Wijzigingen Beheertypenkaart Natuurbeheerplan Overijssel 2020

De dataset bestaat uit de gewijzigde elementen op de Beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan 2020 Overijssel zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 9 april 2019. De dataset dient als basis voor de Wijzigingen Kaart Beheertypen die onderdeel uitmaakt van het Natuurbeheerplan. Het GS besluit heeft enkel betrekking op de wijzigingen die op deze kaart worden getoond. Het betreft die elementen die qua begrenzing en/of inhoud (beheertype) gewijzigd zijn ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2019 die in oktober door GS is vastgesteld. Het betreft de wijzigingen op zowel de natuur begrenzingen als die voor het agrarisch natuurbeheer. Naast deze kaart is er ook een geconsolideerde Beheertypenkaart als bijlage opgenomen bij het Natuurbeheerplan 2020. Deze geconsolideerde Beheertypenkaart bevat naast de wijzigingen van 9 april 2019 alle begrenzingen op basis van eerder genomen besluiten. De Beheertypenkaart geeft tezamen met de plantekst sturing aan de uitvoering van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Deze regeling vormt het kader voor de verstrekking van subsidiegelden voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer door de provincie. De natuur- en landschapselementobjecten zijn afkomstig uit het Basisbestand Natuur van de provincie Overijssel.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 17, 2019, 08:16 (UTC)
Created April 9, 2019, 12:27 (UTC)