type-icon

Dataset

Zoeken

124 datasets

 • type-icon

  Dataset

  HISTLAND

  HISTLAND (Historisch landschappelijk informatiesysteem) bevat geografische gegevens over de ontginningsgeschiedenis van het Nederlandse landschap en de mate van verandering van dat landschap.

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 25-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • In de afgelopen 25 jaar is het oudste landschappelijk groen erfgoed, dat herleidbaar is van de topografische kaarten van rond 1850, voor een belangrijk deel in het veld nader onderzocht op authenticit...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 25-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • type-icon

  Dataset

  Kastelen

  De dataset ‘kastelen’ bevat de landsdekkende kartering van intacte kastelen, kasteelruïnes en gebouwen met origineel muurwerk van kastelen, alsmede ringwalburgen. Het betreft dus nog zichtbare bovengr...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 25-02-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • type-icon

  Dataset

  Droogmakerijen

  Een droogmakerij is een drooggemalen voormalige plas of meer. De polders in de droogmakerijen hebben een rechtlijnige verkaveling en liggen meestal enkele meters lager dan het omringende gebied. De d...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 25-02-2021
  Thema: Landbouw
 • type-icon

  Dataset

  Hunebedden

  In de dataset 'Hunebedden' zijn de locaties opgenomen van alle hunebedden die nog zichtbaar zijn.

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 25-02-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • type-icon

  Dataset

  Archeoregio's

  Nederland kent zeventien archeologische regio’s, ook wel archeoregio's genoemd. Dit zijn gebieden waarbinnen zowel sprake is van een globaal verband tussen landschap en bewoningsgeschiedenis als tusse...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 25-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Dit bestand laat de weidevogelgebieden, de akkerfaunagebieden, het botanisch waardevol grasland en het botanisch waardevol akkerland binnen Drenthe zien.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Bodem
 • Relatieve cultuurhistorische gaafheid, gerelateerd aan de onderscheiden landschapstypen. Streekplan Drenthe, kaart B.9.2.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • De provincie bepaalt in het natuurbeheerplan in welke gebieden subsidie kan worden verkregen voor het geschikt maken van grond voor (agrarisch) natuurbeheer of voor het verder ontwikkelen en verhogen ...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende de veenontginning in Zuid-oost Drenthe. Het betreft de machinale vervening van het Hollandse veld en het Ba...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Cultuur en recreatie

Filter je resultaten

Status (1)
Taal van de metadata (1)