type-icon

Dataset

Budgettaire tabellen ontwerpbegroting 2019 (incl. premies)

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Ministerie van Financien
Licentie Publiek domein
Bijgewerkt 20-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Downloadbare bestanden (1)
  • Relaties
  • Voorbeeld (1)
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Referentieset

Referentie datasets zijn essentieel voor het bevorderen van gebruik van overheidsdata. Deze data is waardevol bij het gebruik van andere overheidsdata.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

B-tabellen zijn de open datasets achter de begrotingswetten. Elke regel betreft een artikelonderdeel, detail informatie en het begrote bedrag. De begroting is opgedeeld in 22 hoofdstukken. Elk hoofdstuk is weer opgedeeld in beleidsartikelen, dit is het niveau waarop de beleidsdoelstellingen geformuleerd worden, de Kamer haar budgetrecht uitoefent, en de Rekenkamer toetst op doelmatigheid en effectiviteit. In de officiële begrotingsstukken worden per begrotingsartikel de budgettaire gevolgen van het beleid tot detail- en regeling-niveau in beeld gebracht.
In deze dataset zijn de begrotingsartikelen opgedeeld in artikelonderdelen, financiële instrumenten (hoe het geld wordt uitgegeven bijvoorbeeld door subsidies, leningen, of opdrachten) en de specifieke regelingen of ontvangers. In de open data staan de bedragen aangegeven op het laagst beschikbare niveau, veelal regeling niveau. Op de regel totaal JA/NEE staat JA waar totaalbedragen per artikel staan. Let op: deze totalen niet meenemen in analyses, dit zou een dubbeltelling opleveren van de uitgesplitste bedragen.
Elk begrotingsartikel bevat uitgaven, verplichtingen en ontvangsten. De uitgaven vormen het hoofdbestanddeel van het dataset en geven gedetailleerd weer waar het geld aan wordt uitgegeven. Verplichtingen zijn de juridisch aangegane verplichtingen in het jaar – bijvoorbeeld vastgelegd in contracten – die tot uitbetaling gaan of reeds zijn gekomen. De verplichtingen worden per begrotingsartikel als percentage juridisch verplicht van de uitgaven en als bedrag (x1000) weergegeven. Ontvangsten staan vaak wel gedetailleerder aangegeven en bijvoorbeeld op een begrotingsartikelonderdeel. Let op: de ontvangsten staan als positieve bedragen op de begroting, maar zijn als onderdeel van de “uitgavenkant” van de begroting eigenlijk een negatieve uitgave. Deze moeten dan juist worden afgetrokken.
De begroting kent verschillende fasen: begrotingswetvoorstel, de begrotingswet zoals aangenomen, de eerste suppletoire begroting, de tweede suppletoire begroting, en de slotwet. Per regel staan er vijf bedragen. Bedrag T staat voor het jaar waarin de begroting wordt uitgevoerd. T-2, T-1 zijn de realisatiecijfers van voorgaande jaren, T+1 en T+2 de ramingen voor de twee jaren na de begroting. Een uitzondering is de slotwet, hier staan de realisatiecijfers van jaar T, en de vier jaren ervoor.

Bestemmingspagina: https://www.rijksfinancien.nl/

Contactinformatie
Naam: Begrotingsbeheer
E-mail: begrotingopinternet@minfin.nl
Telefoon: 070 342 8000
Adres: Korte Voorhout 7, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Downloadbare bestanden

Budgettaire tabellen ontwerpbegroting 2019 (incl. premies)

CSV Publiek domein

-