Geluidregister spoor

Op 1 juli 2012 zijn door een wetswijziging van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds (gpp’s) voor hoofdspoorwegen en ook voor rijkswegen van kracht geworden. Gpp’s stellen een heldere grens over de toelaatbare hoeveelheid geluid en voorkomen een onbelemmerde groei van het geluid door toenemend verkeer. De gpp’s, brongegevens en relevante besluitinformatie zijn opgenomen in het zogenaamde geluidregister.

Het geluidregister spoor is ontsloten. In dit geluidregister zijn opgenomen:

•Alle berekende gpp’s op de referentiepunten; •De status van de gpp’s; •De brongegevens die gehanteerd zijn voor de berekening van de gpp’s; •Op termijn de realisatiewaarden zoals deze door de beheerder van infrastructuur per kalenderjaar gerapporteerd worden.

Het geluidregister wordt aangevuld op basis van besluitvorming ingevolge Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer, zodat deze de meest actuele weergave is van de geldige gpp's en brondata. Het Geluidregister kan daarom - theoretisch gezien- dagelijks worden aangepast. In de huidige praktijk is dat veel minder vaak (nodig).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated December 24, 2018, 12:36 (UTC)
Created December 24, 2018, 12:36 (UTC)