type-icon

Dataset

Provinciale monumenten INSPIRE

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Noord-Holland
Bijgewerkt 21/02/2021
License Publiek domein
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Een provinciaal monument is een monument, dat door de provincie geplaatst is op de provinciale
monumentenlijst. Het is een roerende of onroerende zaak die van belang is voor de provincie wegens
haar cultuurhistorische waarde. De provincie Noord-Holland heeft een monumentenlijst waarop 465 provinciale monumenten staan vermeld onderverdeeld in 4 hoofdgroepen: dijken-en keringselementen; Stelling van Amsterdam; waterstaatkundige werken en overige objecten. Ieder monument is voorzien van een unieke CHW-code als identificatienummer. In de “Provinciale Monumentenverordening 2005” zijn de regels vastgelegd omtrent de plaatsing van
monumenten op de provinciale monumentenlijst, de aanwijzing van beschermde structuren (voorheen:
stads- en dorpsgezichten) en de verlening van een monumentenvergunning door de provincie Noord-
Holland.
In de verordening is vastgelegd dat het verboden is zonder of in afwijking van een vergunning van
Gedeputeerde Staten:
a. een beschermd monument af te breken, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;
b. een beschermd monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het
wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Dat wil dus zeggen dat een vergunning ook noodzakelijk is bij
een aanbouw of bij een bouwwerk in de directe nabijheid waardoor de belevingswaarde van het
monument wordt beïnvloed.

Contactinformatie
Naam: Geo Beleid (BEL/OI), Provincie Noord-Holland
Email: kaartendata@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl
Phonenumber: 023-5143150

Webservice

Provinciale monumenten INSPIRE

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://gisservices.noord-holland.nl/ags/services/pnh_dataservice_alg/MapServer/WMSServer?

OGC:WMS

pnh_dataservice_alg:Provinciale_monumenten_INSPIRE

Webservice OGC:WFS Publiek domein

http://gisservices.noord-holland.nl/ags/services/pnh_dataservice_alg/MapServer/WFSServer

OGC:WFS