Dataset

Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI2008), afvalcategorie, verwerking; 2008-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel geeft voor de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterwinning en recycling informatie over de totaal vrijgekomen hoeveelheid afvalstoffen per bedrijfsklasse, uitgesplitst naar soort afval (=afvalcategorie), de methode van bewerking of verwerking (hergebruik of eindverwerking) en de bedrijfsgrootte.

Bedrijfsafvalstoffen worden onderscheiden in gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. In deze tabel wordt alleen informatie gegeven over de niet-gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in chemische en niet-chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst. De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden hergebruikt of aangeboden voor 'eindverwerking'. Storten en verbranden van afval zijn de belangrijkste vormen van eindverwerking.

In de loop der jaren heeft zich een aantal wijzigingen in de statistiek Bedrijfsafvalstoffen voorgedaan. In mei 2002 is de Europese Afvalstoffenverordening van kracht geworden, met daarin opgenomen de Europese afvalstoffenlijst (EURAL). De Eural-lijst hanteert een andere classificatie-indeling van de stofsoorten dan destijds de Nederlandse afvalstoffenlijst. In 2004 is in de statistiek voor het eerst gebruik gemaakt van de EURAL-lijst. Daarom zijn de cijfers per afvalcategorie van voor 2004 niet zondermeer vergelijkbaar met de uitkomsten van 2004 en latere jaren.

In 2008 is voor de afbakening van de populatie overgegaan op een nieuwe versie van de Standaard Bedrijfsindeling van het CBS (SBI 2008). Hiermee is de tot dan toe gebruikte SBI'93 komen te vervallen. Vergelijking van de uitkomsten per bedrijfsklasse met de uitkomsten van voorgaande jaren is daarom niet altijd zinvol. De overgang van SBI'93 naar SBI 2008 heeft geleid tot een klein verschil in de afbakening van de onderzoekspopulatie. Daarnaast hebben zich binnen de onderzoekspopulatie verschuivingen tussen bedrijfsklassen voorgedaan. De belangrijkste wijzigingen:

  • voor 2008 vielen de uitgeverijen onder de bedrijfsklasse Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie (code 22, SBI'93). Vanaf 2008 vallen de Uitgeverijen (code 58, SBI 2008) buiten de onderzoekspopulatie. Gevolg hiervan is dat de populatie van de met bedrijfsklasse 22 (SBI'93) vergelijkbare bedrijfsklasse Grafische industrie (code 18, SBI 2008) is afgenomen.
  • voor 2008 viel de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling (code 37, SBI'93) onder de bedrijfstak Industrie (codes 15-37). Vanaf 2008 valt deze bedrijfsklasse onder de nieuwe bedrijfstak Waterwinning en recycling (codes 36+383).
  • voor 2008 viel de bedrijfsklasse Winning en distributie van water (code 41, SBI'93) onder de bedrijfstak Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en warm water (codes 40-41). Vanaf 2008 valt deze bedrijfsklasse onder de nieuwe bedrijfstak Waterwinning en recycling (codes 36+383, SBI 2008).
  • voor 2008 vielen reparatie- en installatiebedrijven voornamelijk onder de metaalverwerkende industrieën (bedrijfsklassen 28, 29, 31, 32, 33 en
    35, SBI'93). Deze bedrijven vallen vanaf 2008 onder de nieuw gecreëerde bedrijfsklasse Reparatie en installatie (code 33, SBI 2008). Deze ingreep heeft gevolgen gehad voor de omvang van de populaties van de bedrijfsklassen 25, 26, 27, 28 en 30.

Voor een verwijzing naar tabellen met cijfers over de jaren van voor 2008 zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008
Verschijningsfrequentie: stopgezet per 13 januari 2012

Status van de cijfers: de cijfers over 2009 zijn definitief.

Wanneer komen nieuwe cijfers? Niet van toepassing

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80401ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80401ned

Hoeveelheden vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen per bedrijfstak. Naar afvalcategorie, soort stof, bewerkings- en verwerkingsmethode.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80401ned

Hoeveelheden vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen per bedrijfstak. Naar afvalcategorie, soort stof, bewerkings- en verwerkingsmethode.