Uitstroom Ouderen uit de Woningmarkt - PBL 2018

Deze dataset bevat de resultaten van de raming van de uitstroom van ouderen uit de woningmarkt in vier scenario's die ontleend zijn aan het WLO-cahier 'Regionale ontwikkelingen en verstedelijking' (CPB & PBL 2015). Het gaat daarbij om alleenstaande 65-plussers die overlijden, verhuizen naar een institutionele woonvorm of gaan samenwonen, en zo een woning achterlaten. De tabel bevat het absolute aantal uitstromende huishoudens voor de 40 COROP-regio's voor 2015 en de steekjaren 2030 en 2050 voor de vier scenario's Hoog-basis en Laag-basis en de aanvullende scenario's Hoog-spreiding en Laag-concentratie. Ook zijn de aandelen van de uitstroom in het totale beschikbare aanbod opgenomen, evenals de aandelen huur- en koopwoningen in de uitstroom. Op basis van de berekeningen voor de WLO-Regionale ontwikkelingen en verstedelijking is de uitstroom van oudere huishoudens berekend. Ook is in beeld gebracht wat het relatieve gewicht van deze uitstroom is in het totale beschikbare aanbod op de woningmarkt (naast reguliere doorstroming en nieuwbouw). Met aanvullend model is een schatting gemaakt van de verhouding tussen huur- en koopwoningen in de uitstroom.

Zie voor verdere toelichting Eskinasi, M. & J. Ritsema van Eck (2018), Uitstroom van Ouderen uit de woningmarkt. Den Haag: PBL.

Gebruik de Bijsluiter WLO voor correct gebruik van de referentiescenario's en gebruiksbeperkingen http://www.wlo2015.nl/rapporten-wlo/bijsluiter In de bijsluiter komt aan de orde: - Gebruik van de referentiescenario's - Gebruik van de onzekerheidsverkenningen in aanvulling op de referentiescenario's - Rol van internationaal en nationaal beleid in de WLO-scenario's - Erosie van de uitgangspunten van scenario's door nieuwe inzichten, ontwikkelingen en beleid - WLO-scenario's en transitie - Beschikbaarheid en detailniveau van data

Gebruik de volgende bronvermelding: Eskinasi, M. & J. Ritsema van Eck (2018) Uitstroom van ouderen uit de woningmarkt: een landsdekkende raming op basis van de WLO. Den Haag: PBL.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.pbl.nl/publicaties/uitstroom-van-ouderen-uit-de-woningmarkt-landsdekkende-raming-obv-wlo-regionale-ontwikkelingen-en-verstedelijking
Version 1
Last Updated March 25, 2019, 15:37 (UTC)
Created February 20, 2019, 16:57 (UTC)