Dataset

Meest recente enkelbestemmingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Meest recente enkelbestemming vlakken in elk bestemmingsplan in de provincie Zuid-Holland. Deze versie is een resultaat van een aantal FME bewerkingen (zie onderdeel Algemene beschrijving herkomst). Hierin zijn alleen de vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplannen meegenomen. Vervolgens is gekeken of er overlap bestaat m.b.t. deze bestemmingsplannen en indien dat zo is is het meest recente bestemmingsplan overgebleven. Dus deze versie bevat geen overlap meer en toont dus de meest actuele vastgestelde/onherroepelijke enkelbestemming vlakken.

Een bestemmingsplan is opgebouwd uit bestemmingen met bijbehorende regels. Enkelbestemmingen zijn in de viewer zichtbaar als geometrisch gekleurde vlakken met een herkenbare en eenduidige naam, zoals: wonen, natuur, horeca enz. Enkelbestemmingen kunnen aan elkaar grenzen, maar nooit overlappen.

Toelichting van kolommen zijn te vinden in de beschrijving van IMRO-standaard vanaf 6.4. https://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/IMRO/1.2/IMRO2012-v1.2.pdf

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ruimte%3ABP_ENKELBESTEMMING_PZH_ACTUEEL_PLAN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BP_ENKELBESTEMMING_PZH_ACTUEEL_PLAN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Meest recente enkelbestemmingen

BP_ENKELBESTEMMING_PZH_ACTUEEL_PLAN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Meest recente enkelbestemmingen

Data schemes

BP_ENKELBESTEMMING_PZH_ACTUEEL_PLAN Feature Catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name identificatie nvarchar type Identificatie bestemmingsplangebied. NEN3610ID: Identificatiecode. Een attribuut samengesteld uit: A) namespace [1]: ‘NL.IMRO’. B) lokaalID: [1]: unieke identificatiecode binnen IMRO. Het format is conform de STRI2012. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie: [0-9]{4}\.[A-Za-z0-9]{1,18}. C) versie: [0..1]: versie-aanduiding van het plangebied. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie [A-Za-z0-9]{4}.
name identificatie_eb nvarchar type Identificatie enkelbestemming. NEN3610ID: Identificatiecode. Een attribuut samengesteld uit: A) namespace [1]: 'NL.IMRO'. B) lokaalID: [1]: unieke identificatiecode binnen dit bestand. Maximaal 32 karakters. Toegestane tekens: {'A'…'Z', 'a'…'z', '0'…'9', '_', '- ', ',', '.'}. C) versie: [0..1]: wordt niet gebruikt.
name geodb_oid nvarchar type Geodatabase OID
name gml_id nvarchar type ID in GML-bestand
name fid nvarchar type FID
name bestemmingshoofdgroep nvarchar type Opname van de bestemmingshoofdgroep waaronder de specifieke bestemming van dit bestemmingsvlak valt (bijvoorbeeld tuin, groen, wonen). Indien de bestemming een enkelbestemming betreft, geldt het domein: Bestemmingshoofdgroep_E.
name naam nvarchar type Naam van de bestemming volgens de regels in de SVBP2012.
name plangebied nvarchar type Identificatie bestemmingsplangebied. NEN3610ID: Identificatiecode. Een attribuut samengesteld uit: A) namespace [1]: ‘NL.IMRO’. B) lokaalID: [1]: unieke identificatiecode binnen IMRO. Het format is conform de STRI2012. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie: [0-9]{4}\.[A-Za-z0-9]{1,18}. C) versie: [0..1]: versie-aanduiding van het plangebied. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie [A-Za-z0-9]{4}.
name plangebied_actueel nvarchar type Identificatie bestemmingsplangebied. NEN3610ID: Identificatiecode. Een attribuut samengesteld uit: A) namespace [1]: ‘NL.IMRO’. B) lokaalID: [1]: unieke identificatiecode binnen IMRO. Het format is conform de STRI2012. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie: [0-9]{4}\.[A-Za-z0-9]{1,18}. C) versie: [0..1]: versie-aanduiding van het plangebied. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie [A-Za-z0-9]{4}.
name planstatus nvarchar type Aanduiding van de planstatus (bijvoorbeeld vastgesteld, onherroepelijk). Domein: Planstatus.
name typePlan nvarchar type Nadere aanduiding van het type ruimtelijk instrument. Domein: RuimtelijkPlanOfBesluit_BP.
name versieIMRO nvarchar type IMRO-versie
name verwijzingNaarObjectgerichteTe nvarchar type Verwijzing naar objectgerichte tekst
name verwijzingNaarTekst nvarchar type Verwijzing naar tekst. Afhankelijk of als norm ook de IMROPT2012 is toegepast wordt er gebruik gemaakt van objectgerichte tekst of niet-objectgerichte tekst. TekstReferentiePG_BP: Samengesteld attribuut waarin opgenomen: A) verwijzingNaarTekst [1]: Verwijzing naar de plantekst in format conform de STRI2012. Opgenomen wordt het identificerende gedeelte van een (hyper)link naar een bestand en of locatie daarin. De locatie van het bestand zelf wordt niet opgenomen. De waarde kan als een hyperlink geïmplementeerd worden. B) typeTekst [1]: aanduiding van het type tekst waarnaar verwezen wordt. Domein: TeksttypePG_BP.
name dossierID nvarchar type Identificatie bestemmingsplangebied. NEN3610ID: Identificatiecode. Een attribuut samengesteld uit: A) namespace [1]: ‘NL.IMRO’. B) lokaalID: [1]: unieke identificatiecode binnen IMRO. Het format is conform de STRI2012. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie: [0-9]{4}\.[A-Za-z0-9]{1,18}.
name dossierID_actueel nvarchar type Identificatie bestemmingsplangebied. NEN3610ID: Identificatiecode. Een attribuut samengesteld uit: A) namespace [1]: ‘NL.IMRO’. B) lokaalID: [1]: unieke identificatiecode binnen IMRO. Het format is conform de STRI2012. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie: [0-9]{4}\.[A-Za-z0-9]{1,18}.
name dossierStatus nvarchar type Dossier status
name datum nvarchar type Datum
name verwijzingNaarExternPlan nvarchar type ExternPlanReferentie_BP: Een samengesteld attribuut bestaande uit: A) naamExternPlan [1]: naam van het externe plan of besluit. B) idnExternPlan [0..1]: idn van het externe plan of besluit. C) rolExternPlan_BP [1]: betekenis van het externe plan of besluit in relatie tot dit plan of besluit. Domein: RolExternPlan_BP. Verplicht bij een uitwerkingsplan en wijzigingsplan.
name CBScode nvarchar type CBS-code oud met voorloopnul
name CBScode_oud nvarchar type CBS-code oud zonder voorloopnul
name CBScode_actueel nvarchar type CBS-code
name versieaanduiding_planidentific nvarchar type Versie-aanduiding van het plangebied. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie [A-Za-z0-9]{4}.
name BeleidsmatigVerantwoordelijkeO nvarchar type Overheid die beleidsmatig verantwoordelijk is voor het ruimtelijk instrument. Domein: Overheden_BP.
name besluitnummer nvarchar type Nummer waaronder het vaststellingsbesluit van een plan is vastgelegd. Alleen toegestaan en verplicht bij de planstatus vastgesteld.
name identificatie_actueel nvarchar type Identificatie bestemmingsplangebied. NEN3610ID: Identificatiecode. Een attribuut samengesteld uit: A) namespace [1]: ‘NL.IMRO’. B) lokaalID: [1]: unieke identificatiecode binnen IMRO. Het format is conform de STRI2012. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie: [0-9]{4}\.[A-Za-z0-9]{1,18}.
name locatieNaam nvarchar type Naam van de locatie. Verplicht ingeval naamOverheid anders dan gemeente.
name naamOverheid nvarchar type Naam van de verantwoordelijke overheid. Volgens format in de vorm gemeente …., deelgemeente/stadsdeel …, provincie …., of ministerie ….. Alleen bij ministeries kunnen er meerdere overheden verantwoordelijk zijn. In dat geval wordt de naamOverheid evenzoveel maal opgenomen.
name ondergrond nvarchar type OndergrondReferentie: Een samengesteld attribuut bestaande uit. A) ondergrondtype [1]: naam van de ondergrond volgens domein Ondergronden. B) ondergronddatum [1]: datum van de gebruikte ondergrond. Indien geen gebruik is gemaakt van een ondergrond uit het domein Ondergronden wordt een eenduidige referentie naar de gebruikte ondergrond(en) gegeven.
name overheidscode nvarchar type CBS-code van de beleidsmatig verantwoordelijke overheid. Altijd 4 cijfers, indien nodig aangevuld met voorloopnullen. Ingeval Rijk “0000”. Ingeval provincie: CBS-code provincie met voorafgaand 2 voorloopnegens. Ingeval deelgemeente/stadsdeel: CBS-code gemeente.
name verwijzingNaarVaststellingsbes nvarchar type Verwijzing naar de tekst van het vaststellingsbesluit. Alleen toegestaan en verplicht bij de planstatus vastgesteld. Opgenomen wordt het identificerende gedeelte van een (hyper)link naar een bestand en of locatie daarin. De locatie van het bestand zelf wordt niet opgenomen. De waarde kan als een hyperlink geïmplementeerd worden.
name verwijzingNorm nvarchar type Opname van de norm en de praktijkrichtlijn volgens welke het plan gecodeerd is. Vaste waarden: IMRO2012 en PRBP2012. Indien gebruik wordt gemaakt van objectgerichte planteksten wordt ook de norm IMROPT2012 opgenomen. In dat geval geldt het gebruik van objectgerichte planteksten bij alle attributen waar dit van toepassing kan zijn. Indien gebruik wordt gemaakt van een vaste weergave voor de analoge bestemmingsplan kaart wordt ook de verwijzing naar de PRABPK2012 opgenomen bij het bestemmingsplangebied. In dat geval geldt het gebruik van de opmaak van de analoge bestemmingsplan kaart conform PRABPK2012 voor dit gehele bestemmingsplan.
name oppervlakte_bestemmingsplangeb numeric type Oppervlakte bestemmingsplangebied.
name dekkingspercentage_enkelbestem int type Dekkingspercentage bestemmingsplangebied o.b.v. de bijbehorende enkelbestemmingen.
name sum_oppervlakte_enkelbestemmin numeric type Oppervlakte bijbehorende enkelbestemmingen
name overlap_binnen_dossier int type Overlap tussen de bestemmingsplannen binnen dossier-ID.
name overlap_binnen_dossier_oppervl numeric type Overlap tussen de bestemmingsplannen binnen dossier-ID oppervlakte.
name list_plangebied nvarchar type
name list_datum nvarchar type
name list_status nvarchar type
name datum_oh nvarchar type
name datum_vg nvarchar type
name aantal_plangebieden_binnen_dos int type Aantal bestemmingsplangebieden binnen dossier-ID.
name overlap_buiten_dossier int type Overlap tussen de bestemmingsplannen buiten dossier-ID.
name overlap_buiten_dossier_oppervl numeric type Overlap tussen de bestemmingsplannen buiten dossier-ID oppervlakte.
name list_plangebied2 nvarchar type
name list_datum2 nvarchar type
name list_status2 nvarchar type
name Q__area numeric type Oppervlakte
name Q__teller_mulitpart int type Aantal multipart delen

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Meeste recente enkelbestemmingen

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Ruimte/Ruimte/MapServer

accessPoint