Dataset

Subsidieregister Schiedam

Permanent linkCopied
State Being researched
Data owner Schiedam (Gemeente)
Updated 03/23/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
 • Governance
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het subsidieregister bestaat uit een overzicht van alle toegekende subsidies per jaar.

Toelichting registers
 • Subsidiejaar: het jaar waarvoor de subsidie is verleend, waarin de activiteiten tot uitvoering moeten komen
 • Jaar van toekenning: het jaar waarin de beschikking is opgesteld. Bij budgetsubsidies is dit in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar
 • Programma: het begrotingsprogramma waar deze subsidie beleidsmatig en financieel deel van uitmaakt
 • Taakveld: dit is een overkoepelend thema waarbinnen de subsidie past. Taakvelden zijn terug te vinden in de begroting en de jaarrekening. Door het weergeven van verleende subsidies op het niveau van de taakvelden kunnen we een betere verbinding maken met de subsidieparagraaf in de begroting en de jaarrekening
 • Soort subsidie: De Algemene Subsidieverordening 2017 kent twee soorten subsidie: de (meer)jaarlijkse subsidie en de overige subsidie
 • Aanvrager: de naam van de aanvrager van de subsidie
 • Omschrijving: een omschrijving van het doel en/of de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend
 • Regelmaat: wordt de subsidie structureel of incidenteel toegekend?
 • Aangevraagd bedrag: het bedrag dat is aangevraagd
 • Verleend bedrag: het bedrag dat is verleend
 • Vastgesteld bedrag: het bedrag waarop de subsidie uiteindelijk is vastgesteld. Dit gebeurt bij lagere subsidies in de regel direct bij verlening, bij hogere bedragen pas na ontvangst en beoordeling van de inhoudelijke en financiële verantwoording. Deze kolom is niet ingevuld als de subsidie nog niet is vastgesteld
 • Bekostigd uit rijksinkomsten: is er een specifieke Rijksregeling waaruit een subsidie wordt verleend? Een voorbeeld zijn de subsidies in het kader van Onderwijs Achterstanden beleid (OAB). Hiervoor ontvangt de gemeente specifiek geoormerkt geld vanuit het Rijk
 • Wettelijke taak: wordt met het verlenen van de subsidie uitvoering gegeven aan een wettelijke taak?

Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website.

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/subsidieregister-schiedam

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Subsidieregister 2022

XLSX Publiek domein

Subsidieregister 2022, als Excelbestand

Subsidieregister 2017

XLSX CC-0 (1.0)

Voor dit bestand is een indeling gebruikt die beter aansluit op de standaard.

Subsidieregister 2016

XLSX CC-0 (1.0)

De informatie in dit Excel bestand is opgedeeld in verschillende tabellen in één werkblad. Elke tabel betreft subsidies onder één gemeentelijke doelstelling.

Documentation