type-icon

Dataset

Zoeken

21 datasets

 • Dit bestand geeft de woongebieden en regionale bedrijventerreinen als selectie uit de functiekaart met zoneringen weer, zoals aangegeven op het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastg...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dit bestand geeft het centraal gedeelte en zonering LOFAR (Low Frequency Array) weer, The eyes of the Earth. Het betreft een binnenste en buitenste ellips met elk zijn eigen beperkingen, zoals in het...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • In het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II staan op kaart 3 de kwelgebieden (gebieden waar voortdurend grondwater uittreedt), de infilt...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • In het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II staan op kaart 2 van het voorontwerp de bestaande aansluitingen van stroomwegen cq. te ontwi...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, P.S. van 7 juli 2004. Dit bestand geeft de in Drenthe aanwezige essen aan varierend van zeer waardevolle es, waardevolle es en overige es tot bebouwde es.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Actualisatie van gewenste natuurdoelen van bestaande en nieuwe gebieden met speciale natuurfunctie. G.S. 24 april 2007. De natuurdoeltypen zijn doelen voor de realiseringstermijn (tot 2018) van de E...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Provinciale Omgevingsverordening Drenthe,grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa (i.v.m. de winning van oppervlaktewater uit de Drentsche Aa voor de drinkwatervoorziening). Dit bestand behoort tot d...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Dit bestand geeft de ontwikkeling van stadsrandzones weer zoals opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, vastgesteld door Provinciale Staten op 7 juli 2004.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW). Dit landelijk bestand is het resultaat van een rekenkundige bewerking op basis van een model van de ROB (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek). Uit...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Deze kaart laat de inplaatsing van de melkveehouderij zien. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 3, vastgesteld door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid

Filter je resultaten