Dataset

Wateroverlast - Bodemberging WH2050

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaart toont de beschikbare berging in de bodem (mm) bij klimaatscenario WH2050 en bij een gemiddeld hoge grondwaterstand (GHG).

De intensiteit van de neerslag neemt naar verwachting tot 2050 verder toe. Dit geldt zowel voor de zomers als de winters. In gebieden met hoge waterpeilen en grondwaterstanden én een lage infiltratiecapaciteit (mm/uur) ontstaat er bij een regenbui in het algemeen op deze plekken als eerste wateroverlast op. In gebieden met lagere waterpeilen en grondwaterstanden en een hoge infiltratiecapaciteit zal er in het algemeen minder snel wateroverlast ontstaan door de snelle infiltratie van water in de bodem en omdat er meer bodemberging beschikbaar is.

Bodemberging op de kaart kan nog beter benut worden in tijden van (extreme) regenval, zodat wateroverlast elders voorkomen kan worden. Deze kaart geeft een eerste inzicht in de ruimtelijke verdeling van de beschikbare bodemberging, uitgaande van de berekende hoogste grondwaterstand met het Nationaal Watermodel (NWM) bij klimaatscenario WH2050. De hoogste grondwaterstand wordt doorgaans in de wintermaanden bereikt. (Zie ook de kaart GHG WH2050 in de Klimaatatlas). Omdat wordt gerekend met de gemiddeld hoogste grondwaterstand gaat het dus om de “worst-case” beschikbare bodemberging, waarbij de grondwaterstanden hoog zijn.

Voorliggende kaart heeft als doel een eerste beeld te krijgen van kwetsbare én kansrijke gebieden voor bodemberging, als input voor integrale klimaatsessies. Om ernst en omvang van de knelpunten te kwantificeren en om kansen uit te werken is een verdere detaillering noodzakelijk. Dit geldt met name voor de stedelijke gebieden. Opbouw De kaart toont per rastercel van 0,5 bij 0,5 meter wat de beschikbare bodemberging is in millimeter. De kaart is tot stand gekomen door middel van een hoogtekaart, de Gemiddeld Hoge Grondwaterkaart (GHG WH2050) en bodemtype met elkaar te combineren.

Verantwoording GHG WH2050: Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand voor klimaatscenario WH2050 van het Nationaal Water Model (www.helpdeskwater.nl).

Hoogtekaart AHN3 met een resolutie van 0,5x0,5m (www.ahn.nl).

CAPSIM-tabel. De CAPSIM-tabel geeft per bodemtype weer hoeveel millimeter water (verticaal) geborgen kan worden, afhankelijk van een gegeven bodemtype. Bodemtype-kaart BOFEK2012. Deze kaart geeft de ruimtelijke verbreiding van bodemfysische eenheden ontwikkeld door Wageningen Universiteit. Bodemtypen in het stedelijk gebied ontbreken in deze landelijke kaart. Om een vlak dekkend beeld te krijgen is het stedelijk gebied dicht geïnterpoleerd met de dichtstbijzijnde bodemsoorten. (https://www.wur.nl/nl/show/Bodemfysische-Eenhedenkaart-BOFEK2012.htm)

Disclaimer

In deze kaart wordt extra informatie gegenereerd op basis van verfijnd gevisualiseerde resultaten van het Nationaal Watermodel, bodemtypen en infiltratiecapaciteiten. Dit levert een verfijnd beeld met een resolutie van 0.5 bij 0.5 meter. Het rekenresultaat is echter nog steeds gebaseerd op het NWM met resolutie van 250 bij 250 meter.

Voor stedelijke gebieden is de bodemtype-kaart geïnterpoleerd omdat er geen gegevens van stedelijk gebied zijn in de BOFEK2012 kaart. De consequentie hiervan is dat de kaart met name voor het stedelijk gebied de conclusies minder betrouwbaar zijn en wordt geadviseerd om in meer detail te kijken.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=klimaat%3ABodemberging_WH2050&bbox=43662.5%2C406692.0%2C130481.0%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Bodemberging_WH2050

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

bodemberging_wh2050 geotiff

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/bodemberging_wh2050.xml

accessPoint