type-icon

Dataset

Covid-19 Nationale SARS-CoV-2 Afvalwatersurveillance

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 03/03/2021
License Publiek domein
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Download (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat, naast een kolom met het versienummer, de volgende karakteristieken per bemonsterde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Nederland:
Datum van monster, RWZI code, RWZI naam, SARS-CoV-2 RNA per milliliter, Virusvracht per 100,000 inwoners.

Het bestand is als volgt opgebouwd: per zuiveringsinstallatie wordt er 24 uur lang een monster genomen van het rioolwater. Deze monsters worden door onderzoekers van het RIVM geanalyseerd op het aantal aanwezige virusdeeltjes. Een record bevat voor elke bemonsterde afval-/rioolwaterzuiveringsinstallatie (AWZI/RWZI) het gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater, gecorrigeerd voor de dagelijkse hoeveelheid rioolwater (debiet) en weergegeven per 100.000 inwoners. Het bestand wordt van maandag tot en met vrijdag ververst (voor 14:00 uur).

Per 4 maart 2021 is het data format overgegaan naar het huidige bestand. Met deze overgang zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd voor onderstaande RWZI’s.

  • Per 8 oktober 2020 is RWZI Aalst opgeheven. Het bijbehorende verzorgingsgebied is toegevoegd aan dat van RWZI Zaltbommel. De waarden voor de RNA_flow_per_100000 voor Zaltbommel zijn in het databestand vanaf 4 maart 2021 met terugwerkende kracht gewijzigd tot aan de bovengenoemde opheffingsdatum. Voor de waarden die voor de opheffingsdatum zijn gerapporteerd, zijn voor RWZI Aalst en RWZI Zaltbommel de individuele inwonersaantallen gebruikt die golden voor de opheffing van RWZI Aalst.

- Per 9 december 2020 is RWZI Lienden opgeheven. Het bijbehorende verzorgingsgebied is toegevoegd aan dat van RWZI Tiel. De waarden voor RNA_flow_per_100000 voor RWZI Tiel zijn in het databestand vanaf 4 maart 2021 met terugwerkende kracht gewijzigd tot aan de bovengenoemde opheffingsdatum. Voor de waarden die voor de opheffingsdatum zijn gerapporteerd, zijn voor RWZI Lienden en RWZI Tiel de individuele inwonersaantallen gebruikt die golden voor de opheffing van RWZI Lienden.

- Per 25 februari 2021 is RWZI Eck en Wiel opgeheven. Het bijbehorende verzorgingsgebied is toegevoegd aan dat van RWZI Tiel. De waarden voor RNA_flow_per_100000 voor RWZI Tiel zijn in het databestand vanaf 4 maart 2021 met terugwerkende kracht gewijzigd tot aan de bovengenoemde opheffingsdatum. Voor de waarden die voor de opheffingsdatum zijn gerapporteerd, zijn voor RWZI Eck en Wiel en RWZI Tiel de individuele inwonersaantallen gebruikt die golden voor de opheffing van RWZI Eck en Wiel. Vanaf 4 maart 2021 wordt bij RWZI Tiel voor de berekening van de RNA_flow_per_100000, de som van de inwonersaantallen van RWZI Tiel en RWZI Eck en Wiel gebruikt, afkomstig uit de CBS tabel met inwonersaantallen per RWZI.

- De RWZI’s Zuidhorn 1 en Zuidhorn 2 zijn samengevoegd tot RWZI Zuidhorn. De waarden voor de RNA_per_ml en de RNA_flow_per_100000 voor RWZI Zuidhorn 1 en Zuidhorn 2 zijn in het databestand vanaf 4 maart 2021 met terugwerkende kracht gemiddeld, naar rato van de destijds geldende inwonersaantallen. Dit is enkel toegepast op bemonsteringen die op dezelfde dag genomen zijn én waarvoor bij beide monsters met succes een RNA waarde bepaald kon worden. Als aan een van beide voorwaarden niet is voldaan, is de waarde niet meegenomen in het databestand.

Beschrijving van de variabelen

Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau) , zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl).

Date_measurement: Datum waarop de monstername van het 24-uurs influent (ongezuiverd afval-/rioolwater) monster is gestart (formaat: jjjj-mm-dd).

RWZI_AWZI_code: Code van rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI).

RWZI_AWZI_name: Naam van rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI).

RNA_per_ml: De gemiddelde concentratie SARS-CoV-2 RNA per mL ongezuiverd afval-/rioolwater (influent). Opmerking: data tot en met 6 september 2020.

RNA_flow_per_100000: De gemiddelde concentratie SARS-CoV-2 RNA, omgerekend naar dagelijkse hoeveelheid rioolwater (debiet) en weergegeven per 100.000 inwoners. Opmerking: data vanaf 7 september 2020.

Contactinformatie
Naam: RIVM/I&V/Z&O
Email: afvalwatersurveillance@rivm.nl
Website: https://data.rivm.nl:443/geonetwork/srv/api/records/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9/attachments/

Download

download

Download ZIP Publiek domein

download

download

Download ZIP Publiek domein

download