Dataset

Bedrijventerreinen 2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 09/16/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

De kaart geeft een overzicht van alle bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Het bestand is tot stand gekomen middels enquêtering van gemeenten in Zuid-Holland en bevat RIN-nummers van de bedrijventerreinen en gegevens over oppervlakte, bereikbaarheid, bestemmingsplanfase, terreintype en milieuhinder. De kaart is een combinatie van de terreinen en aparte tabel met regelmatig bijgewerkte gegevens

Landing page: http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/html/atlas.html?atlas=bedrijventerreinen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3ABEDRIJVEN_TERREINEN_2018_M8&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BEDRIJVEN_TERREINEN_2018_M8

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

BEDRIJVEN_TERREINEN_2018_M8

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

BEDRIJVEN_TERREINEN_2018_M8 feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name RINNUMMER int type RIN nummer van het bedrijventerrein of pure kantorenlocatie
name NAAM nvarchar type Naam van het bedrijventerrein
name GEMEENTE nvarchar type Gemeente waarin het bedrijventerrein is gelegen
name PLAATS nvarchar type Plaats waarin het bedrijventerrein is gelegen
name TERREINTYPE nvarchar type Het terreintype kan zijn: Agribusiness Distributie Distripark Gemengd Hightech Hoogwaardig Industrie Kantoor (min. 10.000 m2 bvo aanwezig of plancapaciteit) Solitair (terreinen met minder dan 5 vestigingen) Zeehaven
name STATUS nvarchar type Hard aanbod: Uitgeefbaar (komend) bedrijventerrein dat zich in de IBIS-planfase vigerend (zeer hard)- tot ontwerp- bestemmingsplan bevindt. Zacht aanbod: De Provincie spreekt van ‘zacht aanbod’ als er nog geen ontwerp of vigerend bestemmingsplan is, maar de ontwikkeling wel mogelijk wordt op basis van het vigerende streekplan / provinciale structuurvisie.
name AANBOD nvarchar type Geeft aan of er nog aanbod is op het bedrijventerrein
name BRUTO_OPPERVLAKTEE numeric type Geeft de bruto oppervlakte van het bedrijventerrein aan
name NETTO_OPPERVLAKTE numeric type Geeft de netto oppervlakte van het bedrijventerrein aan
name UITGEGEVEN numeric type Geeft de oppervlakte aan die reeds uitgegeven is
name UITGEEFBAAR numeric type Geeft de oppervlakte weer van het aanbod
name DIRECT_UITGEEFBAAR numeric type Geeft de oppervlakte aan die direct uitgeefbaar is
name MINIMUMPRIJS numeric type Geeft de minimumprijs per m2 weer
name MAXIMUMPRIJS numeric type Geeft de maximumprijs per m2 weer
name BESTEMMINGSPLANFASE nvarchar type Bestemmingsplanfase: 1. voor-ontwerp 2. ontwerp (Een nog niet door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan, dat in ontwerp ter inzage is gelegd.) 3. vastgesteld gemeenteraad. (Een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan, waarover Gedeputeerde Staten nog geen beslissing hebben genomen) 4. bindend, vigerend bestemmingsplan (Een geheel of gedeeltelijk geldend bestemmingsplan dat, nadat de goedkeuring onherroepelijk is geworden, voor een ieder bij de gemeentesecretaris ligt.) 5. (Restant) capaciteit provinciale structuurvisie. 6. onbekend
name BOUWHOOGTE_MAX numeric type Geeft de maximaal toegestane bouwhoogte weer
name BEBOUWINGSPERCENTAGE_MAX numeric type Geeft het percentage weer dat bebouwd mag worden
name MILIEUCATEGORIE nvarchar type Milieucategorie
name GROTE_LAWAAIMAKERS nvarchar type Grote Lawaaimakers: In de op 1 maart 1993 in werking getreden Wet geluidhinder is een zoneringsregeling m.b.t. industrielawaai opgenomen. Rond bedrijventerreinen waar inrichtingen zoals bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder (voorheen de zogenaamde A-inrichting) reeds aanwezig of toegestaan zijn dient een geluidszone te worden vastgesteld.
name DROOG_NAT nvarchar type Droog of nat
name HAVEN nvarchar type Geeft de bijzonderheden ten aanzien van de ontsluiting via water weer
name ONTSLUITING_SPOOR nvarchar type Geeft de bijzonderheden ten aanzien van de ontsluiting via spoor weer
name RIJKSWEG_1 nvarchar type Rijksweg 1
name AFSTAND_1 numeric type Afstand tot rijksweg 1
name RIJKSWEG_2 nvarchar type Rijksweg 2
name AFSTAND_2 numeric type Afstand tot rijksweg 2
name AFSTAND_SCHIPHOL numeric type Afstand tot schiphol in kilometers
name AFSTAND_RD_AIRPORT numeric type Afstand tot Rotterdam airport in kilometers
name DATUM datetime2 type Peildatum van het aantal vestigingen en werknemers
name ARBPL int type Aantal arbeidsplaatsen
name BEDRIJVEN int type Aantal bedrijven
name GlobalID nvarchar type