Dataset

Mobiliteitstrend; per rit, vervoerwijzen, reismotief, leeftijd en geslacht

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 01/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat trendschattingen over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. Het verplaatsingsgedrag is uitgedrukt in het gemiddelde aantal ritten per persoon per dag en de gemiddelde afstand per rit. Het gaat alleen om ritten op Nederlands grondgebied exclusief die van veelvuldige beroepsmatige verplaatsingen en van vakantieverplaatsingen.

Het verplaatsingsgedrag in ritten, en de gemiddelde afstand per rit, is uitgesplitst naar reismotief, vervoerwijze, geslacht en leeftijdsklasse.

Van de waarden (trendschattingen) zijn marges beschikbaar in de vorm van de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval.

In de loop der jaren heeft de onderzoeksopzet van de opeenvolgende mobiliteitsonderzoeken diverse veranderingen ondergaan. Met tijdreeksmodellering zijn deze zo goed mogelijk gecorrigeerd. De cijfers van de resulterende trendreeks zijn daardoor tussen de jaren volgtijdelijk vergelijkbaar gemaakt. De cijfers zijn berekend met gegevens uit drie onderzoeken: het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG)- voor de trendreeks zijn de jaren 1999 t/m 2003 gebruikt; het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON); 2004 t/m 2009 en het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN); 2010 t/m 2017.

In 2018 is het nieuwe mobiliteitsonderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) gestart. De ODiN gegevens zijn niet volgtijdelijk vergelijkbaar met de gegevens uit de tabel met de Mobiliteitstrend. Over enkele jaren wordt de trendreeks opnieuw berekend en uitgebreid met trendschattingen op basis van ODiN.

Gegevens beschikbaar over de periode 1999 tot en met 2017.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijziging per 28 april 2020: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Waarschijnlijk volgen eind 2021 nieuwe trendschattingen, herberekend en aangevuld met schattingenop basis van actuelere gegevens .

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84755NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84755NED

Aantal ritten per persoon per dag, gemiddelde afstand per rit vervoerwijzen, reismotief, leeftijd, geslacht, en marges

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84755NED

Aantal ritten per persoon per dag, gemiddelde afstand per rit vervoerwijzen, reismotief, leeftijd, geslacht, en marges