type-icon

Dataset

Zoeken

327 datasets

 • type-icon

  Dataset

  HISTLAND

  HISTLAND (Historisch landschappelijk informatiesysteem) bevat geografische gegevens over de ontginningsgeschiedenis van het Nederlandse landschap en de mate van verandering van dat landschap.

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 25-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • In de afgelopen 25 jaar is het oudste landschappelijk groen erfgoed, dat herleidbaar is van de topografische kaarten van rond 1850, voor een belangrijk deel in het veld nader onderzocht op authenticit...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 25-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • type-icon

  Dataset

  RCE dijkenkaart

  De dataset RCE-Dijkenkaart bevat een landelijke kartering van de dijken en kaden in Nederland. In deze dataset zijn ook veel dijken opgenomen die inmiddels verdwenen zijn. Het bestand is gebaseerd op ...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 25-02-2021
  Thema: Water
 • De aardkundig waardevolle gebiedenkaart is een kaart met de selectie van de meest aardkundig waardevolle gebieden in de provincie Zeeland met een bijbehorende beschrijving van de gebieden. Het is de b...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Bodem, Cultuur en recreatie
 • Cultuurlandschappen Noord- en Midden Limburg, behorende bij de studie "Landschappen van Maas en Peel", J. Renes, 1999.

  Data eigenaar: Limburg
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • type-icon

  Dataset

  Watergang Vaart

  waterloop, meestal gegraven, ten behoeve van de afwatering en/of scheepvaart.

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreikin...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Economie, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening, Cultuur en recreatie
 • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde landgoederen. Het betreft de Landgoederengordel rond Eelde-Paterswolde met een achttal landgo...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Met ons ruimtelijk erfgoedbeleid willen we bijdragen aan het behouden en beleefbaar maken van cultuurhistorie in de provincie Utrecht. De cultuurhistorische en archeologische waarden geven samen een b...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Relatieve cultuurhistorische gaafheid, gerelateerd aan de onderscheiden landschapstypen. Streekplan Drenthe, kaart B.9.2.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid

Filter je resultaten

Status (1)
Taal van de metadata (1)