Dataset

Zandwinningen en zandwinzones

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Overijssel (Provincie)
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Documentation (2)
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

De ondergrond van Overijssel biedt mogelijkheden voor de winning van zand. Onderscheid wordt gemaakt tussen multifunctionele zandwinningen en functionele ontgrondingen. Bij multifunctionele winningen is het hoofddoel winning van zand, maar heeft de winning locatie tijdens en vooral na gebruik ook andere functies (natuur, recreatie, waterberging, energiewinning). De locatie heeft hierdoor toegevoegde waarde voor de omgeving. Aan nieuwe zandwinlocaties stelt de provincie Overijssel de eis dat deze multifunctioneel moeten zijn, moet passen binnen het bestaande netwerk van zandwinningen en bijdragen aan behoud en versterking van de gebiedskenmerken. Nieuwe ontwikkelingen zijn alleen mogelijk als onderbouwd is dat uitbreiding van bestaande locaties geen redelijk alternatief is. Een functionele ontgronding is gekoppeld aan de realisatie van een maatschappelijk gewenste functie. Het ontgronden is daarbij geen doel op zich, maar essentieel onderdeel van het uit te voeren werk. Het beleid voor functionele ontgrondingen is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen (vanuit behoud van ruimtelijke kwaliteit) van aantasting van natuur en landschap en op bevordering van zuinig ruimtegebruik. Ten aanzien van het voorkomen van de toepassing van eindige grondstoffen zal de provincie met het oog op duurzaam gebruik van grondstoffen in de eigen werken zoveel mogelijk secundaire en vernieuwbare grondstoffen toepassen. Om te voorzien in een toekomstige behoefte aan zand, moeten eerst de mogelijkheden van uitbreiding van bestaande ontgrondingen zijn benut voordat meegewerkt wordt aan een nieuwe locatie. Ook voor de uitbreiding van bestaande zandwinning gelden de eisen van multifunctionaliteit en inpassing conform de gebiedskenmerken. Voor zandwinning op bestaande locaties gelden de voorwaarden die gesteld zijn in de ontgrondingvergunning die daarvoor is afgegeven.

Contactinformatie
Naam: team Data, Informatie, GIS en Innovatie, Provincie Overijssel
Email: kennishub@overijssel.nl
Website: https://www.overijssel.nl

Documentation

landingpage

Documentation HTML CC-0 (1.0)

landingpage

Webservice

B4_Zandwinningen_en_zandwinzones

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B45_ontgrondingen/wfs

OGC:WFS

B4_Zandwinningen_en_zandwinzones

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B45_ontgrondingen/wms

OGC:WMS