Geëmigreerde werknemers; migratieachtergrond, maandloon, SBI 2008

Secondary menu (data)

Geëmigreerde werknemers; migratieachtergrond, maandloon, SBI 2008

Deze tabel gaat over geëmigreerde werknemers die 90 dagen voor vertrek als voornaamste inkomensbron, inkomen uit arbeid hadden. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak (SBI 2008) en maandloon. Daarnaast zijn uitsplitsingen mogelijk naar geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Het peilmoment voor sociaal-economische variabelen zoals bedrijfstak waarin men werkte, is 90 dagen voor de emigratie. Het peilmoment voor de achtergrondkenmerken zoals leeftijd, is het moment van de emigratie. Deze emigratiecijfers kunnen, door een andere methodiek, afwijken van op het oog vergelijkbare cijfers in andere tabellen op StatLine. Meer informatie over deze afwijkende methode is te vinden in paragraaf 4.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 augustus 2018: - De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. - De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijziging per 28 september 2016: De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) in de cijfervelden zijn vervangen door een nul (het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het CBS herziet de tabellen van de migratie- en verhuizingsstatistieken. Het doel is de tabelinformatie overzichtelijker te presenteren en het aantal tabellen te verminderen. Deze tabel wordt in 2019 herzien. De nieuwe cijfers over 2012 tot en met 2015 worden dan in de tabel opgenomen.

Meer informatie over deze dataset

Dataset:

Status:

Status: Beschikbaar
Update: 23-08-2018

Kenmerken:

Verversingsgraad: Pertweejaar

Hergebruik:

Licentie:
CC-BY 4.0

Toegang: Publiek

Data-eigenaar:

Uit catalogus: Centraal Bureau voor de Statistiek

Opmerking over deze dataset?

Geef feedback aan de data-eigenaar