Dataset

Aardkundige kenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 13/09/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (6)
  • Relations
  • Metadata

Description

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft de combinatie GEO_LOGICAL/TBWI Consult/Buro Maerlant de rapportage Aardkundige kenmerken Zuid-Holland (2016) inclusief twee vlakdekkende aardkundige kenmerken kaarten opgesteld; 0 m- mv oppervlaktekaart en 0-3 m -mv kaart. Het aardkundig erfgoed van de provincie Zuid-Holland is gevormd door zee, rivier, veenvorming en de wind en is grotendeels door de mens beinvloed. Aardkundige kenmerken zijn objectief waargenomen elementen of onderdelen van een landschap die informatie over de natuurlijke geschiedenis geven en die potentieel met een aardkundige waarde kunnen worden geinterpreteerd. Aardkundige kenmerken vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied en hebben een relatie met de geologische opbouw, geomorfologie (landvormen), geohydrologie en de bodems van een gebied. De waarde van bepaalde verschijningsvormen is afhankelijk van zeldzaamheid, mate van gaafheid, kenmerkendheid, zichtbaarheid, beleefbaarheid en toegankelijkheid. In deze rapportage fase 1 ligt de nadruk op objectief waar te nemen aardkundige kenmerken in Zuid-Holland. De hiervoor genoemde twee aardkundige kenmerkenkaarten zijn afgeleid van de Cultuurhistorische Hoofdstructuuur en de archelogische kenmerken. Het kenmerk van de laag 0-3 m is het overheersende voorkomende kenmerk van dit traject. Eerdere inventarisaties van ongeveer 25 jaar terug hebben geleid tot 159 gebieden aardkundige objecten waarvoor een waardebepaling is uitgevoerd. Er bestaat nog geen (voor de gehele oppervlakte van Zuid-Holland) vlakdekkende inventarisatie op basis van de nieuwste methoden en inzichten. Daarom wordt vooralsnog als uitgangspunt genomen dat het gehele landschap van Zuid-Holland - in mindere of meerdere mate - aardkundig waardevol is.

Contactinformatie
Name: Provincie Zuid-Holland
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Aardkundige kenmerken maaiveld 0-1 m

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_identiteit/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

AARDKUNDIGE_KENMERKEN_AFZETTINGEN

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?

OGC:WFS

Aardkundige kenmerken 1-3 m

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_identiteit/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Aardkundige kenmerken 3-5 m

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_identiteit/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Aardkundige kenmerken dieper dan 5 m

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_identiteit/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Aardkundige kenmerken holoceen ruim dieper dan 5 m

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_identiteit/MapServer/WmsServer

OGC:WMS