Status (ingevuld door data.overheid.nl)

Nummer Dataverzoek: 
2015- 048
Aanvraag datum: 
woensdag, 05 augustus 2015
Doelgroep aanvrager: 
Burger
Status: 
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat: 
Toelichting status: 
In artikel 2.2 van de Waterwet is vastgelegd dat primaire waterkeringen berekend moeten zijn op waterstanden die gemiddeld met een bepaalde frequentie worden overschreden: http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/volledig#Hoofdstuk2_2_Artikel22 De details zijn te vinden in de bijlagen; voor o.a. de Zeeuwse getijdenwateren en het noordelijk kustgebied is dit 1/4000 maal per jaar. '1 maal in de 4000 jaar' is een minder juiste uitdrukking; het is natuurlijk niet mogelijk uitspraken te doen over een periode van duizenden jaren, en dit wordt ook niet beoogd, het gaat om een kleine kans in het heden. De omstandigheden bij dit zg. Maatgevend Hoogwater worden in de wandelgangen soms aangeduid als superstorm ( 'megastorm' is minder gebruikelijk ). Voor een algemene, eenvoudige inleiding zie bijvoorbeeld "Waterveiligheid, Begrippen begrijpen", download op: http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/ Hier nog wat uitgebreider informatie. Oorspronkelijk ging men voor de bepaling van de benodigde hoogte van waterkeringen gewoon uit van de hoogst bekende stand, evt. met een toeslag. Statistische technieken - die toen trouwens zelf ook nog vrij nieuw waren - zijn voor het eerst toegepast in publicaties van vlak voor de Tweede Wereldoorlog: http://publicaties.minienm.nl/documenten/beknopte-nota-over-de-frequenties-van-stormvloeden http://repository.tudelft.nl/view/hydro/uuid%3A664ee1f2-e045-4e8b-a81d-c26fc3633766/ Na de stormvloed van 1953, waarvoor zie: http://publicaties.minienm.nl/documenten/verslag-over-de-stormvloed-van-1953 is door de ( eerste ) Deltacommissie gekozen voor een frequentie van 1% per eeuw ( 'veiligheid voor land en volk' ), dat is dus 1/10.000 per jaar: http://publicaties.minienm.nl/documenten/rapport-deltacommissie Het bijbehorende peil wordt aangeduid als basispeil. In de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw werd echter voor de ontwerppeilen van primaire waterkeringen in minder dichtbevolkte gebieden een halve meter in mindering gebracht t.o.v. het basispeil ( 'economische reductie' ). Later is dit rationeler aangepakt door voor deze gebieden een hogere maatgevende frequentie te kiezen ( 1/4000 voor Zeeland en het noordelijk kustgebied, 1/2000 voor de benedenrivieren ). In de jaren '80 en '90 zijn de frequentieberekingen van de eerste Deltacommissie nogmaals uitgevoerd in het Onderzoek Basispeilen: http://publicaties.minienm.nl/documenten/onderzoek-basispeilen-gevolgtrekkingen-en-aanbevelingen http://publicaties.minienm.nl/documenten/frequentielijnen-kust-tussentijds-verslag-2 http://publicaties.minienm.nl/documenten/de-basispeilen-langs-de-nederlandse-kust-statistisch-onderzoek http://publicaties.minienm.nl/documenten/de-basispeilen-langs-de-nederlandse-kust-fysisch-onderzoek http://publicaties.minienm.nl/documenten/de-basispeilen-langs-de-nederlandse-kust-eindverslag-van-het-ond http://publicaties.minienm.nl/documenten/de-basispeilen-langs-de-nederlandse-kust-de-ruimtelijke-verdel-1 In 2008 heeft de tweede Deltacommissie ( commissie-Veerman ) voorstellen gedaan m.b.t. de wijze waarop Nederland ook op langere termijn kan worden beschermd tegen overstroming: http://www.deltacommissie.com/ Een daarvan was het uitwerken van een nieuwe normeringsystematiek, waarbij niet alleen naar de waterstand wordt gekeken maar ook naar de gevolgen van een overstroming. Dit is een van de items die is uitgewerkt in het kader van het Deltaprogramma, waarvoor zie: http://www.deltacommissaris.nl/ De nieuwe normering is inmiddels gereed, maar moet nog wel door het parlement worden goedgekeurd; hij is te vinden op: http://www.waterveiligheidsportaal.nl/
Data-eigenaar: 

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek: 
Gevraagde data: 
Ik zou graag de berekening willen inzien/ontvangen die is gedaan door of voor Rijkswaterstaat waaruit blijkt dat er een kans is van 1 maal in de 4000 jaar op een megastorm.
Gewenste start- en einddatum van de data: 
woensdag, 05 augustus 2015

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie: 
Rijkswaterstaat

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek: 
onbekend