Gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum in zorgperiode

Secondary menu (data)

Gefactureerde eigen bijdrage Wmo thuis op MLZ-peildatum in zorgperiode

Deze tabel toont de gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage van leefeenheden en het aantal leefeenheden. Het gaat hier om het aantal leefeenheden dat in de zorgperiode waarin de peildatum valt gebruik maakt van ten minste één bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening moet gefinancierd worden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en gefactureerde worden volgens de Maximale periodebijdrage (MPB)-systematiek.

De gefactureerde eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen thuis wordt door het CAK vastgesteld op basis van de MPB-systematiek. De eigen bijdrage wordt bepaald per zorgperiode (4 weken), waarbij rekening wordt gehouden met de leefeenheidsamenstelling, de AOW-leeftijd van de leefeenheid en het bijdrageplichtig inkomen. Wanneer binnen een leefeenheid meerdere soorten Wmo-maatwerkvoorzieningen thuis zijn afgenomen, dan is niet te achterhalen welk deel van de eigen bijdrage voor welke soort ondersteuning betaald is. Wanneer binnen de leefeenheid in dezelfde periode ook gebruik gemaakt wordt van zorg die onder de lage eigen bijdrage/hoge eigen bijdrage (LEB/HEB)-systematiek valt (dit betreft Wlz-zorg en Wmo met verblijf), dan wordt de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen thuis kwijtgescholden en zal de eigen bijdrage 0 euro zijn.

Gemeenten hebben de vrijheid om ondersteuning uit de Wmo als algemene- of als maatwerkvoorziening aan te bieden en daar al dan niet een eigen bijdrage voor te vragen. Het CAK registreert alleen maatwerkvoorzieningen waarvoor een eigen bijdrage gevraagd wordt. De keuze van gemeenten heeft daardoor effect op de door het CAK geregistreerde ondersteuning en de cijfers die daarop gebaseerd zijn.

De tabel bevat uitsluitend leefeenheden waarvan ten minste één persoon in het verslagjaar in de Basis Registratie Personen (BRP) staat ingeschreven. De cijfers zijn uitgesplitst naar leefeenheidsamenstelling, AOW-leeftijd van de leefeenheid en bijdrageplichtig inkomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers over 2015 en 2016 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 oktober 2018: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief. Vanwege de invoering van de Hervorming Langdurige Zorg op 1 januari 2015 en de bijkomende wijzigingen in de zorgadministraties valt de publicatie van gegevens over 2015 en 2016 samen en later dan gepland. De voorlopige cijfers over 2017 worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd. De voorlopige cijfers over 2015 en 2016 worden dan definitief. Bovenstaande is een eenmalige afwijking ten opzichte van de publicatiestrategie.

Meer informatie over deze dataset

Dataset:

Status:

Status: Beschikbaar
Update: 31-10-2018

Kenmerken:

Verversingsgraad: Perjaar

Hergebruik:

Licentie:
CC-BY 4.0

Toegang: Publiek

Data-eigenaar:

Uit catalogus: CBS Derden

Opmerking over deze dataset?

Geef feedback aan de data-eigenaar