgebied (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
16 02. Leerlingen basisonderwijs naar leeftijd (DUO) dataset Beschikbaar -
17 03. Leerlingen basisonderwijs naar leerlinggewicht en leeftijd (DUO) dataset Beschikbaar -
18 04. Leerlingen speciaal onderwijs naar cluster (DUO) dataset Beschikbaar -
19 05. Leerlingen speciaal (basis)onderwijs naar geboortejaar (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
20 06. Leerlingen speciaal (basis)onderwijs naar onderwijssoort (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
21 07. Leerlingen primair onderwijs naar denominatie en onderwijssoort (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
22 08. Leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs naar regionaal expertisecentrum (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
23 09. Leerlingen primair onderwijs per gemeente naar postcode leerling en leeftijd (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
24 10. Leerlingen primair onderwijs zoals geregistreerd in BRON tot en met 1-12-2014 (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
25 11. Leerlingen (speciaal) basisonderwijs naar leerjaar (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
26 12. Leerlingen (speciaal) basisonderwijs naar schooladvies (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
27 01. Onderwijspersoneel in aantal personen (DUO) dataset Beschikbaar -
28 02. Onderwijspersoneel in aantal fte (DUO) dataset Beschikbaar -
29 Gegevensboek po 2009-2013 (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
30 01. Balans (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
31 02. Staat van baten en lasten (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
32 03. Kasstroomoverzicht (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
33 04. Vaste activa (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
34 05. Voorraden en vorderingen (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
35 06. Effecten en liquide middelen (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
36 07. Eigen vermogen (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
37 08. Voorzieningen en langlopende schulden (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
38 09. Kortlopende schulden (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
39 10. Overheidsbijdragen (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
40 11. Andere baten (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
41 12. Lasten (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
42 13. Financieel en buitengewoon (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
43 14. Segmentatie (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
44 15. Kengetallen (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
45 16. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
46 01. Financiële beleidsinformatie per instelling in het primair onderwijs (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
47 02. Financiële beleidsinformatie op bovenschools niveau in het primair onderwijs (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
48 03. Financiële beleidsinformatie per bevoegd gezag in het primair onderwijs (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
49 01. Bekostiging materiële instandhouding van scholen in basisonderwijs (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
50 02. Bekostiging materiële instandhouding van scholen in speciaal basisonderwijs (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
51 03. Personele bekostiging van scholen in basisonderwijs (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
52 04. Personele bekostiging van scholen in speciaal basisonderwijs (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
53 05. Aanbieding bekostigingsgegevens primair onderwijs 2014 (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
54 01. Adressen hoofdvestigingen (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
55 02. Adressen alle vestigingen (voortgezet onderwijs) (DUO) dataset Beschikbaar -
56 03. Adressen bevoegde gezagen (voortgezet onderwijs) (DUO) dataset Beschikbaar -
57 01. Leerlingen per vestiging naar onderwijstype, lwoo indicatie, sector, afdeling, opleiding (voortgezet onderwijs) (DUO) dataset Beschikbaar -
58 02. Leerlingen per vestiging naar postcode leerling en leerjaar (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
59 03. Leerlingen per vestiging en bevoegd gezag (vavo apart; voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
60 04. Leerlingen per bestuur en denominatie (vavo apart; voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
61 05. Leerlingen per samenwerkingsverband en onderwijstype (voortgezet onderwijs) (DUO) dataset Beschikbaar -
62 06. Examenkandidaten en geslaagden (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
63 07. Geslaagden, gezakten en gemiddelde examencijfers per instelling (voortgezet onderwijs) (DUO) dataset Beschikbaar -
64 08. Examenkandidaten vmbo en examencijfers per vak per instelling (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
65 09. Examenkandidaten havo en examencijfers per vak per instelling (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
66 10. Examenkandidaten vwo en examencijfers per vak per instelling (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
67 11. Prognose aantal leerlingen (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
68 12. Prognose aantal vo leerlingen 2008-2033 (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
69 13. Toegestaan onderwijs (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
70 01. Onderwijspersoneel in aantal personen (voortgezet onderwijs) (DUO) dataset Beschikbaar -
71 02. Onderwijspersoneel in aantal fte (voortgezet onderwijs) (DUO) dataset Beschikbaar -
72 03. Onderwijspersoneel in aantal personen per vak (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
73 04. Gegeven lesuren per vak (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
74 Gegevensboek vo 2009-2013 (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
75 01. Balans (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
76 02. Staat van baten en lasten (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
77 03. Kasstroomoverzicht (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
78 04. Vaste activa (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
79 05. Voorraden en vorderingen (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
80 06. Effecten en liquide middelen (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
81 07. Eigen vermogen (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
82 08. Voorzieningen en langlopende schulden (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
83 09. Kortlopende schulden (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
84 10. Overheidsbijdragen (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
85 11. Andere baten (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
86 12. Lasten (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
87 13. Financieel en buitengewoon (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
88 14. Segmentatie (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
89 15. Kengetallen (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
90 16. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders (voortgezet onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
91 01. Adressen samenwerkingsverbanden lichte ondersteuning primair onderwijs (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
92 02. Adressen instellingen per samenwerkingsverband lichte ondersteuning, primair onderwijs (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
93 03. Adressen samenwerkingsverbanden passend onderwijs, primair onderwijs (DUO) dataset Beschikbaar -
94 04. Adressen instellingen per samenwerkingsverband passend onderwijs, primair onderwijs (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
95 05. Adressen samenwerkingsverbanden lichte ondersteuning, voortgezet onderwijs  (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
96 06. Adressen instellingen per samenwerkingsverband lichte ondersteuning, voortgezet onderwijs  (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
97 07. Adressen samenwerkingsverbanden passend onderwijs, voortgezet onderwijs (DUO) dataset Beschikbaar -
98 08. Adressen instellingen per samenwerkingsverband passend onderwijs, voortgezet onderwijs (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
99 09. Adressen besturen swv-en passend onderwijs (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
100 01. Bekostigde rugzakken primair onderwijs opting out  (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
101 02. Bekostigde rugzakken primair onderwijs opting out per vestiging  (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
102 03. Bekostigde rugzakken voortgezet onderwijs opting out  (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
103 04. Bekostigde rugzakken voortgezet onderwijs opting out per vestiging  (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
104 01. Leerlingen speciaal onderwijs per samenwerkingsverband primair onderwijs  (passend onderwijs) (DUO) dataset Beschikbaar -
105 02. Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs  (passend onderwijs) (DUO) dataset Beschikbaar -
106 03. Groei leerlingaantallen (v)so 16-01-2014  (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
107 04. Voortijdig schoolverlaters voortgezet onderwijs per samenwerkingsverband  (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
108 05. Herkomst van leerlingen per samenwerkingsverband primair onderwijs  (passend onderwijs) (DUO) dataset Beschikbaar -
109 06. Herkomst van leerlingen per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs  (passend onderwijs) (DUO) dataset Beschikbaar -
110 07. Bestemming van leerlingen per samenwerkingsverband primair onderwijs  (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
111 08. Bestemming van leerlingen per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs  (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
112 09. Rugzakken per 31-07-2014 per samenwerkingsverband primair onderwijs  (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
113 10. Rugzakken per 31-07-2014 per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs  (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
114 11. Onderbouwing verevening primair onderwijs - (voortgezet) speciaal onderwijs (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
115 12. Onderbouwing verevening primair onderwijs regulier  (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
116 13. Onderbouwing verevening voortgezet onderwijs - (voortgezet) speciaal onderwijs  (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
117 14. Onderbouwing verevening voortgezet onderwijs regulier  (passend onderwijs) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
118 01. Adressen instellingen (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
119 02. Adressen bevoegde gezagen (MBO) (DUO) dataset Beschikbaar -
120 03. Adressen instellingen in KvK  (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
121 1. Per instelling, bestuur, plaats, gemeente, provincie, type mbo  (MBO) (DUO) dataset Beschikbaar -
122 2. Per instelling, bestuur, plaats, gemeente, provincie, sector (DUO) dataset Beschikbaar -
123 3. Per instelling, plaats, kenniscentrum, sector, bedrijfstak, type mbo, opleiding, niveau, geslacht  (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
124 4. Per sector, bedrijfstak, type mbo, niveau, provincie deelnemer  (MBO) (DUO) dataset Beschikbaar -
125 5. Per sector, bedrijfstak, type mbo, niveau, provincie deelnemer, leeftijd (MBO) (DUO) dataset Beschikbaar -
126 6. Per sector, bedrijfstak, type mbo, niveau, woongemeente, provincie deelnemer (MBO) (DUO) dataset Beschikbaar -
127 7. Per type mbo, niveau, woongemeente, provincie deelnemer, leeftijd (MBO) (DUO) dataset Beschikbaar -
128 8. Per instelling, bestuur, gemeente, kenniscentrum, sector, bedrijfstak, type mbo, opleiding, verblijfsjaar (MBO) (DUO) dataset Beschikbaar -
129 9. Per type mbo, opleiding, verblijfsjaar (MBO) (DUO) dataset Beschikbaar -
130 10. Gediplomeerden per instelling, plaats, kenniscentrum, sector, bedrijfstak, type mbo, opleiding, niveau, geslacht  (MBO) (DUO) dataset Beschikbaar -
131 11. Per instelling, plaats, type mbo, woongemeente, provincie deelnemer, leeftijd  (MBO) (DUO) dataset Beschikbaar -
132 12. Per instelling, bestuur, plaats, opleiding, woongemeente, provincie deelnemer (MBO) (DUO) dataset Beschikbaar -
133 13. Nieuw instromende deelnemers per instelling, domein, type mbo, opleiding sbb, niveau naar vooropleiding (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
134 14. Werkende uitstromers per instelling, domein, opleiding sbb, diploma (MBO) (DUO) dataset Beschikbaar -
135 15. Werkende uitstromers (onder de 23 jaar) per beroepsopleiding en arbeidsmarktregio (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
136 16. Vsv per instelling en beroepsopleiding (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
137 01. Onderwijspersoneel in aantal personen (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
138 02. Onderwijspersoneel in fte (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
139 01. Crebo - beroepsopleidingen Ministerie van OCW (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
140 02. Crebo - beroepsopleidingen Ministerie van ELI (MBO) (DUO) dataset Beschikbaar -
141 03. Historisch overzicht van Crebo beroepsopleidingen (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
142 04. Combinatie crebo en beroep (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
143 Gegevensboek bve 2009-2013 (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
144 01. Balans (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
145 02. Staat van baten en lasten (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
146 03. Kasstroomoverzicht (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
147 04. Vaste activa (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
148 05. Voorraden en vorderingen (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
149 06. Effecten en liquide middelen (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
150 07. Eigen vermogen (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
151 08. Voorzieningen en langlopende schulden (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
152 09. Kortlopende schulden (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
153 10. Overheidsbijdragen (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
154 11. Andere baten (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
155 12. Lasten (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
156 13. Financieel en buitengewoon (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
157 14. Segmentatie (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
158 15. Kengetallen (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
159 16. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders (MBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
160 01. Adressen hbo instellingen en universiteiten (DUO) dataset Beschikbaar -
161 02. Adressen pabo instellingen (DUO) dataset Beschikbaar -
162 03. Adressen bevoegde gezagen in het hoger onderwijs (DUO) dataset Beschikbaar -
163 01. Aantal hbo ingeschrevenen (binnen domein ho) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
164 02. Aantal hbo ingeschrevenen naar opleidingsvorm (binnen domein ho) (DUO) dataset Beschikbaar -
165 03. Aantal eerstejaars ingeschrevenen hbo bachelors (binnen domein ho) (DUO) dataset Beschikbaar -
166 04. Aantal hbo inschrijvingen (DUO) dataset Beschikbaar -
167 05. Aantal hbo gediplomeerden (DUO) dataset Beschikbaar -
168 Gegevensboek hbo 2009-2013 (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
169 01. Balans (HBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
170 02. Staat van baten en lasten (HBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
171 03. Kasstroomoverzicht (HBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
172 04. Vaste activa (HBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
173 05. Voorraden en vorderingen (HBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
174 06. Effecten en liquide middelen (HBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
175 07. Eigen vermogen (HBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
176 08. Voorzieningen en langlopende schulden (HBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
177 09. Kortlopende schulden (HBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
178 10. Overheidsbijdragen (HBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
179 11. Andere baten (HBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
180 12. Lasten (HBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
181 13. Financieel en buitengewoon (HBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
182 14. Segmentatie (HBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
183 15. Kengetallen (HBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
184 16. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders (HBO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
185 01. Aantal wo ingeschrevenen (binnen domein ho) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
186 02. Aantal wo ingeschrevenen naar opleidingsvorm (binnen domein ho) (DUO) dataset Beschikbaar -
187 03. Aantal eerstejaars ingeschrevenen wo (binnen domein ho) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
188 04. Aantal wo inschrijvingen (DUO) dataset Beschikbaar -
189 05. Aantal wo gediplomeerden (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
190 Gegevensboek wo 2009-2013 (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
191 01. Balans (WO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
192 02. Staat van baten en lasten (WO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
193 03. Kasstroomoverzicht (WO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
194 04. Vaste activa (WO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
195 05. Voorraden en vorderingen (WO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
196 06. Effecten en liquide middelen (WO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
197 07. Eigen vermogen (WO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
198 08. Voorzieningen en langlopende schulden (WO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
199 09. Kortlopende schulden (WO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
200 10. Overheidsbijdragen (WO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
201 11. Andere baten (WO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
202 12. Lasten (WO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
203 13. Financieel en buitengewoon (WO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
204 14. Segmentatie (WO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
205 15. Kengetallen (WO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
206 16. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders (WO) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
207 01. Vsv in het voortgezet onderwijs en mbo (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
208 02. Vsv in het voortgezet onderwijs per vo instelling (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
209 03. Vsv in het mbo per mbo-instelling (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
210 01. Bestanden 'basisonderwijs' (gegevens voor gemeenten) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
211 02. Bestanden 'speciaal onderwijs' (gegevens voor gemeenten) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
212 03. Bestanden 'voortgezet onderwijs' (gegevens voor gemeenten) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
213 04. Bestanden 'middelbaar beroepsonderwijs' (gegevens voor gemeenten) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
214 05. Bestanden met gegevens 'hoger onderwijs' (gegevens voor gemeenten) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
215 06. Bestanden met gegevens over fusies (gegevens voor gemeenten) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
216 07. Bestanden met NAW gegevens (gegevens voor gemeenten) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
217 08. Bestanden met stroominformatie (gegevens voor gemeenten) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
218 09. Bestanden met gegevens over voortijdig schoolverlaters (gegevens voor gemeenten) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
219 Basisgegevens instellingen (gegevens voor gemeenten) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
220 Hoofdstuk 1: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kort (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
221 Hoofdstuk 2: Onderwijs nationaal (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
222 Hoofdstuk 3: Onderwijs internationaal (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
223 Hoofdstuk 4: Primair onderwijs (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
224 Hoofdstuk 5: Voortgezet onderwijs (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
225 Hoofdstuk 6: Beroepsonderwijs en volwasseneducatie (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
226 Hoofdstuk 7: Hoger beroepsonderwijs (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
227 Hoofdstuk 8: Wetenschappelijk onderwijs (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
228 Hoofdstuk 9: Studiefinanciering (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
229 Hoofdstuk 1: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kort (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
230 Hoofdstuk 2: Onderwijs nationaal (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
231 Hoofdstuk 3: Onderwijs internationaal (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
232 Hoofdstuk 4: Primair onderwijs (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
233 Hoofdstuk 5: Voortgezet onderwijs (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
234 Hoofdstuk 6: Beroepsonderwijs en volwasseneducatie (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
235 Hoofdstuk 7: Hoger beroepsonderwijs (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
236 Hoofdstuk 8: Wetenschappelijk onderwijs (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
237 Hoofdstuk 9: Studiefinanciering (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
238 Hoofdstuk 1: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kort (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
239 Hoofdstuk 2: Onderwijs nationaal (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
240 Hoofdstuk 3: Primair onderwijs (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
241 Hoofdstuk 4: Voortgezet onderwijs (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
242 Hoofdstuk 5: Beroepsonderwijs en volwasseneducatie (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
243 Hoofdstuk 6: Hoger beroepsonderwijs (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
244 Hoofdstuk 7: Wetenschappelijk onderwijs (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
245 Hoofdstuk 8: Studiefinanciering (kerncijfers) (DUO) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
246 Onderwijsverslag 2012-2013: Toezichtarrangementen Basisonderwijs  (Inspectie van het Onderwijs) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
247 Onderwijsverslag 2012-2013: Toezichtarrangementen Voortgezet onderwijs  (Inspectie van het Onderwijs) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
248 Onderwijsverslag 2012-2013: Toezichtarrangementen (Voortgezet) speciaal onderwijs  (Inspectie van het Onderwijs) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
249 Onderwijsverslag 2012-2013: Steekproef Basisonderwijs  (Inspectie van het Onderwijs) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
250 Onderwijsverslag 2012-2013: Steekproef Voortgezet onderwijs  (Inspectie van het Onderwijs) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
251 Onderwijsverslag 2012-2013: Steekproef Speciaal onderwijs  (Inspectie van het Onderwijs) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
252 Onderwijsverslag 2012-2013: Steekproef Bekostigd middelbaar beroepsonderwijs  (Inspectie van het Onderwijs) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
253 Zeer zwakke basisscholen (Inspectie van het Onderwijs) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
254 Zeer zwakke basisscholen (Inspectie van het Onderwijs) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
255 Zeer zwakke afdelingen voortgezet onderwijs (Inspectie van het Onderwijs) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
256 Zeer zwakke scholen Speciaal en voortgezet speciaal Onderwijs (Inspectie van het Onderwijs) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
257 Gemeenten met status naleving wettelijke toezichttaken kinderopvang (Inspectie van het Onderwijs) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
258 Kwaliteitsindicatoren onderwijstoezicht (Inspectie van het Onderwijs) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
259 Toezichtkaart (voorheen Kwaliteitskaart) Voortgezet Onderwijs (Inspectie van het Onderwijs) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
260 ROA School leaver and graduate survey data (ROA) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
261 Beheerinformatie archieven (Nationaal Archief) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
262 Archiefinventarissen (Nationaal Archief) dataset Beschikbaar -
263 Archiefinventarissen (Nationaal Archief)  Reden: Privacy Gesloten  Reden: Privacy
264 Database op het CABR (Nationaal Archief) Reden: Archiefwet Gesloten Reden: Archiefwet
265 Database op het CADSU (Nationaal Archief) Reden: Archiefwet Gesloten Reden: Archiefwet
266 Database op het NBI (met Omnia) (Nationaal Archief) Reden: Archiefwet Gesloten Reden: Archiefwet
267 IND-database (Nationaal Archief) Reden: Archiefwet Gesloten Reden: Archiefwet
268 Retrieve-database (Nationaal Archief) Reden: Archiefwet Gesloten Reden: Archiefwet
269 Scans van archieven (Nationaal Archief) dataset Beschikbaar -
270 Scans van archieven (Nationaal Archief) Reden: auteursrechten Gesloten Reden: auteursrechten
271 Indexen (Nationaal Archief) dataset Beschikbaar -
272 Indexen (Nationaal Archief) Reden: auteursrechten Gesloten Reden: auteursrechten
273 Kaarten (Nationaal Archief) dataset Beschikbaar -
274 Foto's (Nationaal Archief) dataset Beschikbaar -
275 Foto's (Nationaal Archief) Reden: auteursrechten Gesloten Reden: auteursrechten
276 Bibliotheek (Nationaal Archief) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
277 Pronom (Nationaal Archief) Reden: auteursrechten Gesloten Reden: auteursrechten
278 ISIL-codes archieven (Nationaal Archief) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
279 Restrap5 (Nationaal Archief) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
280 TOCO (Nationaal Archief) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
281 Dossierdatabase (Nationaal Archief) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
282 Database opmerkelijke stukken (Nationaal Archief) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
283 Topstukkendatabase (Nationaal Archief) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
284 Financiële bedrijfsvoeringsinformatie (Nationaal Archief) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
285 Inhoudelijke projectinformatie Archief2020 (Nationaal Archief) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
286 Dashboard programma Archief 2020 (Nationaal Archief) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
287 Programma-en communicatiekalender Archief 2020 (Nationaal Archief) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
288 Aantallen verkopen (Nationaal Archief) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
289 Realisatie publieksactiviteiten (Nationaal Archief) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
290 Postregistratie (Nationaal Archief) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
291 Callregistratie (TopDesk) (Nationaal Archief) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
292 Change-tickets (JIRA) (Nationaal Archief) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
293 Waarnemingen (Archis) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
294 Vondstmeldingen (Archis) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
295 Vondsten (Archis) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
296 Onderzoeksmeldingen (Archis) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
297 Onderzoeken (Archis) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
298 Monumenten (Archis) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
299 Relatiedatabase Archis (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
300 Literatuur (Archis) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
301 Documentverwijzingen (Archis) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
302 Collecties (Archis) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
303 Complexen (oude set) (Archis) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
304 Complextypen (oude lijst) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) link naar data Beschikbaar* Check URL
305 Complextypen (nieuw) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) link naar data Beschikbaar* Check URL
306 Archeologische Rapporten Database (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
307 Archeologische Rapporten (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
308 Objecten Data Bank Monumenten (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataset Beschikbaar Update nodig van links
309 ODB Gemeente (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
310 ODB Plaats (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
311 ODB TypeFunctie (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
312 ODB BuurtWijk (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
313 ODB-Subcategorie (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
314 ODB-Hoofdstijl (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
315 ODB Ambacht (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
316 ODB TypeBouwPeriode (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
317 Objecten Data Bank CBS-categorieën (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
318 MIP-database (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataset Beschikbaar -
319 MIP-architecten- en ambachtsliedenlijst (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) link naar data Beschikbaar* Check URL
320 MIP-functielijst (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) link naar data Beschikbaar* Check URL
321 MIP-gemeentebeschrijvingen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataset Beschikbaar Update nodig, geen bronnen vermeld
322 Wederopbouw Database Object (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
323 Wederopbouw Database Object Foto (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
324 Wederopbouw Database Object Ambacht (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
325 Wederopbouw Database Object BouwActiviteit (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
326 Wederopbouw Database ObjectBouwType (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
327 Bone Info Clusters (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
328 Bone Info - Lijst van publicaties (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
329 Tbl Diersoort (standaard) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
330 TBL Zoo Diersoort (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
331 Tbl Periode (standaard) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
332 Tbl Periodiek (standaard) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
333 Tbl Persoon (standaard) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
334 Tbl Verwerving (standaard) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
335 Tbl Verzamelwijze (standaard) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
336 Reports (RADAR) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
337 Taxa (RADAR) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
338 SITES (RADAR) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
339 Features (RADAR) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
340 Samples (RADAR) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
341 Plants (RADAR) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
342 Kerkklokken (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
343 Orgel Database (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
344 Disposities Orgeldatabase (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
345 Juridisch Informatiesysteem (JUIST) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
346 Collectie gedigitaliseerde foto's (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
347 Collectie Boeken (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
348 Collectie Prenten en Tekeningen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
349 Collectie Artikelen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
350 Collectie Tijdschriften (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
351 Collectie Audiovisuele materialen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
352 Collectie Werkcollecties (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
353 Collectie Archeologische Rapporten (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
354 Collectie Bouwkundige tekeningen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
355 Collectie Bouwfragmenten (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
356 Collectie Maritieme Vondsten (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
357 Farmbase (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
358 Digitaal Collaboratorium Culturele Boomtijdkunde (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
359 Nationale Referentiecollectie (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
360 Nationale Referentiecollectie Glas (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
361 Nationale Referentiecollectie Middeleeuws aardewerk (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
362 Nationale Referentiecollectie Romeins aardewerk (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
363 Nationale Referentiecollectie Romeinse munten (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
364 Incidentendatabase (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
365 Blauwe Schildjes (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
366 AMR Archeologisch Archief  (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
367 Audiovisueel archief   (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
368 Centraal Archeologisch Archief (CAA) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
369 Centraal Monumenten Archief (CMA) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
370 Onderzoeksmeldingen Archief (OMG) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
371 Maritiem Erfgoed  (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
372 Opgravingsarchief en inventarissen  (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
373 Vondstenarchief NISA (test)  (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
374 Vondstmeldingen  (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
375 Archeologienet (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
376 Infodesk Service Cals (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
377 AMR-Beschrijvingen Gebouwd (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
378 AMR-termenlijsten (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
379 AMR-Samenvatting Pandsdossiers (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
380 Pdf's Archeozoölogie (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
381 Archeologisch Basis Register (ABR) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
382 Thesaurus Bibliotheek Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek  (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) #WAARDE! In onderzoek Onderzoeken
383 Bestekstermen voor natuursteensoorten (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
384 Bestekstermen voor bewerking, behandeling en verwerking van natuursteen  (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) #WAARDE! In onderzoek Onderzoeken
385 Muurschilderingen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
386 Collectie Informatie Systeem ICN (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
387 Help wandkunst opsporen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
388 Houten kappen in Nederland 1000-1940 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
389 Historische houtconstructies in Nederland (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
390 Wie is wie in archeologie (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
391 opvolger AVO (aanvullend voorzieningenonderzoek), studies over bijv. mediagebruik, vrijwilligers op het gebied van erfgoed (DG Cultuur en Media- CBS en SCP) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
392 onderzoek op het gebied van bijv. talentontwikkeling, evaluatie van een wet, amateurkunst (DG Cultuur en Media- Onderzoek in opdracht van DGCM) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
393 datawarehouse/gegevensbank (DG Cultuur en Media- Verantwoordingsgegevens culturele instellingen) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
394 mediagegevens van Commissariaat voor de Media, Erfgoedmonitor Rijkscienst Cultureel Erfgoed, Bibliotheekmonitor Koninklijke Bibliotheek (DG Cultuur en Media- Monitoring door andere diensten) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
395 basisregistratiesysteem (BRS) (Erfgoedinspectie) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
396 Inspectierapporten (Erfgoedinspectie) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl
397 Monitorgegevens Erfgoedinspectiemonitor (Erfgoedinspectie) Reden: privacy Gesloten Reden: privacy
398 Zorgdragersregister (Erfgoedinspectie) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
399 Overzicht verleende uitvoervergunningen (Erfgoedinspectie) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
400 Overzicht burgervragen, meldingen, klachten (Erfgoedinspectie) dataverzoek doen In onderzoek Onderzoeken
401 Jaarverslagen / werkprogramma's e.d. (Erfgoedinspectie) link naar data Beschikbaar* Aanmelden op data.overheid.nl